Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

«TALE ELLER TIE» om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser

17.07.2018 | Omtalt av Tine Kristiansen

Boken «Tale eller tie» gir en god og praktiskrettet oversikt over regler om spørsmål knyttet til plikten norske borgere har til å varsle om - og avverge alvorlige lovbrudd og forholdet til taushetsplikten.

Forfatter Morten Holmboe har skrevet en lett forståelig bok om juridiske kompliserte spørsmål som er vanskelig å praktisere. Spørsmål som angår alle folk i Norge, ikke bare jurister og fagpersoner.    

Lovgivningen fastsetter at vi alle har plikt til å søke å avverge straffbare handlinger. Offentlige myndigheter har plikt til å varsle barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for omsorgssvikt eller har alvorlige atferdsproblemer. I tillegg har man plikt til å varsle om at uskyldige er tiltalt eller dømt for lovbrudd av en viss alvorlighetsgrad. Disse forpliktelsene går foran taushetsplikten. Reglene er derfor viktig å kjenne til både for folk flest, for utøvere av omsorgsyrker og for jurister.

Boken er god å støtte seg til for folk som har behov for å få opplysninger som kan gi dem en handleplikt, og jurister eller andre fagpersoner som må trenge dypt ned i rettsspørsmålene.

Forfatteren har disponert boken slik at den kan være nyttig for flere målgrupper. Videre er den disponert slik at det skal være mulig å lese bare deler av boken og likevel få svar på det man lurer på. Formålet med boken er at folk skal få en oversikt over de reglene som finnes, og mulighet til å grave dypere i spørsmål som de trenger svar på.

Mange av reglene og temaene i boken retter seg mot oss alle, mens andre retter seg mot nærmere avgrensede yrkesgrupper. Som forfatteren selv sier innledningsvis i boken, vil nok reglene være mest aktuelle for yrkesgrupper som møter barn og ungdom, pasienter eller folk som har behov for å betro seg om livet. Det kan være ansatte i barnehage eller skole, sykepleiere, psykologer, prester eller andre. Den som er ute etter en oversikt eller å løse et konkret spørsmål, kan være tjent med å hoppe over noen emner i boken.

Boken er delt inn i 4 hoveddeler.

Del I: Første del gir en oversikt med leserveiledning og fem minutters omvisning i bokens tema. Forfatteren tar for seg konkrete eksempler som illustrerer noen dilemmaer som kan oppstå for yrkesutøvere med taushetsplikt, samt momenter til løsning som finnes bak i boken. Deretter kommer et kapittel som gir en oversikt over reglene.

Videre gis det en oversikt over hvilke forpliktelser som påligger den enkelte, og hva man skal gjøre dersom man kommer opp i en situasjon der man må vurdere om man har avvergingsplikt eller varslingsplikt.

Del II: Etter oversiktskapittelet kommer en generell del der forfatteren veileder leseren i gjennom;

  • De grunnleggende reglene om plikt til å søke å avverge en del alvorlige lovbrudd,
  • Plikt til å varsle om at en uskyldig person er tiltalt eller domfelt,
  • Plikt for offentlig myndigheter m.m. til å varsle barnevernet når det er grunn til å tro at et barn er utsatt for omsorgssvikt eller viser alvorlige atferdsvansker.

Del III: Denne delen av boka tar for seg ulike situasjoner sett fra ulike yrkesgruppers side.

Del IV: Siste del av boken omhandler rettspolitiske spørsmål, om reglene burde endres på noen punkter.

Boken er grundig og god i rettskildebruken, med henvisninger til lovgivning, rettspraksis, juridisk teori mv. Tverrfaglige utfordringer i møte med komplisert og omfattende regelverk belyses på en svært god måte.

Mange lesere vil nok ha mest utbytte av å begynne med de praktiske eksemplene og innledningskapitlet. Dersom man kommer opp i en konkret situasjonen der man må vurdere selv eller om andre bør varsle, vil underkapittelet om den enkelte yrkesgruppe gi noe mer veiledning. Deretter kan det være lurt å lese noe i den generelle delen om det spørsmålet man er kommet opp i og har behov for avklaring i forhold til.

Dette er en bok som jeg tror mange har ventet på, og vil ha stor nytte av. Forfatteren klarer å balansere oversikt og dypdykk på en særdeles god måte, uten at leseren faller av på veien. Praktiske problemsstillinger som utgangspunkt for juridiske vurderinger gjør boken brukervennlig for folk flest. Forfatteren anvender på en god og pedagogisk måte praktiske eksempler for å ta leseren med videre inn i jussens kompliserte verden. Boken anbefales til folk flest som opplysningsbok, og til jurister og andre fagpersoner som har behov for å dykke dypere inn i rettslige problemstillinger.

Boka er utgitt av Gyldendal Norsk Forlag AS

 

Kommentar

Leseren av boka bør være oppmerksom på at boken er utgitt i juni 2017. Den har dermed ikke med lovendringene som trådte i kraft fra 1. juli 2018, som skal klargjøre og forenkle opplysningsplikten i barnevernloven og ulike særlover, som barnehageloven, opplæringsloven og helsepersonelloven.

Dette er nærmere omtalt på nettsiden til Regjeringen.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)