Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Nyhetsoversikt

23.03.2021 | Redaksjonen

 Webinar: BTI og Tidlig inn - hva sier lovverket?

 Velkommen til webinar om lovverk knyttet til samhandling rundt barn og unge 21.april kl.9.00-14.00. Webinaret er gratis og det kreves ingen påmelding eller nedlastning av program for å delta. Det vil streames fra KoRus-Bergen sin hjemmeside, og du vil finne linken lett tilgjengelig på fremsiden 21. april.

Mer informasjon og program finner du >> HER

 

Rapport: Ungdom med uavklart tilstand. Samhandling mellom, kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og BUP

Bakgrunnen for rapporten er historien om 17 år gamle "Jonas" som tok sitt eget liv kort tid etter at han hadde fått avslag i BUP for andre gang. Rapporten tegner et bilde av hvordan en enkelt ungdom kan ha opplevd møtet med tjenester som verken hver for seg eller samlet lyktes i å gi ham den hjelpen han trengte. Rapporten identifiserer flere risikoområder knyttet til kommunal samordning av psykisk helsehjelp til barn og unge. I tillegg inneholder rapporten konkrete forslag til hvordan tjenestene kan jobbe med systematisk forbedringsarbeid knyttet til risikoområdene som blir pekt på. De som står bak rapporten er Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom). 

Les mer om rapporten >> HER

 

 Podkast fra KoRus-Sør: En kommunal samhandlingsmodell

KoRus-Sør har laget to podkaster om utarbeiding av kommunale samhandlingsmodeller for identifikasjon og oppfølging av utsatte gravide, barn og unge. I begge podkastene intervjuer spesialrådgiver Liv Drangsholt ved KoRus Sør prosjektleder i Larvik kommune, Elin Fosse Stangeby. Første podkast handler om oppstart av arbeidet og kartlegging. Andre handler om utarbeiding av modell på individ-, enhets- og kommunenivå. 

Lenke til begge podkastene finner du >> HER

 

 BarnUnge21-Strategien "Ut av blindsonene"

Regjeringen tok i 2019 initiativ til å utarbeide en BarnUnge21-strategi. Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge. Nå er strategien «Ut av blindsonene» lansert. 

Last ned og les strategien >> HER

 

 Området «Juss og sentrale føringer» er nå oppdatert

Nå er området «Juss og sentrale føringer» oppdatert. Informasjonen er sortert under følgende overskrifter: aktuelle lover, aktuelle nasjonalfaglige retningslinjer, anbefalte veiledere, bestemmelser om barn og unges medvirkning, bestemmelser om meldeplikt, opplysningsplikt og avvergerplikt, aktuelt i forbindelse med samarbeid med familier fra andre kulturer, nettsider med oversikt over retningslinjer og anbefalinger.

Vi har vektlagt å legge inn informasjon som er aktuell i forbindelse med samarbeid med gravide, barn, unge og familier. Lenke til området finner du >> HER

 

 Tipsliste for nye kommuner som har fått tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (oppdatert versjon 2021)

Denne tipslisten er utarbeidet spesielt for nye kommuner som har fått tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. KoRus-Sør, som har det nasjonale koordineringsansvaret for samhandlingsmodellen BTI, har utarbeidet dette dokumentet som inspirasjon i forbindelse med prosjektlederkurset. Tipslisten kan også være nyttig for kommuner som er kommet lengre i prosessen med å utvikle samhandlingsmodell.

Se oppdatert tipsliste 2021 >> HER

 

 Zanzu – et flerspråklig nettsted om kropp, seksualitet og helse

Zanzu.no er et flerspråklig nettsted med informasjon om temaer tilknyttet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Zanzu er utviklet av Helsedirektoratet for at personer med kort botid og begrensede norskkunnskaper skal ha tilgang på kvalitetssikret informasjon om seksuell helse. Informasjonen er oversatt til 8 språk og kan også benyttes som støttemateriell i seksualitetsundervisning, eller av helsepersonell for å forenkle kommunikasjonen med pasienter. Det er også laget en informasjonsvideo som viser hvordan Zanzu.no er lagt opp, og for å få inspirasjon til hvordan du kan nyttiggjøre deg av nettressursen i ditt arbeid.

