Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn

Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever.

Målgruppen er kommunalt ansatte, deres ledere og fastleger som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Målgruppen får opplæring i kartleggingsverktøy og metoder for samtale om rus, psykisk helse og vold for å sikre en forsvarlig tjeneste. Se nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorghelsesstasjon og skolehelsetjenesten og forskrift for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Opplæringsprogrammet tilbys av regionale opplæringsteam (ROT), sammensatt av KoRusRBUP/RKBURVTS og Bufetat. Opplæringen er gratis for kommunene. 

Klikk på dagene for mer informasjon:


 

Aktuelle saker om opplæringsprogrammet Tidlig Inn 

Helsenorge.no/gravid
På helsenorge.no er det eget område om graviditeten uke for uke, svangerskapskontrollene, vanlige plager og hva du bør passe på som gravid. Der kan du blant annet lese om temaene alkohol, legemidler og tobakk knyttet til de ulike fasene i svangerskapet. Trenger du mer informasjon om f.eks mental helse eller medisinbruk m.m, er det lenket videre til aktuelle nettressurser.

Les mer >> Helsenorge.no

 

Webinar: BTI og Tidlig inn - hva sier lovverket? 
Velkommen til webinar om lovverk knyttet til samhandling rundt barn og unge 21.april kl.9.00-14.00. Webinaret er gratis og det kreves ingen påmelding eller nedlastning av program for å delta. Det vil streames fra KoRus-Bergen sin hjemmeside, og du vil finne linken lett tilgjengelig på fremsiden 21. april.

 Mer informasjon og program finner du >> HER

 

Påviste alkoholbruk hos gravide med blodprøver
De fosterskadelige effektene av alkohol er godt dokumentert, men det har manglet screeningmetoder for å oppdage alkoholbruk under graviditet. Forskere ved St. Olavs hospital har analysert blodprøver av over 4000 gravide kvinner for å undersøke om de drakk alkohol i svangerskapet. For å kartlegge alkoholinntaket til de gravide kvinnene målte forskerne blodets innhold av et stoff, som kalles PEth, en såkalt alkoholmarkør. Resultatet av studien viste at 1,4 % testet positivt PEth rundt svangerskapsuke 12, mens 0,4 % rundt uke 24. Forskerne bak studien mener en blodprøve som tas tidlig i svangerskapet vil kunne være et verktøy for å identifisere kvinner som trenger behandling for alkoholbruk, samt for å kunne diagnostisere barn med føtale alkoholskader på et tidlig tidspunkt.

 Les hele artikkelen publisert i tidsskriftet Alcoholism - Clinical & Experimental research

 

Betydning av alkohol og narkotika for vold i nære relasjoner
Denne rapporten fra Folkhälsomyndigheten i Sverige presenterer en kartlegging av litteraturgjennomgang av forskning om forholdet mellom alkohol- eller narkotikabruk og vold i nære relasjoner. Bruk av alkohol og narkotika blir ofte nevnt som en årsak til vold. Resultatene fra denne litteraturgjennomgangen viser at alkohol kan øke risikoen for vold i nære relasjoner, men at en rekke andre faktorer bidrar til sammenhengen. Oversikten viser også at stoffenes betydning for vold i nære relasjoner er uklar på grunn av at det er gjort få studier. Ettersom kunnskapen er uklar, må arbeidet med å forebygge menns vold mot kvinner og vold i andre nære relasjoner ta hensyn til både stoffbruk og andre faktorer som er knyttet til kvinners og menns levekår og levekår.

Du kan laste ned litteraturoversikten >> HER

 

Oppsummert forskning om perinatal depresjon anbefaler screening 
Retningslinjer anbefaler allerede å screene for fødselsdepresjon, og en ny metaanalyse angir ideell terskelverdi for skåringsverktøy.Helsebiblioteket har kjøpt tilgang til oppslagsverket UpToDate for helsepersonell i Norge. I en fersk oppdatering skriver det svært omfattende oppslagsverket om ny kunnskap og gir råd om å screene for fødselsdepresjon.

