Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Nyheter

25.09.2019 | Redaksjonen

  Plikt.no

Avvergingsplikten er et lovpålagt og individuelt ansvar for å forhindre alvorlige vold- og seksuallovbrudd. Denne siden kan være en guide for deg som kan komme i situasjoner hvor du lurer på om du har plikt til å avverge vold eller overgrep.

Ansvarlig for nettressursen er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Justisdepartementet. plikt.no/er knyttet til nettressursen dinutvei.no/

 

 Nasjonal konferanse 5-6. desember 2019

Første uka i desember arrangeres den årlige nasjonale konferansen på Thon hotell Arena Lillestrøm. Tema: "Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid". Hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling blant barn og unge.

Målgruppe: 1) kommuner som er innvilget tilskudd over ordningen "systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge" i 2018. 2) kommuner som søker om tilskudd over ordningen "systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge" i 2019, og samarbeidsparter (kompetansemiljøer, FM mm)

Her finner du mer informasjon om program, konferansen og påmelding.

 

 Direktoratene i 0-24-samarbeidet har etablert et prosjekt for bedre tverrfaglig samarbeid.

Det er etablert et felles prosjekt med målsetting om bedre samordning av direktoratenes virkemidler for å understøtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid for bedre samarbeid om utsatte barn og unge og deres familier.

Utgangspunktet for arbeidet er i første omgang å se på muligheten for en bedre samordning av sentrale, eksisterende innsatser: læringsnettverk (KS), Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) (Helsedirektoratet) og Tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (Modellkommune) (Bufdir).

Les mer om saken >> 0-24-samarbeidet.no

 

Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn-ungdom–familier (veileder 2018) 

Hvilke regelverk gjelder for de ulike tjenesteyterne, hvordan kan man dele informasjon, og hvilke muligheter og begrensninger setter taushetsplikten for et samarbeid? Disse spørsmålene er noe av det som presenteres i en veileder fra kommunesektorens organisasjon (KS).

Les veilederen >> HER

 

Kurs i praktisk prosjektledelse Bedre tverrfaglig innsats.

Velkommen til 4 dagers kurs i praktisk prosjektledelse for kommuner som har fått tilskudd fra
Bufdir til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Intensjonen med kurset er å bidra med verktøy og faglig påfyll for å øke din kompetanse og trygghet som prosjektleder/prosjektmedarbeider.

Tid og sted:
20. – 21. mars og 21. – 22. mai, Radisson Blu Hotel i Tromsø
9. – 10. april og 18. – 19. juni, Scandic Oslo City

Mer informasjon og påmelding finner du >> HER

 

 Bedre tverrfaglig innsats (BTI). Spørreundersøkelse til Helsedirektoratets samarbeidskommuner. Bedre tverrfaglig innsats (BTI). Spørreundersøkelse til Helsedirektoratets samarbeidskommuner. 

Denne rapporten redegjør for tredje runde i underveisevalueringen av Helsedirektoratets prosjekt Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Helsedirektoratet har arbeidet med utvikling av samarbeidsmodellen BTI sammen med åtte kommuner. Det er sendt spørreskjema til alle medarbeidere og ledere i relevante kommunale tjenesteenheter og det er gjennomført intervjuer med prosjektledere i kommunene. Lenke til NIBR-rapport 16/2018 finner du HER

 

 BTI-caseBTI-case

Nå er det lagt ut noen BTI-caser som kan være nyttige å bruke i arbeidet med handlingsveilederen. Det vil etterhvert kommer flere case. Casene finner du i boksen "verktøy/juridiske forhold". Direkte lenke til casene er HER.

 

  Implementering av BTI modellen i en barnehage i Færder kommune.

