Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Juss og sentrale føringer

26.01.2021 | Redaksjonen

AKTUELLE LOVER:

Lov om barnehager (Barnehageloven)

FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen)

Lov om barn og foreldre (Barneloven)

Lov om barneverntjenester (Barnevernloven)

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven)

 Lov om konfliktrådsbehandling

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV loven)

Lov om grunnskolen og opplæringen (Opplæringsloven)

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. (Psykisk helsevernloven)

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)

Lov om pasient og brukerrettigheter

 

AKTUELLE NASJONALFAGLIGE RETNINGSLINJER:

Nasjonalfaglig retningslinje tidlig oppdagelse utsatte barn og unge

Nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Nasjonalfaglig retningslinje for helsestasjons og skolehelsetjeneste

Barn og unges interesser i planleggingen - regjeringen.no

Spedbarnsernæring - Helsedirektoratet

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging - Lovdata

 

ANBEFALT VEILEDER:

KS har utgitt en nyttig veileder om samarbeid på tvers av enheter. Denne tar for seg mange sentrale juridiske problemstillinger.  «Veileder taushetsplikt og samhandling i kommunalt samarbeid for barn - ungdom – familier»

KS: Veileder tverrfaglig samarbeid

 

ANDRE AKTUELLE VEILEDERE:

Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste.pdf (helsedirektoratet.no)

Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge.pdf (helsedirektoratet.no)

Barn og unge med habiliteringsbehov – Veileder.pdf (helsedirektoratet.no)

Pårørendeveileder - Helsedirektoratet

Spiseforstyrrelser - Helsedirektoratet

SLT håndboken

Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom

 

BESETEMMELSER OM BARN OG UNGES MEDVIKNING:

Barns rett til å bli hørt og medvirke i saker som gjelder dem selv er tatt inn i flere lover.

Grunnloven §104

Grunnloven

FNs konvensjon for barns rettigheter (Barnekonvensjonen)

FNs barnekonvensjon

Lov om barn og foreldre §31

Lov om barn og foreldre

Lov om barneverntjenester §§4-1 og 6-3

Lov om barneverntjenester

Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker §§ 16 og 17

Forvaltningsloven

Lov om pasient og brukerrettigheter §§3-4 og 4-3

Lov om pasient- og brukerrettigheter

 

BESTEMMELSER OM MELDEPLIKT, OPPLSYSNINTSPLIKT OG AVVERGERPLIKT:

Meldeplikt gravide:

Helsepersonell og ansatte i familievern og barnevern har meldeplikt til helse- og omsorgstjenesten i kommunen når det er grunn til å tro at gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade.

Lov om helsepersonell §32

Lov om helsepersonell

Lov om barneverntjenester § 6-7

Lov om barneverntjenester

Lov om familievernkontor § 9

Lov om familievernkontor

Opplysningsplikten til barneverntjenesten  

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn. Det er hjemlet i flere lover.

Lov om helsepersonell §33

Lov om helsepersonell

Lov om barneverntjenester §6-4

Lov om barneverntjenester

Lov om barnehager § 46

Lov om barnehager

Opplæringsloven §15-3

Opplæringsloven

Informasjon om meldeplikt fra bufdir:

BUFDIR informasjonsside om meldeplikt barnevern

Avvergerplikten

Enkelte former for vold og overgrep har vi en lovpålagt plikt til å søke å avverge at skjer. Plikten er beskrevet i straffelovens § 196 og utløses idet du får kunnskap om at handlingen vil skje, eller tror at det er mest sannsynlig at handlingen vil skje

Lov om straff §196 Lov om straff

For mer info anbefaler vi denne nettsiden  Plikt.no


AKTUELT I FORBINDELSE MED SAMARBEID MED FAMILIE FRA ANDRE KULTURER:

Hele mennesker- delte tjenester. Utenforskap blant unge i utsatte boområder | IMDi Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra IMDi, og handler om behovet for samordnede tjenester

På lovsiden er dette aktuelt: Lover om tvangsekteskap og barneekteskap (bufdir.no), og denne: Tvangsekteskap og æresrelatert vold (bufdir.no)

Dette er relevant informasjon til kommuneansatte: 8. Bekymring for elever som skal flytte utenlands alene (udir.no)

 

NETTSIDER MED OVERSIKT OVER RETNINGSLIINJER OG ANBEFALINGER:

Faglige anbefalinger, veiledere og retningslinjer (bufdir.no)

På forebygging.no/tidliginnsats finner du andre relevante RAPPORTERARTIKLER/KRONIKKER og STATLIGE FØRINGER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)