Sammendrag fra Helsebiblioteket og lenke videre til UpToDate finner du >> HER 

 

Børn med medfødt alkoholskade. Håndbog til omsorgsgivere og professionelle
Dette er en forholdsvis lettlest dansk bok med mange konkrete råd om hvordan gi hjelp og tilrettelegge hverdagen for barn og unge med alkoholskader. Det skriver Kristin Håland i denne bokomtalen. Hun mener forfatterne Inger Thormann og Marchella Broccia klarer å oppfylle intensjonen om å skape mer forståelse for de komplekse utfordringer til barna og deres familier, samtidig som de ivaretar et mestrings- og ressursperspektiv på barna.

Les bokomtalen og få lenke til forlaget >> HER

 

Fagmagasinet Føtalt Alkohol Spektrum Forstyrrelse (FASD-magasinet 2020)
Barn og unge med medfødt russkade, som føtal alkoholspektrumforstyrrelse (FASD), utgjør en betydelig underdiagnostisert gruppe, og mangler ofte gode oppfølgingstilbud. Tidlig utredning og riktig diagnose er viktig for å forebygge vansker senere i livet. Ved Sørlandet sykehus Arendal finnes landets ledende fagmiljø, Regional Kompetansetjeneste for medfødte russkader. Tjenesten ble åpnet i 2015. Målet er å bedre det faglige tilbudet disse barna får i spesialisthelsetjenesten.

Nå foreligger en revidert utgave av deres fagmagasin, som har tittelen Føtalt Alkohol Spektrum Forstyrrelse. Du kan lese magasinet >> HER

 

Graviditet og barseltid i et tverrkulturelt perspektiv (16.feb 2021)
Dette heldagskurset vil foregå digitalt på Zoom og er et samarbeid mellom RBUP og Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, OUS. Kurset tar for seg problemstillinger som er spesielt knyttet til familier med tverrkulturell bakgrunn. Graviditeten er en emosjonelt krevende fase i livet, hvor det skjer omfattende biologiske og psykologiske endringer. Hvordan ivaretar man kvinner i denne livsfasen i andre kulturer? Målgruppe: leger, psykologer, jordmødre, helsesykepleiere, sosionomer og andre som arbeider med familier med tverrkulturell bakgrunn i fasen med graviditet og barseltid.

Lenke til program (pdf) finner du >> HER

 

Alkohol før svangerskapet kan være skadelig
De fleste vet at alkohol og graviditet går dårlig sammen. Det er mindre kjent at både mors og fars alkoholbruk før svangerskapet også kan påvirke barnet. Det kom frem i en studie som er publisert i tidsskriftet Public Health Nutrition. Elisabet Rudjord Hillesund og kolleger ved Universitetet i Agder har undersøkt kosthold og alkoholbruk blant over 600 studenter. Resultatene viser at mange av studentene i studien hadde lavt inntak av viktige næringsstoffer, uavhengig av hvor mye alkohol de drakk. Dette er et problem som kan gjøres verre av overdreven alkoholbruk, fordi alkohol forstyrrer opptaket og omsetningen av næringsstoffer i kroppen. Studien viste også at mange studenter blir overrasket når de får høre hvordan alkohol, næringsstoffer og reproduktiv helse henger sammen.

Les mer om saken >> forskning.no eller pubmed.gov

 

Zanzu – et flerspråklig nettsted om kropp, seksualitet og helse
Zanzu.no er et flerspråklig nettsted med informasjon om temaer tilknyttet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Zanzu er utviklet av Helsedirektoratet for at personer med kort botid og begrensede norskkunnskaper skal ha tilgang på kvalitetssikret informasjon om seksuell helse. Informasjonen er oversatt til 8 språk og kan også benyttes som støttemateriell i seksualitetsundervisning, eller av helsepersonell for å forenkle kommunikasjonen med pasienter. Det er også laget en informasjonsvideo som viser hvordan Zanzu.no er lagt opp, og for å få inspirasjon til hvordan du kan nyttiggjøre deg av nettressursen i ditt arbeid.

