Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

De utrolige årene (DUÅ)

23.03.2017 | Redaksjonen

De Utrolig Årene er en tiltaksserie med åtte ulike programmer som finansieres av Helsedirektoratet. Målgruppen er barn i alderen 0-12 år. Overordnet mål med tiltakene er å fremme barns psykiske helse via å trygge foreldrene i foreldrerollen, styrke barns sosiale-, emosjonelle- og problemløsingsferdigheter, og å forebygge og behandle atferdsvansker. Programserien inneholder moduler som dekker både universalforebyggende-, målrettet forebyggende-, indikerte- og behandlingstiltak for målgruppen. DUÅ kan bygges opp som en sammenhengende tiltakskjede fra universaltilbud, lavterskeltilbud og indikerte tiltak i kommunene, - og til behandlingstiltak i spesialisthelsetjenesten. DUÅs programmer kan med fordel kombineres i en samtidig/sammenhengende innsats, men de fleste kan også anvendes hver for seg. Unntaket er DUÅs barneprogrammer skal alltid kombineres med foreldreveiledning og/eller målrettet opplæring for ansatte i skole/SFO- eller barnehage.

DUÅ baserer sin teori på moderne utviklingspsykologi, tilknytningsteori, moderne atferdsanalyse, og kunnskap om gruppeprosesser. Programserien er opprinnelig utviklet ved University of Washington i USA av professor emirata Carolyn Webster-Stratton, og benyttes i dag i mer enn 25 land over hele verden.

Programserien implementeres i Norge via Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet, i nært samarbeid med RKBU Midt-Norge, NTNU og RKBU Vest, Uni Research. DUÅ tilbys både i skoler, SFO, barnehager, andre kommunale tjenester for barn og familie, samt i spesialisthelsetjenesten v/BUP over store deler av landet. Ved inngått implementeringsavtale mellom UiT og aktuell kommune/ BUP, tilbys opplæring og varig veiledning innen DUÅs programmer gratis til tjenester og brukere.

Her følger en kort presentasjon av de ulike modulene i DUÅs programserie:

DUÅs foreldreprogram 3-6 år og 6-12 år er gruppeveiledning til foreldre/foresatte/fosterforeldre for å fremme godt samspill i familien, samt å forebygge og behandle atferdsproblemer. Programmene retter seg mot foreldrene/foresatte og skal styrke deres ferdigheter i samspill med barna, og derigjennom å forebygge og behandle atferdsproblemer hos barna. Formålet er å styrke barnets sosiale- og følelsesmessige ferdigheter og forebygge eller redusere atferds- og samhandlingsproblemer. Programmene starter med positiv relasjonsbygging mellom foreldre og barn gjennom lek og annen relasjonsskapende samhandling. Temaene som følger deretter er fokus på ros og positiv tilbakemelding, belønningssystemer, positiv grensesetting, hvordan håndtere uønsket oppførsel, styrking av empati og sosiale ferdigheter og problemløsning. Gruppene ledes av to trenede gruppeledere. Som pedagogiske tilnærming benyttes videovignetter, refleksjon-, diskusjon-, rollespill/øvelser i gruppen, hjemmeoppgaver, litteratur for foreldrene, samt jevnlig telefonkontakt mellom gruppeledere og deltakerne og mellom deltakerne. DUÅs foreldreveiledning er anbefalt som tiltak for familier til barn med ADHD.

DUÅ inneholder også universalfremmende foreldretilbud for foresatte til barn i alderen 0-1 år, 1-3 år og 2-6 år. Disse tilbys gjerne via helsestasjon eller familiesentra. Universalprogrammet 2-6 år tilbys også som lavterskeltilbud for foreldre/foresatte til barn i ordinær barnehage og 1. klasse.  

Babyprogrammet (0-1 år) og Småbarnsprogrammet (1-3 år) kan også benyttes som indikert tilbud for familier/fosterfamilier med økte risikofaktorer eller for familier med kjente vansker.