I denne filmen forteller styrer og spesialpedagog i Vestskogen barnehage om sine erfaringer med implementering av BTI-modellen. Filmen er et bidrag i arbeidet med å sette fokus på tidlig innsats i Færder kommune. Se filmen HER

 

Velkommen til samling om "Barn og unges medvirkning"

Program til konferansen 13-14,november 

På vegne av Hdir og Bufdir inviterer vi alle kommuner, som har søkt tilskudd over ordningen "Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn" (BTI /Modellkommune) og/eller har fått tilskudd til dette utviklingsarbeidet til to dagers samling. Hovedtema for årets samling vil være "Barn og unges medvirkning". Det er lagt opp til 2 regionvise konferanser:

  • Samling for region sør, øst: 6- 7.november på Thon Hotell Storo,  Oslo.
  • Samling for region vest, midt og nord: 13-14.november på Scandic Airport Hotell,  Gardermoen.

Samlingen er gratis og overnattingskostnader dekkes av direktoratene. Den enkelte deltaker må selv sørge for å ordne reise, som vi forutsetter at den enkelte kommune betaler.

Med deg på samlingen  Bedre Tverrfaglig Innsats

Les hele invitasjonen med utfyllende informasjon HER

 

Elektroniske handlingsveiledere - noen eksempler

Flere kommuner har utviklet egne elektroniske handlingveiledere i forbindelse med BTI-arbeidet i kommunene. Vi har samlet noen eksempler, som kanskje kan være til inspirasjon for andre som vurdere det samme.

Se handlingsveilederne HER

 

 «Trygge foreldre – trygge barn». Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021)

Flere departement har gått sammen om å utarbeide strategien «Trygge foreldre – trygge barn». Målet er at foreldre som trenger det, skal få god og riktig hjelp. Målgruppen for strategien er alle foreldre med barn mellom 0-18 år og foreldre som venter barn. Tjenester på alle forvaltningsnivåer, frivillige organisasjoner og relevante samarbeidsaktører, inngår også i strategiens målgruppe.

Mer om strategien finner du HER  

 

 Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. En kunnskapsoversikt

Denne rapporten fra Folkehelseinstituttet viser at det forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot barn og unges psykiske helse favner over en rekke aktører og arenaer. Den viser at det er grunn til optimisme når det gjelder muligheten for å forebygge psykiske lidelser, særlig angst og depresjon, gjennom målrettede tiltak.

Les mer om rapporten HER

 

Hjemmelsgrunnlaget til å behandle opplysningene i den elektroniske Stafettloggen

Helsedirektoratet har oppdatert hjemmelsgrunnlaget for behandling av opplysninger i den elektroniske Stafettloggen i forhold til EUs nye personvernforordning (GDPR). Det tidligere kravet om konsesjon fra datatilsynet etter personopplysningsloven har falt bort. Helsedirektoratets vurdering er at Stafettloggen kan etableres på bakgrunn av den enkeltes samtykke. Dette betyr at behandlingsgrunnlaget blir EUs nye personvernforordningen art 6 nr. 1 a), og Art 9 nr. 2 c). Da Stafettloggen vil inneholde behandling av sensitive personopplysninger, må behandlingsansvarlig sørge for å få et uttrykkelig samtykke fra den enkelte. 

Du finner den oppdaterte versjonen HER

 

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.

Helsedirektoratet og Bufdir lyser ut tilskudd for å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn. Kommuner som har pågående prosjekttilskudd for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 20.august 2018.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du HER

 

Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt?

Det er tittelen på en ny rapport/systematisk kunnskapsoversikt fra Folkehelseinstituttet. Det finnes svært mye forskning om omsorgssvikt og mulige sammenhenger. Forskerne bak rapporten fant at det muligens er sammenhenger mellom omsorgssvikt og henholdsvis lav intelligens, forsinket språkutvikling (språkforståelse) hos barn, depresjon og tenåringssvangerskap. Gutter som har vært utsatt for seksuelle overgrep er muligens oftere involvert i tenåringssvangerskap enn andre gutter.

