Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn

Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever.

Målgruppen er kommunalt ansatte, deres ledere og fastleger som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Målgruppen får opplæring i kartleggingsverktøy og metoder for samtale om rus, psykisk helse og vold for å sikre en forsvarlig tjeneste. Se nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorghelsesstasjon og skolehelsetjenesten og forskrift for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Opplæringsprogrammet tilbys av regionale opplæringsteam (ROT), sammensatt av KoRusRBUP/RKBURVTS og Bufetat. Opplæringen er gratis for kommunene. 

Klikk på dagene for mer informasjon:


 

Aktuelle saker om opplæringsprogrammet Tidlig Inn


Tilbud om tjenestestøtte til jordmødre
Koronapandemien har ført til endringer i hverdagen for alle. Jordmorforbundet vet at alle landets jordmødre gjør hva de kan for å tilpasse seg ny hverdag, opprettholde og videreutvikle jordmortjenestene. Jordmorforbundet, RBUP og Landsforeningen 1001 ønsker å bidra til at gravide kvinner og ikke minst kvinner i barselperioden får det best mulig, i denne spesielle tiden, der mye av den vanlige støtten de har rundt seg kan være fraværende. Les saken  på  nsf.no

 

Barn med medfødt alkoholskade, FASD, trenger diagnose for å få rett hjelp
Barn med medfødt alkoholskade, FASD, får ikke diagnose eller annen diagnose. Dette vanskeliggjør det å gi barnet riktig hjelp. Psykologspesialist og seniorrådgiver Anne-Kristin Imenes ved Korus-Sør har skrevet en fin blogg om disse barnene i anledning den internasjonale FASD dagen 9. september.

 

Fødselsdepresjon kan overføres til partner
Både mødre og fedre kan «smitte hverandre» med sine depressive plager når de blir foreldre. Partnere som er usikre på forholdet er mer mottakelige for fødselsdepresjon, og har større sjanser for å utvikle egne depresjonsplager, enn partnere i trygge og stabile relasjoner. Det viser en doktorgradsstudie av Eivor Fredriksen, ved Universitetet i Oslo. Hun mener det er viktig å sette fokus på at far også kan bli deprimert, da dette er en viktig kunnskap for hjelpeapparatet. Når behandlingsapparatet forholder seg til en mor som er fødselsdeprimert, bør det utløse en refleks om at de også bør undersøke hvordan far har det, sier hun i et intervju med Psykologtidsskriftet.

 

Fars livsførsel kan ha innvirkning på fosterets helse
Tidligere forskning er hovedsakelig rettet mot mors livsstil og rusbruk, og fars bruk er mindre studert. I denne studien ble data fra Mor – og barn studien (MoBa) brukt til å kartlegge fars bruk av cannabis og kokain før og i forbindelse med svangerskap, og sammenheng mellom mors og fars bruk. Studien viser en sterk assosiasjon mellom maternell og paternell bruk av illegale rusmidler. Dette er viktig informasjon, ettersom maternell cannabisbruk er vist å være direkte skadelig for fosteret. Det fremstår naturlig å anta at det ville være vanskeligere for mor å ende sitt rusbruk i forbindelse med svangerskap hvis far fortsetter sitt bruk. Kunnskap om denne sterke korrelasjonen kan være nyttig i helsevesenets kartlegging av rusbruk i svangerskapet.

Studien er publisert i >> Nordic studies on alcohol and drugs

 

Fødselsforeberedende kurs fra Ringerike sykehus
Vanligvis arrangerer Ringerike sykehus fødselsforeberedende kurs, men på grunn av koronasituasjonen tilbyr de et komprimert opplæringstilbud på nett. Kurset er gratis, og holdes av jordmor Bippi og Jane. Målgruppen er kommende foreldre som er mellom uke 34–37 i svangerskapet. Jordmødrene kommer inn på tema som: de siste ukene før fødsel, fødselens faser, barseltid, amming og foreldrerollen.

Mer informasjon og videolink til kurset finner du >> HER

 

Generasjonsoverføring av rusproblemer – mødres frykt for fortida og dens påvirkning på framtida
Rusavhengige kvinner som har vokst opp med rusproblemer hos omsorgspersoner står overfor særlige utfordringer når de får egne barn. Hvordan skal en forebygge at barna utvikler egne rusproblemer eller tilsvarende vanskeligheter? Dette spørsmålet belyser Eli Marie Wiig, Astrid Halsa og Bente Storm Mowatt Haugland i denne fagfellevurderte artikkelen.

