Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Metoden ICDP hjelper minoritetsfamilier

27.10.2011 | Espen Freng

Voksne i minoritetsfamilier er målgruppe for et prosjekt i regi av
Kompetansensenter rus-Oslo. De voksne som er med i prosjektet har ungdom
som er i risiko for å utvikle problemer. Ved hjelp av et ressursorientert program jobbes det med relasjon og samspill mellom voksne og unge i familien.


Metoden som er tatt i bruk er International Child Development Program( ICDP). Dette er et foreldrerettledningsprogram som er tilpasset minoritets-foreldre. I Oslo er det er utdannet om lag 200 veiledere, hvorav mange er minoritetsspråklige.

Korus – Oslo og oppdagelsen av ICDP
Kompetansesenter rus – Oslo har etniske minoriteter som et av sine spiss-kompetanseområder. For å øke vår innsikt på dette området har vi opprettet et nettverk med fagpersoner som jobber forebyggende med minoritetsungdom.
Nettverket av fagpersoner har bistått oss i å identifisere områder der det offentlige hjelpeapparatet kan komme til kort, og hvor det kan være behov for mer spissete intervensjoner. Ut i fra informasjon fra dette nettverket ble det besluttet å starte et prosjekt med fokus på foreldreopplæring og foreldre (med manglende nettverk) med barn i risiko for og utviklet problemer.

Målsetning
I jakten på et godt verktøy ble det kartlagt at ICDP kan være et egnet program og det ble derfor i samarbeid med HEV (Helse og velferdsetaten) startet et prosjekt hvor ICDP brukes til å veilede foreldre til barn som står i fare for, eller har utviklet en problematferd. I første omgang var det ikke ønskelig å fokusere på de aller yngste. Målgruppen for prosjektet er foreldre med barn mellom 13 og 20 år hvor det er bekymring for eller observert utvikling av problematferd knyttet til rus-/kriminalitet. Målsetningen er:

1. å øke samhandlingkompetanse mellom foreldre – barn
2. gi informasjon om rus-/kriminalitet, offentlige institusjoner og hjelpetilbud til foreldrene
3. danne et uformelt nettverk med andre foreldre i samme situasjon som kanskje tror de står alene.

Kunnskap om hjelpetilbud og økt forståelse for det norske samfunnet og ulike former for oppdragelse, er også viktig informasjon. ICDP er et program utviklet i flyktningsleire hvor målet er en styrking av foreldrerollen gjennom å fokusere på samspill og sensitivisering mellom foreldre og barn. Det er utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo.

Frykt og frustrasjon
Mange minoritetsfamilier har barn som vokser opp i et miljø som foreldrene ikke har tilstrekkelig kunnskap om. Mangel på sosialt nettverk og mange fordommer påvirker ikke bare holdninger og valg, men også relasjonen mellom barn og foreldrene. Selverfaringer, samt mangel på kulturell kunnskap er av stor betydning. Myter oppstår, frustrasjon mellom partene i familien øker, relasjonen svekkes, og barn kan miste sentrale støttespillere i sin oppvekst. Vi erfarer også at noen minorietsfamilier frykter rykter om familien dersom barna gjør valg som går på tvers av det som familien mener er ønskelig. Frustrasjon knyttet til det å oppfostre barn er uavhengig av kultur, og verktøy for å redusere utfordringene
er etterlengtet.

Styrke foreldrerollen
Alle mennesker møter situasjoner og utfordringer og må kontinuerlig ta et eller flere valg. Det gjelder også unge med flerkulturell bakgrunn. Fristelser som fest og annet står i kø, trygge relasjoner er viktige og enkelte havner i økt risiko for å utvikle et kriminelt liv som kan bestå blant annet av rus. En styrking av foreldrerollen er en av de mest effektive måtene å forebygge på. En god metode er å gripe inn tidlig, før problemene blir uhåndterlige. Nettverk blant foreldre med
eldre ungdom som har mer alvorlige atferdsvansker, kan også med fordel styrkes. Dette ikke bare for å treffe andre i samme situasjon, men også for å etablere en arena for veiledning og støtte. På bakgrunn av denne informasjonen ønsket KoRus– Oslo å prioritere foreldre til ungdom med en mer eksplisitt problematferd som har brakt dem i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.

Sosial kontroll
Det å ha ett barn eller flere innebærer en mengde utfordringer. Venner, aktiviteter, rus, kriminalitet og frustrasjon over ting du vet/ikke vet, er typiske
utfordringer. Barn sliter seg løs fra familiens hjem og ut av din kontroll. Det trygge hjemmet mister sin betydning, og foreldrene står ofte igjen rådville.
Minoritetsforeldre er ofte vant med at storfamilien og lokalsamfunnet bidrar til å oppdra et barn og utøve sosial kontroll, mens de her i Norge ofte føler seg alene. Noen foreldre forstår heller ikke våre vestlige forventninger til foreldrerollen,
eller hvilken rolle det offentlige system har. Individuelle forskjeller er en nødvendighet for å bekrefte annerledeshet og likheter - vi definerer oss opp mot andre. Dette gjelder ikke bare på tvers av nasjonale grenser og kulturer, men også opp mot din nærmeste nabo og venn. Men på tross av dette er det flere fellestrekk enn ulikheter oss individer imellom.

Hjelp til barnet ved å hjelpe den voksne
Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling. ICDP har som sin grunntanke at den beste måten å hjelpe et barn på, er å hjelpe barnets omsorgsperson(er), og at
den mest virkningsfulle strategien er å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk. ICDP setter eksisterende forskning om barn og barns utvikling i system. Programmet har 3 dialoger og 8 tema for godt samspill mellom barn og
foreldre. Dette er enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre omsorgspersoner på nødvendigheten av godt samspill med sitt barn slik at barnet sikres en sunn følelsesmessig og mental utvikling.

Utfordringer
Den største utfordringen i dette prosjektet er rekrutteringen. I utgangspunktet ble det etablert kontakt med utvalgte nøkkelpersoner i forskjellige bydeler i Oslo som skulle få kontakt med potensielle deltagere gjennom sine nettverk. Det var mange engasjerte rekrutterer i startsfasen, men utfordringene var større enn forventet med henblikk på å skaffe nok gruppedeltagere. Prosjektet har pr i dag fullført fire vellykkede grupper. Disse vil bli evaluert av ICDP veiledere og ved en gjennomgang av loggføring av møtene. Den endelige oppsummering og konklusjon er ikke foretatt, men signalene fra deltagere og gruppeledere så langt er svært positive. En sterk indikator på at ICDP kan være et nyttig verktøy for å øke kunnskap, etablere verdifulle nettverk, og styrke relasjonen mellom barn og foreldre, er et uttrykt ønske om å arrangere flere grupper.


Artikkelen er først publisert i Rusfag 2/2010

 

Mer informasjon:

https://www.bufdir.no/Familie/veiledning_til_foreldre/foreldreveiledning_landsoversikt/

 

 

 

 

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)