Se informasjonsvideoen >> HER

 

 Prosjektlederkurs BTI/BTS

Dette prosjektlederkurset skulle vært avholdt våren 2020, men pga. Covid-19 ble kurset avlyst og er nå digitalisert. Prosjektlederkurset er spesielt tilrettelagt for nye kommuner som jobber med samhandlingsmodeller for bedre tverrfaglig innsats. Målet er å bidra med verktøy og faglig påfyll til deg som prosjektleder, for å øke din kompetanse og trygghet som prosjektleder. Digitalisering av prosjektlederkurset er et samarbeid mellom KoRus-Sør, FOUSAM, RKBU Vest-NORCE og Forebygging.no.

Du finner kurset >> HER

 

Styring gjennom støtte og veiledning: lokale effekter av pedagogiske virkemidler for tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og ungdom

Denne rapporten ser på kommunenes kjennskap til og bruk av statlige støtte- og veiledningsressurser for tverrsektorielt samarbeid. Studien viser at de kommunale tjenestene har nytte av ressursene de har tatt i bruk. Samtidig oppfattes virkemiddelapparatet som omfattende og sektorspesifikt, slik at det er vanskelig å orientere seg i mangfoldet av virkemidler. Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne rapporten er gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Tilgang til NIBR-rapport 22/2020  >> HER

 

 Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Årlig gir Bufdir norske kommuner mulighet til å søke om tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Nå har de lyst ut, med søknadsfrist 19.oktober. Kommunen kan søke om inntil kr 1 000 000 i statlig tilskudd for hele prosjektperioden. Prosjektperioden er to år fra vedtaksdato. Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn.

Mer informasjon om ordningen og hvordan søke finner du >> HER

 

 BTI Bedre Tverrfaglig Innsats: informasjonsfilm fra Agder

BTI Agder har laget en film til bruk i opplæring av ansatte som jobber med barn og unge. Den tar opp hva BTI er, og hva man kan gjøre når man møter barn og unge som skaper bekymring. Den kan benyttes av alle kommuner. Den er produsert av BTI Agder, som er et prosjekt i folkehelseprogrammet i Agder.

Se filmen >> HER

 

 Webinar om nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Helsedirektoratet inviterer til gratis webinar 21.september kl. 15.00-16.00 om nasjonal faglig retningslinje "Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge". Målgruppen for webinaret er ledere og ansatte i kommunale tjenester/sektorer som møter barn, unge og deres familier. Andre interesserte kan også delta.Det er ingen påmelding, og webinaret vil bli publisert i etterkant. Stream: https://vimeo.com/453587443/58f34c7902 Du finner mer informasjon om webinaret >> HER

 

  Å utvikle gode tiltak. Styrking av kontekstperspektivet i BTI

Når vi har en bekymring rundt et barn, er det lett å rette et for sterkt søkelys på hva det er med barnet som utløser denne oppmerksomheten vi har, framfor å ta et skritt tilbake og se på konteksten barnet lever i, og ikke minst på vår egen tjeneste. I denne praksiserfaringen forteller Petronelle Herbern hvordan de jobber med kontekstperspektivet knyttet til Bedre tverrfaglig innsats (BTI) i Bydel Nordre Aker i Oslo. Les praksiserfaringen >> HER

 

 Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid 19 pandemien - Statusrapporter

Covid-19 pandemien og smitteverntiltakene som ble iverksatt fra 13. mars har i stor grad påvirket hverdagen til alle barn og unge. Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Det er et premiss for gruppens arbeid at normal drift i tjenestene til barn og unge skal tilstrebes så snart det er forsvarlig innenfor rammene av de gjeldende smittevernrådene.

Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Du finner en samlet oversikt over rapportene etter hvert som de kommer ut >> HER

 

  Implementeringsveileder for BTI

KoRus-Midt har utarbeidet et eksempel på en implementeringsveileder som kan være nyttig for kommuner som skal implementere BTI. Den gir tips til kommunene kan jobbe i arbeidet med å utforme prosjektet, samt å planlegge, prøve ut og iverksette.