Les artikkelen >> HER

 

En dugnad for å finne og hjelpe de minste sårbare barna?
Kan mangel på fysiske møter i korona-tiden ha påvirket mulighetene til å kartlegge og gi hjelp til de gravide som trenger det? Det spørsmålet stiller Kristin Håland i et nytt innlegg på bloggen «Rus og avhengighet». Bakgrunnen er at det ved Borgestadklinikken i Skien er 70% mindre søknader om plass for gravide i tidsrommet mars – mai i år i forhold til samme periode i fjor.  Hva skal vi så tenke om dette? Kan det være færre kvinner som bruker rusmidler i svangerskapet nå? Eller er det andre årsaker?

Les hele blogginnlegget >> HER

 

Psykiske reaksjoner hos nybakte fedre
Fødselsdepresjon er langt vanligere hos kvinner, men også menn kan få depressive plager som nybakte fedre. I motsetning til hva som er vanlig hos kvinner, kan menn få utagerende symptomer som sinne og økt trang til bruk av rusmidler, forteller Signe Karen Dørheim, overlege og psykiater, i et intervju på lommelegen.no. Ved problemer, anbefaler psykiateren at man får hjelp tidlig. Man bør være åpen om at man har det vanskelig, slik at man slipper å holde på en fasade. Det er også lurt å være med på kontrollene på helsestasjonen, slik at man har muligheten til å lufte bekymringer med helsesykepleieren. 

Les mer om saken >> HER

 

Identifying use of alcohol and other substances during pregnancy. A Nordic overview
Denne rapporten gir en oversikt over bruken av tobakk, alkohol og andre stoffer blant gravide i Norden, og beskriver hvilke konsekvenser prenatal eksponering har for fosteret. Rapporten er utgitt av Nordens velferdssenter, og er en del av prosjektet Bruk av alkohol og andre stoffer under graviditet - i et nordisk perspektiv.

Du kan lese mer om rapporten og laste den ned >> HER

 

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid 19 pandemien - Statusrapporter
Covid-19 pandemien og smitteverntiltakene som ble iverksatt fra 13. mars har i stor grad påvirket hverdagen til alle barn og unge. Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Det er et premiss for gruppens arbeid at normal drift i tjenestene til barn og unge skal tilstrebes så snart det er forsvarlig innenfor rammene av de gjeldende smittevernrådene.

Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Du finner en samlet oversikt over rapportene etter hvert som de kommer ut >> HER

 

Webinar om svangerskapsomsorg under covid-19 pandemien
Helsedirektoratet i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin, jordmorforeningen og jordmorforbundet-NSF inviterer til webinar 11. mai kl 14.00 – 15.30. Målgruppen for webinaret er primært jordmødre og fastleger som tilbyr svangerskap- og barselomsorg. Det kan også være relevant for ledere av helsestasjonstjenesten, personer med interesse for svangerskap- og barselomsorg og annet helsepersonell.

Webinaret streames fra Helsedirektoratet i Oslo. Det er gratis å delta. Opptak av foredragene vil også bli publisert i etterkant. Mer informasjon og programmet for webinaret finner du >> HER

 

Rutinemessig kartlegging av fødselsdepresjon setter psykisk helse på dagsordenen
Dette forskningsprosjektet ble utarbeidet med bakgrunn i implementeringen av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) som rutine i plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Trondheim kommune. Åtte helsesykepleiere ble intervjuet om sine erfaringer. Funnene fra denne studien støtter tidligere forskning i at EPDS er et verdifullt verktøy i arbeidet med å kartlegge fødselsdepresjon, og at obligatorisk kartlegging bidrar til at det blir lettere å ta opp temaer knyttet til mental helse. Videre påpeker denne studien hvor viktig det er at helsesykepleierne bruker klinisk skjønn i arbeidet med å kartlegge fødselsdepresjon.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Sykepleien, og er tilgjengelig >> HER

 

Høyt alkoholkonsum hos mor øker risikoen for atferdsproblemer hos småbarn
De fleste vet at man ikke bør drikke alkohol under svangerskapet. Samtidig er det en del som går tilbake til samme drikkenivå som før graviditeten etter at de er ferdig med den første småbarnsfasen. En studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo viser at barn opp til 5 år har forhøyet risiko for atferdsproblemer hvis mor har et for høyt alkoholkonsum. Samtidig kan en stor del av sammenhengen forklares av risiko i familien. 