Se informasjonsvideoen >> HER

 

Kartleggingsverktøy i kommunal psykisk helse- og rustjeneste. Hvor står vi, hvor går vi?
Den enkeltes kunnskapsgrunnlag har stor betydning for kartleggingen som gjøres. I hvilken grad ledelsen stiller krav til at de ansatte bruker kartleggingsverktøy, tilrettelegger for dette og sørger for oppdatert opplæring, er også avgjørende for hvordan kartlegging i kommunene gjennomføres. Malin Taihaugen og Lise Hellum-Håkestad (KoRus-Øst), og Tore Willy Lie (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse) har skrevet en artikkel som sier noe om hvorfor kartlegging er viktig, hvordan det kan gjøres, samtaleferdigheter og implementering av kartleggingsverktøy. Artikkelen er publisert på kommunetorget.no

 

Alkohol, graviditet og spedbarns helse: Et felles ansvar. Alkoholen og samfunnet 2020 
Denne svenske rapporten oppsummerer internasjonal og svensk forskning på alkohol, graviditet og spedbarns helse. En stor gruppe med forskere, barneleger, jordmødre og sykepleiere i Sverige etterspør i dag økt kunnskap og bevissthet om alkoholens risikoer. Med denne rapporten vil forskerne bidra til at kommende foreldre får bedre informasjon om alkoholens mulige risikoer, for å kunne ta informerte avgjørelser. Les rapporten >> HER

 

Hvordan forebygge fedres vold i familien?
Det kan være en risiko for at barn som vokser opp med vold i hjemmet, selv utøver partnervold og vold mot egne barn senere i livet. Utøvelse av vold i nære relasjoner har sammenheng med problematisk alkohol- og rusbruk og psykisk uhelse, først og fremst angst-, depresjons- og personlighetsproblematikk. Derfor er det avgjørende at blivende fedre og småbarnsfedre med voldserfaringer får en bedre oppfølging, med søkelys på hvordan overgangen til foreldrerollen preger dem. Dette er tema i denne kronikken av Henning Mohaupt, psykologspesialist ved Alternativ til Vold (ATV). Kronikken er publisert på forebygging.no

 

Å tørre å tåle - hvordan overvinne egne barierer mot å snakke om vold
Å kartlegge fødselsdepresjon og spørre om rusbruk ble raskt en naturlig og viktig del av jobben for de ansatte ved familiesentrene i Bodø. Men da de etterhvert skulle spørre gravide og småbarnsforeldre om vold, kjente mange av de ansatte på egne barrierer. En ting er å spørre- men du skal jo også tåle å høre svaret du får, sier kommunepsykolog Cathrine Hunstad-Ulriksen. Hun bidro med et innlegg under konferansen Te Ka Slags Nøtte, ved å intervjue kolleger i barne- og familieetaten i Bodø om det å snakke om vold. Les også intervjuet med Cathrine Hunstad-Ulriksen i konferansemagasinet SPOR og se filmopptak fra hennes innlegg på konferansen Te Ka Slags Nøtte 2020.

 

Cannabis kan gi lavere fødselsvekt
Langvarig bruk av cannabis under svangerskapet kan føre til lavere fødselsvekt hos nyfødte. Det viser en studie basert på data fra Den norske mor-, far- og barnundersøkelsen (MoBa) ved FHI. 100 000 kvinner som deltar i MoBa-studien har blitt spurt om de har brukt cannabis før og under graviditet. Svarene deres har blitt brukt til å studere hvilken sammenheng det er mellom mors bruk av cannabis i svangerskapet og fødselsutfall.
Les mer om studien på fhi.no

 

Derfor virker det ikke å straffe barn
Å straffe barn fysisk eller psykisk lærer dem ingenting. Straff river i stykker båndet mellom deg og barnet ditt. Din virkelige styrke som forelder ligger i å vise forståelse og håndtere problemene dere møter på en ålreit måte gjennom din evne til å skape kontakt og nærhet. Lær deg å forstå barnet ditt, hva følelsene han uttrykker betyr, og hvordan du kan hjelpe ham å håndtere dem. Det skriver psykolog Hedvig Montgomery, som gjesteskribent på bufdir.no.

