Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

23.01.2017 | Redaksjonen

TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn, tilpasset det kommunale tjenestenivået. Målgruppen er barn i alderen 3-12 år og deres foreldre, der barna allerede har utviklet eller står i fare for å utvikle atferdsvansker. Videre er ansatte i de kommunale hjelpe- og støttetjenestene for barn og familier (for eksempel helsestasjoner, barnehager, skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barneverntjenesten) samt sentrale tjenesteledere målgruppe for opplæring og informasjon.

Programmet består av seks ulike intervensjoner som til sammen representerer en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til eller allerede utviklede atferdsproblemer hos barn. Programmet har også som målsetting å styrke barnets sosiale kompetanse.

De seks intervensjonene i TIBIR;

  1. Kartlegging
  2. Foreldrerådgivning
  3. PMTO-foreldregruppe
  4. Konsultasjon
  5. Sosial ferdighetstrening
  6. PMTO-behandling

Programmene i TIBIR er utviklet i USA, men implementeres i Norge av Atferdssenteret.

Her følger en kort presentasjon av noen av modulene i programserien TIBIR (basert på beskrivelser og vurdering på Ungsinn.no):

Parent Management Training – Oregon (PMTO) er et individuelt behandlingstiltak for foreldre/foresatte med barn i alderen 3-12 år med alvorlige atferdsproblemer. Formålet med PMTO er å stanse, redusere eller forebygge atferdsvansker hos barn, ved å endre samspillet mellom foreldre og barn. Intervensjonen tar også sikte på å fremme alminnelige sosiale ferdigheter og øke sosial inkludering blant barna.

Gjennom 20-30 møter med en terapeut lærer foreldrene seg en mer hensiktsmessig oppdragelsespraksis som skal fremme sosiale ferdigheter hos barnet og redusere atferdsproblemene. Sentrale temaer i behandlingen er blant annet: samarbeide med barnet, bruk av ros og oppmuntring, positiv involvering, grensesetting, problemløsing og samarbeid mellom hjem og skole/barnehage.  For å trene foreldrene benyttes korte introduksjoner til de ulike temaene kombinert med ulike øvelser, rollespill, ferdighetstrening, modellering, refleksjoner og hjemmeoppgaver. Rammene for intervensjonen og temaene er presentert i en egen manual.

TIBIR – foreldregruppeintervensjonen er en av seks intervensjoner i TIBIR. Intervensjonen retter seg mot foreldre til barn i alderen 4-12 år som har eller er i risiko for å utvikle atferdsproblemer. Siktemålet er å endre barns atferd gjennom foreldrenes deltagelse i foreldretrening. Ved å lære foreldrene ulike ferdigheter, samt endre samspillet mellom foreldre og barn er hovedformålet med dette tiltaket å stoppe, redusere eller forebygge atferdsvansker hos barn. Dette tiltaket kan gis parallelt med de andre TIBIR intervensjonene.

Intervensjonen består av 12 gruppesamlinger à 2,5 timer der samlingene tar for seg ulike kjernetema. Foreldrene veiledes av to gruppeledere hvorav minst en er sertifisert PMTO-terapeut. Gjennom korte introduksjoner til de ulike temaene kombinert med rollespill og demonstrasjoner, samt dialog i plenum, trenes foreldrene til å håndtere barnas atferdsvansker på en hensiktsmessig måte. Deretter rollespiller foreldrene i mindre grupper, for så å møtes igjen å reflektere og utveksle erfaringer. Foreldrene blir også utfordret til å prøve ut ferdighetene hjemme ved hjelp av konkrete oppgaver.

TIBIR – Sosial ferdighetstrening for barn

Dette tiltaket gis direkte til barnet og gis parallelt med at foreldrene mottar foreldreveiledning. Intervensjonen tar sikte på å redusere atferdsproblemer hos barna, fremme deres sosiale ferdigheter og øke sosial inkludering. Videre tar intervensjonen sikte på å redusere negative samhandlingsmønstre (bl.a. forekomst av konflikt og konflikteskalering) i forhold til andre barn og ansatte i skolen og barnehagen.

Tiltaket lærer barn prososiale ferdigheter gjennom individuelle møter i 8 til 10 uker. Barna trener systematisk på sosiale ferdigheter, som kartlegging har vist at de ikke mestrer så godt. Det utarbeides individuelle mål for det enkelte barn med særlig fokus på utvikling av selvkontroll og problemløsningsferdigheter. Rollespill er en sentral metode i tiltaket og det er viktig å skape situasjoner som er relevante og meningsfulle for det enkelte barn.

 

For mer informasjon om PMTO og TIBIR som behandlingsmetode, kontakt Norsk utviklingssenter for barn og unge NUBU) på mail eller tlf : 23 20 58 00.

For mer informasjon om PMTO og TIBIR i din region, kontakt:
Regionkoordinatoren i sør: Dag Erik Kristiansen
Regionkoordinatoren i øst:  Sissel Torsvik og  Maria Begoña Gomez  
Regionkoordinatoren i vest: Jorid Bjørkås
Regionkoordinatoren i Midt-Norge: Terje Sliper
Regionkoordinatoren i nord: Elin Thue Berg

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)