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Pediatrics og er tilgjengelig >> HER

 

Å vente barn i denne rare tiden
Venter du barn i denne rare korona-tiden vi er inne i? Grip tid og mulighet til å ta pause fra bekymringer om sykdomssnakk. Nå er det tid for å skape gode tanker, drømmer og håp for deres lille barn. Det skriver jordmor Kristin Håland, i et innlegg på bloggen Om rus og avhengighet, i regi av KoRus-Sør og Blå Kors Borgestadklinikken.

 

Alkoholfrie drinker for gravide
Selv om gravide frarådes å drikke alkohol i svangerskapet finnes mange gode alternative drikker å få kjøpt! Kristin Håland forteller om et nytt konsept som KoRus-Sør har prøvd ut: et samarbeid med vinmonopolet og Jordmorforeningen i Telemark om en kveld for å snakke om alkohol, graviditet og alkoholfrie drikker. Ønsket er å gi jordmødre mer kunnskap om alkoholfrie alternativer, da dette kan være med å gi et positivt bidrag inn i samtalene med gravide.

 

Velkommen til Europeisk konferanse om FASD i Arendal
Konferansen EUFASD 2020 arrangeres for første gang i Norge. Det er Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader, ved Sørlandet sykehus som er vertskap for konferansen som arrangeres i Arendal 14-16.september. Målet med konferansen er å øke kunnskapen, bevisstheten og fremme forståelsen av FASD. Konferansen vil dekke et bredt spekter av temaer, bl.a forebygging, sekundære lidelser/komorbiditet, familiestøtte og juridisk & etiske problemstillinger. Ler mer på eufasd.org.

 

Trygt eller ikke trygt å drikke litt alkohol når du er gravid?
Det er et spørsmål som Kristin Håland tar opp i et innlegg på Om rus og avhengighet, en blogg i regi av KoRus-Sør og Blå Kors Borgestadklinikken. Bakgrunnen er at Folkehelseinstituttet har publisert en studie med overskriften Alkoholbruk tidlig i svangerskap antagelig ikke årsaken til småbarns atferdsproblemer. Håland oppfordrer gravide til å være «føre var», og holde seg unna alkohol under svangerskapet.

 

Implementering av opplæringsprogrammet Tidlig Inn i tre Lofotkommuner
De tre Lofotkommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes vedtok i 2016 å innføre opplæringsprogrammet Tidlig Inn, da det så ut til å være et egnet verktøy til å snakke med foreldre om psykisk helse, alkohol/rus og vold. Kommunene har siden da samarbeidet om veiledningsmøtene i tilknytning til opplæringen i Tidlig Inn. Anne Margrete Voie Hansen og Elisabeth Torbjørnrød, begge helsesykepleiere i Vestvågøy kommune, deler i denne teksten sine erfaringer med dette arbeidet.

 

Nasjonal arbeidsgruppe med fokus på fedre er etablert
Alle kompetansesentrene: Korus, RVTS; RKBU og Bufetat er alle godt i gang med revidering av malen til Tidlig Inn programmet som tilbys til kommunene. I den sammenhengen har den nasjonale arbeidsgruppen for Tidlig Inn sett nødvendigheten av å ha et spesielt fokus på fedre. Det er derfor blitt etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med å få inn et større og mer naturlig fokus på fedre i Tidlig Inn programmet som nå er under revidering.

 

Røyking og drikking i svangerskapet. Podcast på babyverden.no
De fleste vet at det ikke er sunt verken å drikke eller røyke. Og når man er gravid eller ammer påvirker rusmidlene også babyen. Det kan være vanskelig å slutte, men det finnes hjelp å få. Jordmor og seniorrådgiver i Helsedirektoratet Hege-Maria Aas gir råd i samtale med Programleder er Karine Næss Frafjord.

 

Ved å hjelpe foreldre med psykiske vansker hjelper vi også spedbarn. 
Det er tittelen i et blogginnlegg på tilbeste.no, skrevet av Ellen Solstad Olavesen, studieleder ved RBUP. Foreldres psykiske helse og trivsel har stor betydning for barn, spesielt spedbarn. Mange nybakte mødre plages av nedstemthet og depresjon, men det finnes gode metoder som bidrar til å forebygge og behandle fødselsdepresjon.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)