 

Barn med medfødt alkoholskade, FASD, trenger diagnose for å få rett hjelp
Barn med medfødt alkoholskade, FASD, får ikke diagnose eller annen diagnose. Dette vanskeliggjør det å gi barnet riktig hjelp. Psykologspesialist og seniorrådgiver Anne-Kristin Imenes ved Korus-Sør har skrevet en fin blogg om disse barnene i anledning den internasjonale FASD dagen 9. september.

 

Fødselsdepresjon kan overføres til partner
Både mødre og fedre kan «smitte hverandre» med sine depressive plager når de blir foreldre. Partnere som er usikre på forholdet er mer mottakelige for fødselsdepresjon, og har større sjanser for å utvikle egne depresjonsplager, enn partnere i trygge og stabile relasjoner. Det viser en doktorgradsstudie av Eivor Fredriksen, ved Universitetet i Oslo. Hun mener det er viktig å sette fokus på at far også kan bli deprimert, da dette er en viktig kunnskap for hjelpeapparatet. Når behandlingsapparatet forholder seg til en mor som er fødselsdeprimert, bør det utløse en refleks om at de også bør undersøke hvordan far har det, sier hun i et intervju med Psykologtidsskriftet.

 

Fars livsførsel kan ha innvirkning på fosterets helse
Tidligere forskning er hovedsakelig rettet mot mors livsstil og rusbruk, og fars bruk er mindre studert. I denne studien ble data fra Mor – og barn studien (MoBa) brukt til å kartlegge fars bruk av cannabis og kokain før og i forbindelse med svangerskap, og sammenheng mellom mors og fars bruk. Studien viser en sterk assosiasjon mellom maternell og paternell bruk av illegale rusmidler. Dette er viktig informasjon, ettersom maternell cannabisbruk er vist å være direkte skadelig for fosteret. Det fremstår naturlig å anta at det ville være vanskeligere for mor å ende sitt rusbruk i forbindelse med svangerskap hvis far fortsetter sitt bruk. Kunnskap om denne sterke korrelasjonen kan være nyttig i helsevesenets kartlegging av rusbruk i svangerskapet.

Studien er publisert i >> Nordic studies on alcohol and drugs

 

Fødselsforeberedende kurs fra Ringerike sykehus
Vanligvis arrangerer Ringerike sykehus fødselsforeberedende kurs, men på grunn av koronasituasjonen tilbyr de et komprimert opplæringstilbud på nett. Kurset er gratis, og holdes av jordmor Bippi og Jane. Målgruppen er kommende foreldre som er mellom uke 34–37 i svangerskapet. Jordmødrene kommer inn på tema som: de siste ukene før fødsel, fødselens faser, barseltid, amming og foreldrerollen.

Mer informasjon og videolink til kurset finner du >> HER

 

Generasjonsoverføring av rusproblemer – mødres frykt for fortida og dens påvirkning på framtida
Rusavhengige kvinner som har vokst opp med rusproblemer hos omsorgspersoner står overfor særlige utfordringer når de får egne barn. Hvordan skal en forebygge at barna utvikler egne rusproblemer eller tilsvarende vanskeligheter? Dette spørsmålet belyser Eli Marie Wiig, Astrid Halsa og Bente Storm Mowatt Haugland i denne fagfellevurderte artikkelen.

Les artikkelen >> HER

 

En dugnad for å finne og hjelpe de minste sårbare barna?
Kan mangel på fysiske møter i korona-tiden ha påvirket mulighetene til å kartlegge og gi hjelp til de gravide som trenger det? Det spørsmålet stiller Kristin Håland i et nytt innlegg på bloggen «Rus og avhengighet». Bakgrunnen er at det ved Borgestadklinikken i Skien er 70% mindre søknader om plass for gravide i tidsrommet mars – mai i år i forhold til samme periode i fjor.  Hva skal vi så tenke om dette? Kan det være færre kvinner som bruker rusmidler i svangerskapet nå? Eller er det andre årsaker?