Du finner implementeringsveilederen >> HER

 

  Tipsliste for nye kommuner som har fått tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Denne tipslisten er utarbeidet spesielt for nye kommuner som har fått tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Prosjektlederkurset som var planlagt i vår for dere i denne målgruppen, måtte utsettes til høsten på grunn av Korona. KoRus-Sør, som har det nasjonale koordineringsansvaret for samhandlingsmodellen BTI, har utarbeidet dette dokumentet som inspirasjon før prosjektlederkurset. Tipslisten kan også være nyttig for kommuner som er kommet lengre i prosessen med å utvikle samhandlingsmodell. Se tipslisten >> HER

 

 Kartleggingsrapport fra Sunnfjord kommune (2020)

Sunnfjord har gjennomført en kartlegging av tilbud, kompetanse og samhandling tilknyttet tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn i kommunen. Rapporten beskriver resultatene i egne kapitler for Naustdal, Gaular, Jølster og Førde (frå 01.01.2020 – Sunnfjord kommune). Til slutt i rapporten oppsummeres utfordringene som den nye sammenslåtte kommunen står overfor. Blant utfordringene nevnes felles rutiner for den nye kommunen, kompetanse, kommunikasjon og samhandling rundt minoritetsfamilier, samt behov for ressursteam som kan gi rask hjelp/ råd når man trenger det. Les rapporten >> HER

 

 Ny rapport fra Fafo: Trøbbel i grenseflatene. Samordnet innsats for utsatte barn og unge

De aller fleste barn i Norge har gode oppvekstvilkår. Samtidig er det en økende uro for barn og unge som ikke har det bra, og som vokser opp med ulike levekårsproblemer. I denne rapporten er grenseflatene mellom tjenester i kommunene et gjennomgangstema. Er det slik at ansvar skyves mellom tjenester, informasjon glipper, og ingen tar ansvar for helheten eller koordineringen av tjenestene? Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra det statlige 0–24-samarbeidet, og kan lastes ned >> HER

 

 Nye datoer for BTI-Prosjektlederkurset 2020 i Trondheim

Siden alle arrangementer i regi av KoRus er avlyst inntil videre på bakgrunn av smittefaren for koronaviruset, er det satt opp ny dato for prosjektlederkurset. Nye datoer er 26.-27. august og 13.-14. oktober 2020. Vi håper da at vi er tilbake i normal arbeidsform og at samlingene kan gå som planlagt.

Vi trenger ny påmelding fra deg, selv om du meldte deg på forrige prosjektlederkurs. Ny lenke for å melde seg på finner du >> HER  

 

 Informasjonsfilmer om BTI fra Etne kommune og Gjesdal kommune

Flere kommuner lager gode informasjonsfilmer om Bedre tverrfaglig innsats (BTI) til sine ansatte. Her presenteres informasjonsfilmer fra Etne og Gjesdal kommune:

 • Alle barn og unge skal bli sett og fulgt opp når dei har behov for det. Bli Z, Betre tverrfagleg innsats (BTI) Etne kommune. Filmen ser du HER
 • Gjesdal kommune startet arbeidet med Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i 2019. Dette er første infofilm til de ansatte. Filmen ser du HER

 

 Eksempler på kommunale tiltaksoversikter

Det å ha oversikt over tiltak i kommunene er en viktig jobb. Det er flere måter å dokumentere hvilke tiltak som finnes i en kommune. Vi har samlet noen eksepler på hvordan noen kommuner har laget oversikt over sine tiltak, de finner du >> HER

 

 Stafettloggen – erfaringer fra kommuner så lang

Helsedirektoratet ønsker en bedre oversikt over hvor mange kommuner som bruker stafettloggen, hvilke firmaer som blir brukt, erfaringer med bruk og forslag til videreutvikling. Det er bakgrunnen for denne rapporten fra KoRus-Sør, som oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse besvart av 57 kommuner.