DUÅs Dinosaurskole i smågruppe er et tilbud for å fremme sosial og følelsesmessige ferdigheter og selvregulering for barn i alderen 4-8 år med kartlagte atferdsvansker, sosiale vansker eller som er i risiko for å utvikle dette. Hovedformålet med programmet er å styrke barna sosiale og emosjonelle ferdigheter, og forebygge, redusere eller behandle atferdsvansker. Dinosaurskole i smågrupper tar sikte på å øke barns venneferdigheter og redusere tilbøyelighet til trass og konflikt. Tilbudet er gruppebasert (5-7 barn). Barna møtes i Dinosaurskolen i ca. 40 timer fordelt over 2-timers samlinger (alternativt 1 + 1 timer) i cirka 20 uker. Samlingene er preget av tilrettelagte presentasjoner, praktiske øvelser og erfaringslæring gjennom lek og andre motiverende aktiviteter. Sentralt i programmet er et variert utvalg av videosnutter med kort varighet, der disse viser eksempler på samspill mellom barn, mellom barn og foreldre, samt mellom barn og voksne i barnehage, SFO og skole. Disse danner utgangspunkt for en veiledet refleksjon, samtale og idèdugnad, samt utprøving av idéer i barnegruppen. Barna øver på god samhandling og selvregulering via rollespill/øvelser, leker, tilrettelagte aktiviteter, etc. Dinosaurskole i smågruppe tilbys alltid i kombinasjon med DUÅs foreldregrupper og/eller målrettet opplæring for ansatte i skole/SFO eller barnehage.

DUÅs skole- og barnehageprogram er et universalfremmende tiltak for å styrke ansatte i skole, SFO og barnehage sin kompetanse i klasse-/gruppeledelse og å fremme god psykisk helse og forebygge atferds- og sosiale vansker hos barna. Målgruppen i skolen er barn i småskolen, men programmet kan også benyttes med begrensede tilrettelegginger i mellomtrinnet. I barnehage er målgruppen 3-6 år, men kan også benyttes med begrensede tilrettelegginger for yngre barn. Gruppetilbudet er systemrettet og retter seg mot hele personalgrupper i skole, SFO og barnehage, og ledes vanligvis av trenede gruppeledere fra PPT eller annet pedagogisk støtteteam i kommunen. Opplæringen i skole, SFO og barnehage går over ett skole-/barnehageår med systematisk oppfølgingsveiledning etterpå.

DUÅs Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage er et universalfremmende tilbud for å fremme sosiale og følelsesmessige ferdigheter for barn i alderen 3 – 9 år. Tilbudet kan implementeres etter at ansatte i skole, SFO eller barnehage har mottatt opplæring i DUÅs skole- og barnehageprogram, og har innarbeidet tiltakets arbeidsmodeller i enheten. Formålet med Dinosaurskole i ordinær skole, SFO eller barnehage er å styrke barnas sosiale og følelsesmessige ferdigheter, styrke deres evne til selvregulering, at de utvikler empati, utvikler et godt selvbilde og venneferdigheter og får gode problemløsningsferdigheter. Tilbudet går over ett eller to skole-/ barnehageår avhengig om det gjennomføres som et tilbud med en eller to samlinger per uke. Deler av programmet kan også brukes for de yngre barna i barnehagen.

Supplerende tilbud via De Utrolige Årene.

DUÅ driver jevnlig med tilrettelegging og utprøving av DUÅ-programmer for nye målgrupper, eksempelvis etniske minoriteter, spissede grupper for fosterforeldre, barn med ADHD, barn med autisme, etc. En begrenset pilotering av hjemmebasert veiledning som supplement til DUÅs foreldregrupper vil bli gjennomført i 2017 og 2018. All utprøving av nye programmer eller for nye grupper evalueres via målrettet evaluering og/eller følgeforskning.     

 

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til DUÅ

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)