Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Aktuelle innsatser
(siden er under utvikling)

Aktuelle innsatser
(siden er under utvikling)
Artikler & Kronikker
Nyheter
Rapporter
Bokomtaler
Statlige føringer
Praksiserfaringer

Tidlig Inn

12.12.2016

Tidlig inn er et opplæringstilbud til kommunene til alle som arbeider med gravide og småbarnsforeldre. Det gir kompetanse innen tidlig innsats ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Målsettingen er å gjøre...

Les mer  >

Bedre Tverrfaglig Innsats

12.12.2016

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenestene rettet mot barn, unge og familier som bekymrer. Modellen beskriver en samhandlingsstruktur, handlingsveiledere og verktøy....

Les mer  >

De utrolige årene (DUÅ)

23.03.2017

De Utrolig Årene er en tiltaksserie med åtte ulike programmer som finansieres av Helsedirektoratet. Målgruppen er barn i alderen 0-12 år. Overordnet mål med tiltakene er å fremme barns psykiske helse via å trygge foreldrene i foreldrerollen, styrk...

Les mer  >

Arbeidslivet - rusforebyggende og helsefremmende innsatser

20.03.2017

Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk (Akan) tilbyr ulike verktøy, som kan være nyttig for de som er ansvarlige for bedriftenes rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Akan fremhever følgende fem verktøy:...

Les mer  >

Nettbasert kurs - vold og seksuelle overgrep mot barn

06.01.2017

Målgruppen for nettkurset er ansatte i barnehage og skole. Hensikten er å gjøre ansatte tryggere når det gjelder det å  snakke  med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep og til å melde   vold og seksuelle overgrep videre til barneve...

Les mer  >

Sjumilssteget

21.12.2016

FN`s Barnekonvensjon i praksis. Målet med Sjumilssteget er å få kommunene i Norge til å ta i bruk FNs barnekonvensjon i det daglige arbeidet. Sjumilssteget har plukket ut sju artikler i barnekonvensjonen som de ønsker at kommunene fokuserer på. Sl...

Les mer  >

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

23.01.2017

TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn, tilpasset det kommunale tjenestenivået. Målgruppen er barn i alderen 3-12 år og deres foreldre, der barna allerede har utviklet eller står i fare for å utvikle...

Les mer  >

Olweusprogrammet – mot mobbing og antisosial atferd

15.02.2017

Olweusprogrammet er et skoleomfattende program med mål om å forebygge og redusere mobbeproblemer i skolen, ved å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Olweusprogrammet krever ikke store økonomiske investeringer; det dreier seg framfor...

Les mer  >

Være Sammen

09.02.2017

Være Sammen – Tidlig innsats, er et utviklingsprosjekt for barnehager. Være Sammen handler om kvalitetsheving og utvikling av barnehager. Grunntemaene i Være Sammen er tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og...

Les mer  >

Multisystemisk terapi (MST)

24.01.2017

Multisystemisk terapi (MST) er et tilbud til familier med ungdom i alderen 12-18 år, med alvorlige atferdsvansker. For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet. Målet for tiltaket er at ungdommen skal fungere godt ...

Les mer  >

Motiverende intervju

12.12.2016

Motiverende intervju (MI) er en profesjonell samtale om indre motivasjon til endring når personen er usikker på hva han/hun skal bestemme seg for. Grunnverdiene, holdningen hos rådgiveren, ferdighetene og strategiene som brukes i MI øker...

Les mer  >

Barn i rusfamilier

12.12.2016

Kommunalt kompetansehevingsprogram Barn i rusfamilier (BIR) er et kommunalt kompetansehevingsprogram med fokus på tidlig innsats til barn som vokser opp i hjem med rusproblemer. Hovedmålet er å forebygge og begrense skadevirkninger. Gjennom BIR...

Les mer  >

ICDP

03.02.2017

International Child Developement Program (ICDP) er et helsefremmende og forebyggende program for foreldreveiledning. Den overordnede målsettingen er å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Programmet retter seg direkte mot omsorgsgiverne...

Les mer  >

Agderprosjektet

09.02.2017

For at barn skal få mulighet til å tilpasse seg godt både faglig og sosialt på skolen, er det særlig viktig å stimulere sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk allerede i barnehagen. Forskning indikerer at barn av foreldre med lav...

Les mer  >

Ungsinn

22.12.2016

På nettressursen Ungsinn.no  presenteres uavhengige beskrivelser og vurderinger av tiltak for barn og unges psykiske helse. Det kan både være helsefremmende tiltak, forebyggende tiltak og behandlingstiltak. De utfyllende tiltaksbeskrivelsene er me...

Les mer  >