Mange kommuner har ikke rukket å vurdere bruk av elektronisk stafettlogg enda. Av de kommunene som har tatt i bruk elektronisk stafettlogg, er det flest som bruker Conexus sin løsning (ca ¾), den andre aktøren er Visma. Oppvekst er den enheten som administrerer stafettloggen i de fleste kommunene. Av positive erfaringer med stafettloggen nevnes bl.a bedre systematikk og oversikt, kommunikasjon, dokumentering og det hindrer brudd. Det er også flere utfordringer som nevnes. Utfordringene handler bl.a om samordning med andre digitale fagsystemer, forbedret statistikk, det at flere kan skrive i loggen, språket nyanseres og bedre varsling av bruker når det blir lagt til tiltak. Det etterlyses også en type samordning for familier, en type «familielogg». Det er behov for å gjøre en brukerundersøkelse rundt bruk av stafettloggen, for den er et verktøy for brukeren, og i denne kartleggingen har ikke brukernes stemme kommet fram.

 Les rapporten >> HER

 

  Kurs i praktisk prosjektledelse for BTS/BTI-kommuner

Velkommen til 4 dagers kurs i praktisk prosjektledelse for kommuner som har fått tilskudd fra
Bufdir til «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». 

Kurset arrangeres 21. – 22. april og 26. -27. mai, på Scandic Hell hotell. Intensjonen med kurset er å bidra med verktøy og faglig påfyll for å øke din kompetanse og trygghet som prosjektleder/prosjektmedarbeider. Kurset arrangeres i samarbeid mellom FOUSAM, RKBU Vest-NORCE, KoRus - Sør og de regionaleKoRus.  Påmeldingsfrist er 10.mars. 

Lenke til mer informasjon og påmelding finner du >> HER

 

 Når BTI-modellen møter virkeligheten, erfaringer fra implementeringsarbeid

I denne praksiserfaringen forteller Merethe Jacobsen om hvordan implementeringen av BTI- modellen «Bedre Tverrfaglig Innsats» ble gjennomført i Ibestad kommune. Hun beskriver hvordan arbeidet startet, og deler deler gode erfaringer og utfordringer underveis. Vi får også noen tanker om hvordan Ibestad ser ut til å løse overgangen fra prosjekt til daglig drift.

Les praksiserfaringen >> HER

 

 Filmopptak fra konferansen «Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid» Filmopptak fra konferansen «Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid»

Hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge? Det var tema for en nasjonal konferanse for kommuner i regi av Helsedirektoratet og Bufdir, i samarbeid med de syv KoRusene i Norge.Forebygging.no filmet konferansen, og du kan nå se og høre dyktige foredragsholdere dele sine kunnskaper og erfaringer.

Se filmopptakene og presentasjonene >> HER

 

 Ny retningslinje om tidlig oppdagelse av utsatte barn

I dag ble en ny nasjonal retningslinje lansert. Målet er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge med mål om å nå de utsatte. Seks direktorater står bak den digitale retningslinjen, som erstatter veilederen Fra bekymring til handling.

Les >> Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

 

Stortingsmelding om tidlig innsats i barnehage, skole og SFO

Alle barn fortjener en god start i livet, og de skal oppleve å være inkludert. Det betyr å være en del av fellesskapet fra de starter i barnehagen til de går ut av videregående. Stortingsmeldingen, utgitt av Kunnskapsdepartementet, inneholder en rekke tiltak for å prøve å bidra til dette.

Lenke til stortingsmeldingen >> Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

 

 Taushetspliktens begreninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge

 • Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn?
 • Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer?
 • Hvem kan samtykke på vegne av barn?

Disse og flere spørsmål blir belyst i fem opplysningsfilmer for deg som arbeider med barn og unge. Filmene er ment å være et utgangpunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass. Forslag til refleksjonsoppgaver ligger >> her

Temaer i filmene: Se filmene i rekkefølge

 1. Taushetsplikt for offentlige ansatte.
 2. Deling av taushetsbelagte opplysninger internt på egen arbeidsplass uten samtykke.
 3. Samtykke som forutsetning for tverrfaglig samarbeid om barn.
 4. Personopplysningsloven (GDPR, juli 2018).
 5. Vitneførsel for domstol og fylkesnemnd. Forklaring til politiet.

