Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Aktuelle innsatser

Artikler & Kronikker
Nyheter
Rapporter
Bokomtaler
Statlige føringer
Praksiserfaringer

BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

23.02.2018

Hensikten med BTI-modellen er å bidra til tidlig innsats og samordnede tjenester med medvirkning fra barnet/ den unge og foreldre uten at det blir oppfølgingsbrudd. Dette gjennomføres gjennom å beskrive det helhetlige og sammenhengende forløpet på...

Les mer  >

Tidlig Inn

11.10.2017

Tidlig inn er et opplæringstilbud til kommunene til alle som arbeider med gravide og småbarnsforeldre. Det gir kompetanse innen tidlig innsats ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Målsettingen er å gjøre...

Les mer  >

Olweusprogrammet – mot mobbing og antisosial atferd

18.12.2017

Olweusprogrammet er et skoleomfattende program som skal forebygge og stoppe mobbing og skape et trygt og godt skolemiljø. Et ressursteam på skolene/i kommunene får opplæring gitt fra RKBU, Regionalt kunnskapssenter barn og unge – psykisk helse....

Les mer  >

De utrolige årene (DUÅ)

23.03.2017

De Utrolig Årene er en tiltaksserie med åtte ulike programmer som finansieres av Helsedirektoratet. Målgruppen er barn i alderen 0-12 år. Overordnet mål med tiltakene er å fremme barns psykiske helse via å trygge foreldrene i foreldrerollen, styrk...

Les mer  >

Skoleprogrammet FRI

02.05.2017

FRI – mer enn tobakksfri.  FRI er et tobakksforebyggende undervisningsopplegg med fem leksjoner på hvert trinn i ungdomsskolen. Målet er at elevene lærer hvordan de kan ta egne valg og sette grenser. Kort sagt – å være FRI. Identitet FRI handler o...

Les mer  >

Sisterhood

09.02.2018

Sisterhood er et tilbud for jenter mellom 12-22 år. I Norge er det pr. i dag størst aktivitet i Oslo, men det finnes også andre kommuner i Norge som har tatt i bruk metodikken.  Sisterhood er først og fremst et tilbud om å delta i en jentegruppe e...

Les mer  >

Arbeidslivet - rusforebyggende og helsefremmende innsatser

20.03.2017

Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk (Akan) tilbyr ulike verktøy, som kan være nyttig for de som er ansvarlige for bedriftenes rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Akan fremhever følgende fem verktøy:...

Les mer  >

Nettbasert kurs - vold og seksuelle overgrep mot barn

06.01.2017

Målgruppen for nettkurset er ansatte i barnehage og skole. Hensikten er å gjøre ansatte tryggere når det gjelder det å  snakke  med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep og til å melde   vold og seksuelle overgrep videre til barneve...

Les mer  >

Kjentmann

11.07.2017

Kjentmann er en beredskapsordning mot rusproblemer, til bruk i skolen. Målet med Kjentmann er å oppdage og identifisere rusmiddelbruk hos elevene tidlig, og gi skolen/lærere konstruktive handlingsalternativer overfor elever som ruser seg. Kjentman...

Les mer  >

Sjumilssteget

21.12.2016

FN`s Barnekonvensjon i praksis. Målet med Sjumilssteget er å få kommunene i Norge til å ta i bruk FNs barnekonvensjon i det daglige arbeidet. Sjumilssteget har plukket ut sju artikler i barnekonvensjonen som de ønsker at kommunene fokuserer på. Sl...

Les mer  >

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

23.01.2017

TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn, tilpasset det kommunale tjenestenivået. Målgruppen er barn i alderen 3-12 år og deres foreldre, der barna allerede har utviklet eller står i fare for å utvikle...

Les mer  >

SMART oppvekst

20.04.2017

Hvordan kan vi sammen skape helsefremmende fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt og utløser engasjement og livsglede? SMART oppvekst er et resultat av et utviklingsarbeid basert på AI (Appreciative Inquiry) og den moralske komponenten...

Les mer  >

Være Sammen

09.02.2017

Være Sammen – Tidlig innsats, er et utviklingsprosjekt for barnehager. Være Sammen handler om kvalitetsheving og utvikling av barnehager. Grunntemaene i Være Sammen er tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og...

Les mer  >

Multisystemisk terapi (MST)

24.01.2017

Multisystemisk terapi (MST) er et tilbud til familier med ungdom i alderen 12-18 år, med alvorlige atferdsvansker. For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet. Målet for tiltaket er at ungdommen skal fungere godt ...

Les mer  >

Motiverende intervju

12.12.2016

Motiverende intervju (MI) er en profesjonell samtale om indre motivasjon til endring når personen er usikker på hva han/hun skal bestemme seg for. Grunnverdiene, holdningen hos rådgiveren, ferdighetene og strategiene som brukes i MI øker...

Les mer  >

Barn i rusfamilier

12.12.2016

Kommunalt kompetansehevingsprogram Barn i rusfamilier (BIR) er et kommunalt kompetansehevingsprogram med fokus på tidlig innsats til barn som vokser opp i hjem med rusproblemer. Hovedmålet er å forebygge og begrense skadevirkninger. Gjennom BIR...

Les mer  >

ICDP

03.02.2017

International Child Developement Program (ICDP) er et helsefremmende og forebyggende program for foreldreveiledning. Den overordnede målsettingen er å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Programmet retter seg direkte mot omsorgsgiverne...

Les mer  >

Agderprosjektet

09.02.2017

For at barn skal få mulighet til å tilpasse seg godt både faglig og sosialt på skolen, er det særlig viktig å stimulere sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk allerede i barnehagen. Forskning indikerer at barn av foreldre med lav...

Les mer  >

Ungsinn

22.12.2016

På nettressursen Ungsinn.no  presenteres uavhengige beskrivelser og vurderinger av tiltak for barn og unges psykiske helse. Det kan både være helsefremmende tiltak, forebyggende tiltak og behandlingstiltak. De utfyllende tiltaksbeskrivelsene er me...

Les mer  >