Les rapporten HER

 

 Nye artikler om BTI i fagmagasinene Rusfag og Spor

Denne uken kom både Rusfag og Spor med sin første utgivelse i 2018. Rusfag er et fagmagasin som de syv Kompetansesenter-Rus gir ut sammen. Spor er et fagmagasin utgitt av KoRus-Nord. I Rusfag kan du lese to saker som omhandler BTI. Liv Dragsholt fra KoRus-Sør, har skrevet en artikkel med tittel BTI sikrer bedre samhandling i kommunene. Anne-Cathrine Reuterdahl, også fra Korus-Sør, har intervjuet Hege Ekornrød Ulsnes, BTI-koordinator i Siljan kommune, om deres erfaringer med BTI-arbeidet. Mer samkjørte med BTI er tittelen på den saken.

Erfaringsdeling mellom kommuner: BTI-inspirasjon i Tromsø er skrevet av Trude Aalmen, KoRus-Nord. Hun har intervjuet Bente Høiseth, som er BTI-koordinator i Tromsø, og Linda Johnsen fra KoRus-Nord. De hadde invitert ansatte fra Narvik og Sortland kommune for å dele erfaringene Tromsø har med BTI-arbeidet.

Både Rusfag og Spor er gratis, og kan abonneres på ved å kontakt ditt lokale KoRus.Lenke til alle Korusene finner du på kompetansesenterrus.no 

 

  BTI-samlinger i november 2018

Fra 2014 har Helsedirektoratet i samarbeid med KoRusene og de 8 nøkkelkommunene arrangert en felles BTI-samling for hele landet. På grunn av økende interesse vil det i 2018 bli arrangert to erfaringssamlinger på følgende datoer:

  • for regionene sør, øst og Oslo er arrangementet 6. og 7.november på Thon Hotel Storo i Oslo
  • for regionene vest, midt og nord er arrangementet 13. og 14. november på Gardermoen, Scandic Oslo Airport.

Hovedtema for begge samlingene blir: Barnets stemme – brukermedvirkning barn og unge. Sett av tidspunktene i kalenderen, så vil dere få beskjed når programmet og påmelding er klart, ca medio september.

 

 Samordning av tilskudd - utlyses i løpet av våren/sommeren

Helsedirektoratet og Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet arbeider med å samordne de tidligere tilskuddsordningene «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) under Helsedirektoratet og «Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn» (Modellutvikling) under Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet. Den nye tilskuddsordningen vil ha felles regelverk. Tilskuddsordningen kunngjøres på Helsedirektoratets og Barne, - ungdoms- og familiedirektoratets nettsider våren/sommeren 2018.

Vi vil legge ut informasjon når tilskuddsordningen og søknadsprosessen er klar.

 

 Ny rapport om kunnskapsgrunnlaget 

Denne rapporten oppsummerer kunnskap om tidlig innsats mot utsatte eller sårbare barn og unge, og vil være aktuell for alle instanser som jobber med barn og unge. Oversikt over risiko- og beskyttelsesfaktorer, tegn og signaler på utsatte barn, samtalemetoder og hvordan disse elementene inngår i mer helhetlige systemer er noen av temaene i rapporten. Rapporten er skrevet av  Geir Møller, på oppdrag av Helsedirektoratet. 

Les rapporten HER

 

 Oversikt over BTI-kommuner i Norge

På nettsiden er det laget en oversikt over hvilke kommuner som er i gang med BTI-arbeid i Norge.I arbeidet med å tilpasse og utvikle BTI-modellen i Norge, har de syv regionale kompetansesentre på rusfeltet (KoRus) og åtte nøkkelkommuner deltatt siden 2012. På kartet kan du se hvor Korusene og nøkkelkommunene er lokalisert, og lese mer om hvordan de jobber med BTI. Samtidig er det er det mange kommuner som er i gang med BTI-arbeid. I boksen til høyre finner oversikt over BTI-kommuner, sortert etter beliggenhet knyttet til Korusene. Er det noen kommuner som er i gang med BTI, men som ikke er kommet med i oversikten, ta kontakt så oppdaterer redaksjonen oversikten.

Du finner kartet og oversikten HER

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)