 Redaktøransvar: Forebygging.no. Faglig ansvarlig for innholdet i filmene: Advokat Kurt O. Bjørnnes

 

  Plikt.no

Avvergingsplikten er et lovpålagt og individuelt ansvar for å forhindre alvorlige vold- og seksuallovbrudd. Denne siden kan være en guide for deg som kan komme i situasjoner hvor du lurer på om du har plikt til å avverge vold eller overgrep.

Ansvarlig for nettressursen er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Justisdepartementet. plikt.no/er knyttet til nettressursen dinutvei.no/

 

 Nasjonal konferanse 5-6. desember 2019

Første uka i desember arrangeres den årlige nasjonale konferansen på Thon hotell Arena Lillestrøm. Tema: "Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid". Hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling blant barn og unge.

Målgruppe: 1) kommuner som er innvilget tilskudd over ordningen "systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge" i 2018. 2) kommuner som søker om tilskudd over ordningen "systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge" i 2019, og samarbeidsparter (kompetansemiljøer, FM mm)

Her finner du mer informasjon om program, konferansen og påmelding.

 

 Direktoratene i 0-24-samarbeidet har etablert et prosjekt for bedre tverrfaglig samarbeid.

Det er etablert et felles prosjekt med målsetting om bedre samordning av direktoratenes virkemidler for å understøtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid for bedre samarbeid om utsatte barn og unge og deres familier.

Utgangspunktet for arbeidet er i første omgang å se på muligheten for en bedre samordning av sentrale, eksisterende innsatser: læringsnettverk (KS), Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) (Helsedirektoratet) og Tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (Modellkommune) (Bufdir).

Les mer om saken >> 0-24-samarbeidet.no

 

Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn-ungdom–familier (veileder 2018) 

Hvilke regelverk gjelder for de ulike tjenesteyterne, hvordan kan man dele informasjon, og hvilke muligheter og begrensninger setter taushetsplikten for et samarbeid? Disse spørsmålene er noe av det som presenteres i en veileder fra kommunesektorens organisasjon (KS).

Les veilederen >> HER

 

Kurs i praktisk prosjektledelse Bedre tverrfaglig innsats.

Velkommen til 4 dagers kurs i praktisk prosjektledelse for kommuner som har fått tilskudd fra
Bufdir til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Intensjonen med kurset er å bidra med verktøy og faglig påfyll for å øke din kompetanse og trygghet som prosjektleder/prosjektmedarbeider.

Tid og sted:
20. – 21. mars og 21. – 22. mai, Radisson Blu Hotel i Tromsø
9. – 10. april og 18. – 19. juni, Scandic Oslo City

Mer informasjon og påmelding finner du >> HER

 

 Bedre tverrfaglig innsats (BTI). Spørreundersøkelse til Helsedirektoratets samarbeidskommuner. Bedre tverrfaglig innsats (BTI). Spørreundersøkelse til Helsedirektoratets samarbeidskommuner. 

Denne rapporten redegjør for tredje runde i underveisevalueringen av Helsedirektoratets prosjekt Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Helsedirektoratet har arbeidet med utvikling av samarbeidsmodellen BTI sammen med åtte kommuner. Det er sendt spørreskjema til alle medarbeidere og ledere i relevante kommunale tjenesteenheter og det er gjennomført intervjuer med prosjektledere i kommunene. Lenke til NIBR-rapport 16/2018 finner du HER

 

 BTI-caseBTI-case

Nå er det lagt ut noen BTI-caser som kan være nyttige å bruke i arbeidet med handlingsveilederen. Det vil etterhvert kommer flere case. Casene finner du i boksen "verktøy/juridiske forhold". Direkte lenke til casene er HER.

 

  Implementering av BTI modellen i en barnehage i Færder kommune.