Les hele blogginnlegget >> HER

 

Psykiske reaksjoner hos nybakte fedre
Fødselsdepresjon er langt vanligere hos kvinner, men også menn kan få depressive plager som nybakte fedre. I motsetning til hva som er vanlig hos kvinner, kan menn få utagerende symptomer som sinne og økt trang til bruk av rusmidler, forteller Signe Karen Dørheim, overlege og psykiater, i et intervju på lommelegen.no. Ved problemer, anbefaler psykiateren at man får hjelp tidlig. Man bør være åpen om at man har det vanskelig, slik at man slipper å holde på en fasade. Det er også lurt å være med på kontrollene på helsestasjonen, slik at man har muligheten til å lufte bekymringer med helsesykepleieren. 

Les mer om saken >> HER

 

Identifying use of alcohol and other substances during pregnancy. A Nordic overview
Denne rapporten gir en oversikt over bruken av tobakk, alkohol og andre stoffer blant gravide i Norden, og beskriver hvilke konsekvenser prenatal eksponering har for fosteret. Rapporten er utgitt av Nordens velferdssenter, og er en del av prosjektet Bruk av alkohol og andre stoffer under graviditet - i et nordisk perspektiv.

Du kan lese mer om rapporten og laste den ned >> HER

 

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid 19 pandemien - Statusrapporter
Covid-19 pandemien og smitteverntiltakene som ble iverksatt fra 13. mars har i stor grad påvirket hverdagen til alle barn og unge. Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Det er et premiss for gruppens arbeid at normal drift i tjenestene til barn og unge skal tilstrebes så snart det er forsvarlig innenfor rammene av de gjeldende smittevernrådene.

Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Du finner en samlet oversikt over rapportene etter hvert som de kommer ut >> HER

 

Webinar om svangerskapsomsorg under covid-19 pandemien
Helsedirektoratet i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin, jordmorforeningen og jordmorforbundet-NSF inviterer til webinar 11. mai kl 14.00 – 15.30. Målgruppen for webinaret er primært jordmødre og fastleger som tilbyr svangerskap- og barselomsorg. Det kan også være relevant for ledere av helsestasjonstjenesten, personer med interesse for svangerskap- og barselomsorg og annet helsepersonell.

Webinaret streames fra Helsedirektoratet i Oslo. Det er gratis å delta. Opptak av foredragene vil også bli publisert i etterkant. Mer informasjon og programmet for webinaret finner du >> HER

 

Rutinemessig kartlegging av fødselsdepresjon setter psykisk helse på dagsordenen
Dette forskningsprosjektet ble utarbeidet med bakgrunn i implementeringen av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) som rutine i plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Trondheim kommune. Åtte helsesykepleiere ble intervjuet om sine erfaringer. Funnene fra denne studien støtter tidligere forskning i at EPDS er et verdifullt verktøy i arbeidet med å kartlegge fødselsdepresjon, og at obligatorisk kartlegging bidrar til at det blir lettere å ta opp temaer knyttet til mental helse. Videre påpeker denne studien hvor viktig det er at helsesykepleierne bruker klinisk skjønn i arbeidet med å kartlegge fødselsdepresjon.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Sykepleien, og er tilgjengelig >> HER

 

Høyt alkoholkonsum hos mor øker risikoen for atferdsproblemer hos småbarn
De fleste vet at man ikke bør drikke alkohol under svangerskapet. Samtidig er det en del som går tilbake til samme drikkenivå som før graviditeten etter at de er ferdig med den første småbarnsfasen. En studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo viser at barn opp til 5 år har forhøyet risiko for atferdsproblemer hvis mor har et for høyt alkoholkonsum. Samtidig kan en stor del av sammenhengen forklares av risiko i familien. 