I denne filmen forteller styrer og spesialpedagog i Vestskogen barnehage om sine erfaringer med implementering av BTI-modellen. Filmen er et bidrag i arbeidet med å sette fokus på tidlig innsats i Færder kommune. Se filmen HER

 

Velkommen til samling om "Barn og unges medvirkning"

Program til konferansen 13-14,november 

På vegne av Hdir og Bufdir inviterer vi alle kommuner, som har søkt tilskudd over ordningen "Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn" (BTI /Modellkommune) og/eller har fått tilskudd til dette utviklingsarbeidet til to dagers samling. Hovedtema for årets samling vil være "Barn og unges medvirkning". Det er lagt opp til 2 regionvise konferanser:

 • Samling for region sør, øst: 6- 7.november på Thon Hotell Storo,  Oslo.
 • Samling for region vest, midt og nord: 13-14.november på Scandic Airport Hotell,  Gardermoen.

Samlingen er gratis og overnattingskostnader dekkes av direktoratene. Den enkelte deltaker må selv sørge for å ordne reise, som vi forutsetter at den enkelte kommune betaler.

Med deg på samlingen  Bedre Tverrfaglig Innsats

Les hele invitasjonen med utfyllende informasjon HER

 

Elektroniske handlingsveiledere - noen eksempler

Flere kommuner har utviklet egne elektroniske handlingveiledere i forbindelse med BTI-arbeidet i kommunene. Vi har samlet noen eksempler, som kanskje kan være til inspirasjon for andre som vurdere det samme.

Se handlingsveilederne HER

 

 «Trygge foreldre – trygge barn». Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021)

Flere departement har gått sammen om å utarbeide strategien «Trygge foreldre – trygge barn». Målet er at foreldre som trenger det, skal få god og riktig hjelp. Målgruppen for strategien er alle foreldre med barn mellom 0-18 år og foreldre som venter barn. Tjenester på alle forvaltningsnivåer, frivillige organisasjoner og relevante samarbeidsaktører, inngår også i strategiens målgruppe.

Mer om strategien finner du HER  

 

 Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. En kunnskapsoversikt

Denne rapporten fra Folkehelseinstituttet viser at det forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot barn og unges psykiske helse favner over en rekke aktører og arenaer. Den viser at det er grunn til optimisme når det gjelder muligheten for å forebygge psykiske lidelser, særlig angst og depresjon, gjennom målrettede tiltak.

Les mer om rapporten HER

 

Hjemmelsgrunnlaget til å behandle opplysningene i den elektroniske Stafettloggen

Helsedirektoratet har oppdatert hjemmelsgrunnlaget for behandling av opplysninger i den elektroniske Stafettloggen i forhold til EUs nye personvernforordning (GDPR). Det tidligere kravet om konsesjon fra datatilsynet etter personopplysningsloven har falt bort. Helsedirektoratets vurdering er at Stafettloggen kan etableres på bakgrunn av den enkeltes samtykke. Dette betyr at behandlingsgrunnlaget blir EUs nye personvernforordningen art 6 nr. 1 a), og Art 9 nr. 2 c). Da Stafettloggen vil inneholde behandling av sensitive personopplysninger, må behandlingsansvarlig sørge for å få et uttrykkelig samtykke fra den enkelte. 

Du finner den oppdaterte versjonen HER

 

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.

Helsedirektoratet og Bufdir lyser ut tilskudd for å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn. Kommuner som har pågående prosjekttilskudd for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 20.august 2018.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du HER

 

Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt?

Det er tittelen på en ny rapport/systematisk kunnskapsoversikt fra Folkehelseinstituttet. Det finnes svært mye forskning om omsorgssvikt og mulige sammenhenger. Forskerne bak rapporten fant at det muligens er sammenhenger mellom omsorgssvikt og henholdsvis lav intelligens, forsinket språkutvikling (språkforståelse) hos barn, depresjon og tenåringssvangerskap. Gutter som har vært utsatt for seksuelle overgrep er muligens oftere involvert i tenåringssvangerskap enn andre gutter.

Les rapporten HER

 

 Nye artikler om BTI i fagmagasinene Rusfag og Spor

Denne uken kom både Rusfag og Spor med sin første utgivelse i 2018. Rusfag er et fagmagasin som de syv Kompetansesenter-Rus gir ut sammen. Spor er et fagmagasin utgitt av KoRus-Nord. I Rusfag kan du lese to saker som omhandler BTI. Liv Dragsholt fra KoRus-Sør, har skrevet en artikkel med tittel BTI sikrer bedre samhandling i kommunene. Anne-Cathrine Reuterdahl, også fra Korus-Sør, har intervjuet Hege Ekornrød Ulsnes, BTI-koordinator i Siljan kommune, om deres erfaringer med BTI-arbeidet. Mer samkjørte med BTI er tittelen på den saken.

Erfaringsdeling mellom kommuner: BTI-inspirasjon i Tromsø er skrevet av Trude Aalmen, KoRus-Nord. Hun har intervjuet Bente Høiseth, som er BTI-koordinator i Tromsø, og Linda Johnsen fra KoRus-Nord. De hadde invitert ansatte fra Narvik og Sortland kommune for å dele erfaringene Tromsø har med BTI-arbeidet.

Både Rusfag og Spor er gratis, og kan abonneres på ved å kontakt ditt lokale KoRus.Lenke til alle Korusene finner du på kompetansesenterrus.no 

 

  BTI-samlinger i november 2018

Fra 2014 har Helsedirektoratet i samarbeid med KoRusene og de 8 nøkkelkommunene arrangert en felles BTI-samling for hele landet. På grunn av økende interesse vil det i 2018 bli arrangert to erfaringssamlinger på følgende datoer:

 • for regionene sør, øst og Oslo er arrangementet 6. og 7.november på Thon Hotel Storo i Oslo
 • for regionene vest, midt og nord er arrangementet 13. og 14. november på Gardermoen, Scandic Oslo Airport.

Hovedtema for begge samlingene blir: Barnets stemme – brukermedvirkning barn og unge. Sett av tidspunktene i kalenderen, så vil dere få beskjed når programmet og påmelding er klart, ca medio september.

 

 Samordning av tilskudd - utlyses i løpet av våren/sommeren

Helsedirektoratet og Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet arbeider med å samordne de tidligere tilskuddsordningene «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) under Helsedirektoratet og «Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn» (Modellutvikling) under Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet. Den nye tilskuddsordningen vil ha felles regelverk. Tilskuddsordningen kunngjøres på Helsedirektoratets og Barne, - ungdoms- og familiedirektoratets nettsider våren/sommeren 2018.

Vi vil legge ut informasjon når tilskuddsordningen og søknadsprosessen er klar.

 

 Ny rapport om kunnskapsgrunnlaget 

Denne rapporten oppsummerer kunnskap om tidlig innsats mot utsatte eller sårbare barn og unge, og vil være aktuell for alle instanser som jobber med barn og unge. Oversikt over risiko- og beskyttelsesfaktorer, tegn og signaler på utsatte barn, samtalemetoder og hvordan disse elementene inngår i mer helhetlige systemer er noen av temaene i rapporten. Rapporten er skrevet av  Geir Møller, på oppdrag av Helsedirektoratet. 

Les rapporten HER

 

 Oversikt over BTI-kommuner i Norge

På nettsiden er det laget en oversikt over hvilke kommuner som er i gang med BTI-arbeid i Norge.I arbeidet med å tilpasse og utvikle BTI-modellen i Norge, har de syv regionale kompetansesentre på rusfeltet (KoRus) og åtte nøkkelkommuner deltatt siden 2012. På kartet kan du se hvor Korusene og nøkkelkommunene er lokalisert, og lese mer om hvordan de jobber med BTI. Samtidig er det er det mange kommuner som er i gang med BTI-arbeid. I boksen til høyre finner oversikt over BTI-kommuner, sortert etter beliggenhet knyttet til Korusene. Er det noen kommuner som er i gang med BTI, men som ikke er kommet med i oversikten, ta kontakt så oppdaterer redaksjonen oversikten.

Du finner kartet og oversikten HER

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)