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Pediatrics og er tilgjengelig >> HER

 

Å vente barn i denne rare tiden
Venter du barn i denne rare korona-tiden vi er inne i? Grip tid og mulighet til å ta pause fra bekymringer om sykdomssnakk. Nå er det tid for å skape gode tanker, drømmer og håp for deres lille barn. Det skriver jordmor Kristin Håland, i et innlegg på bloggen Om rus og avhengighet, i regi av KoRus-Sør og Blå Kors Borgestadklinikken.

 

Alkoholfrie drinker for gravide
Selv om gravide frarådes å drikke alkohol i svangerskapet finnes mange gode alternative drikker å få kjøpt! Kristin Håland forteller om et nytt konsept som KoRus-Sør har prøvd ut: et samarbeid med vinmonopolet og Jordmorforeningen i Telemark om en kveld for å snakke om alkohol, graviditet og alkoholfrie drikker. Ønsket er å gi jordmødre mer kunnskap om alkoholfrie alternativer, da dette kan være med å gi et positivt bidrag inn i samtalene med gravide.

 

Velkommen til Europeisk konferanse om FASD i Arendal
Konferansen EUFASD 2020 arrangeres for første gang i Norge. Det er Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader, ved Sørlandet sykehus som er vertskap for konferansen som arrangeres i Arendal 14-16.september. Målet med konferansen er å øke kunnskapen, bevisstheten og fremme forståelsen av FASD. Konferansen vil dekke et bredt spekter av temaer, bl.a forebygging, sekundære lidelser/komorbiditet, familiestøtte og juridisk & etiske problemstillinger. Ler mer på eufasd.org.

 

Trygt eller ikke trygt å drikke litt alkohol når du er gravid?
Det er et spørsmål som Kristin Håland tar opp i et innlegg på Om rus og avhengighet, en blogg i regi av KoRus-Sør og Blå Kors Borgestadklinikken. Bakgrunnen er at Folkehelseinstituttet har publisert en studie med overskriften Alkoholbruk tidlig i svangerskap antagelig ikke årsaken til småbarns atferdsproblemer. Håland oppfordrer gravide til å være «føre var», og holde seg unna alkohol under svangerskapet.

 

Implementering av opplæringsprogrammet Tidlig Inn i tre Lofotkommuner
De tre Lofotkommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes vedtok i 2016 å innføre opplæringsprogrammet Tidlig Inn, da det så ut til å være et egnet verktøy til å snakke med foreldre om psykisk helse, alkohol/rus og vold. Kommunene har siden da samarbeidet om veiledningsmøtene i tilknytning til opplæringen i Tidlig Inn. Anne Margrete Voie Hansen og Elisabeth Torbjørnrød, begge helsesykepleiere i Vestvågøy kommune, deler i denne teksten sine erfaringer med dette arbeidet.

 

Nasjonal arbeidsgruppe med fokus på fedre er etablert
Alle kompetansesentrene: Korus, RVTS; RKBU og Bufetat er alle godt i gang med revidering av malen til Tidlig Inn programmet som tilbys til kommunene. I den sammenhengen har den nasjonale arbeidsgruppen for Tidlig Inn sett nødvendigheten av å ha et spesielt fokus på fedre. Det er derfor blitt etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med å få inn et større og mer naturlig fokus på fedre i Tidlig Inn programmet som nå er under revidering.

 

Røyking og drikking i svangerskapet. Podcast på babyverden.no
De fleste vet at det ikke er sunt verken å drikke eller røyke. Og når man er gravid eller ammer påvirker rusmidlene også babyen. Det kan være vanskelig å slutte, men det finnes hjelp å få. Jordmor og seniorrådgiver i Helsedirektoratet Hege-Maria Aas gir råd i samtale med Programleder er Karine Næss Frafjord.

 

Ved å hjelpe foreldre med psykiske vansker hjelper vi også spedbarn. 
Det er tittelen i et blogginnlegg på tilbeste.no, skrevet av Ellen Solstad Olavesen, studieleder ved RBUP. Foreldres psykiske helse og trivsel har stor betydning for barn, spesielt spedbarn. Mange nybakte mødre plages av nedstemthet og depresjon, men det finnes gode metoder som bidrar til å forebygge og behandle fødselsdepresjon.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)