Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Aktuelle innsatser
(siden er under utvikling)
Artikler & Kronikker
Nyheter
Rapporter
Bokomtaler
Statlige føringer
Praksiserfaringer

Også gutter opplever seksuell trakassering

27.03.2017 | Redaksjonen

Folk tenker ofte på seksuell trakassering som noe  utelukkende  gutter   utøver mot jenter. Slik er det slett ikke, ifølge psykologer ved NTNU. De har forsket på ikke-fysiske former for seksuell trakassering blant jevnaldrende unge i videregående...

Les mer  >

Helsepersonell møter utfordringer knyttet til økt bruk av alkohol blant eldre

23.03.2017 | Redaksjonen

Alkoholbruken blant de eldre øker, og en av utfordringene er kombinasjonen av alkohol og legemidler. I en spørreundersøkelse blant helsearbeidere kommer det frem at mange har erfaring med problematisk alkoholbruk blant sine brukere/pasienter. Et...

Les mer  >

Helsedirektøren bekymret for utenforskap

24.02.2017

For mange barn og unge faller utenfor. For mange går glipp av tilstrekkelig utdanning og kommer ikke inn i arbeid og samfunnsdeltakelse. Dette gir helseutfordringer for resten av livet, sier helsedirektør Bjørn Guldvåg i sin årlige helsetale. – Nå...

Les mer  >

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Tilskudd og ny nasjonal retningslinje

21.02.2017 | Redaksjonen

Helsedirektoratet lyser ut tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjeneste, med frist 19.mars 2017. Samtidig lanseres en ny nasjonal retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon...

Les mer  >

#Ikkegreit - kampanje mot seksuelle overgrep og krenkelser

03.02.2017

#ikkegreit er en kampanje som skal forebygge og bevisstgjøre ungdom rundt temaene bildespredning, festrelatert voldtekt og kjærestevold. Bakgrunnen for kampanjen er en økende interesse på ung.no vedrørende spørsmål knyttet til disse temaene. På...

Les mer  >

Pårørendesenteret.no- et nettsted for pårørende i Norge

01.02.2017

1. februar lanserte Pårørendesenteret i Stavanger et nytt nettsted for pårørende. På nettressursen finner man kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter. Det er også mulig å lese om andre pårørendes...

Les mer  >

Økende psykiske helseproblemer hos unge i Norden

27.01.2017 | Redaksjonen

Nordens välfärdscenter avslutter i disse dager et flerårig prosjekt vedrørende ungdommer med psykiske helseproblemer. For å bedre velferden for de unge, presenteres fire konkrete anbefalinger til politikerne i Norden.  Nordens välfärdscenter er en...

Les mer  >

Tenåringer i lavere sosiale lag drikker mer

25.01.2017 | Redaksjonen

En norsk studie viser at ungdom som vokser opp i lavere sosiale lag, drikker mer enn andre. Mulige forklaringer kan være forskjeller i foreldrenes oppdragelsesstil og alkoholvaner. Studien bygger på en spørreundersøkelse av rundt 18.000 ungdommer ...

Les mer  >

Nedgang i antall narkotikabeslag, men økning i beslag av hasj.

18.01.2017 | Redaksjonen

Kripos’ narkotikastatistikk viser at det skjer endringer i narkotikabeslagene i Norge. Det er en nedgang i antallet saker [1]  og beslag [2]  i 2016. Samtidig øker kompleksiteten i hver enkelt sak, ved at det oftere er flere stofftyper i et og sam...

Les mer  >

Å bli utsatt for mobbing gir økt risiko for helseproblemer og sosiale vansker

12.01.2017 | Redaksjonen

Det å bli utsatt for mobbing kan gi alvorlige konsekvenser, og det er behov for å utvikle et system for tett oppfølging av de som har blitt mobbet. Dette kommer frem i en norsk kunnskapsoppsummering fra  Læringsmiljøsenteret  og  RKBU Vest . Tall...

Les mer  >

Alt å vinne – en ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk

06.01.2017

Nylig la regjeringen frem en stortingsmelding som formidler regjeringens politikk på pengespillmarkedet. Et sentralt punkt er at regjeringen ikke kommer til å la utenlandske spillselskaper få lisens i Norge. Det innebærer at Norsk Tipping og Norsk...

Les mer  >

Nedgang i alvorlige trafikkulykker blant unge sjåfører

07.12.2016

Statistikk fra Statens Veivesen viser en nedgang i antall skadede og drepte i trafikken de siste årene. Den største reduksjonen i ulykker viser seg å være blant de aller yngste sjåførene mellom 18-24 år. Noen av årsakene til denne positive trenden...

Les mer  >

Gode erfaringer med nettverk knyttet til arbeidsliv og rus

29.11.2016

Arbeidslivet er en viktig arena for forebygging og tidlig intervensjon av helseskadelig bruk av alkohol og andre rusmidler. Erfaringer fra nettverk innen arbeidsliv og rus (alor nettverk) viser at det kan være en god plattform for bedriftenes arbe...

Les mer  >

Rusfag – tema brukermedvirkning

10.11.2016

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).  I denne utgaven settes det fokus på brukermedvirkning, et aktuelt tema for både KoRus og de som mottar våre tjenester. KoRus jobber på oppdrag fra...

Les mer  >

Fysisk aktivitet kan bidra til å begrense alkoholskader

09.11.2016

Det er i utgangspunktet stor enighet blant forskere om at fysisk aktivitet er bra for helsa. Nå viser en britisk studie at fysisk aktivitet også kan ha forebyggende effekt i forhold til alkoholens skadevirkninger på kroppen.  Studien som er...

Les mer  >

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene er viktige for å avdekke vold i nære relasjoner

17.10.2016

En studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress  (NKVTS)  har sett på hvordan utvalgte kommunale helse- og omsorgstjenester arbeider med vold i nære relasjoner. Et viktig funn er at flere forteller om vold når de blir spurt...

Les mer  >

Bruk og besittelse av narkotika kan bli avkriminalisert

05.10.2016

Første steg på veien for ministeren er å få støtte for forslaget i Høyres programkomite. Får han støtte i eget parti, og deretter i regjeringen, er det en mulighet for at det blir en endring i dagens lovverk. I følge dagens lovverk er det forbudt ...

Les mer  >

Rusmiddelforebygging blant studenter

22.09.2016

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har tatt en gjennomgang av Helsedirektoratets satsing på rusmiddelforebygging blant studenter fra perioden 2007 til 2016. I tillegg til å oppsummere og belyse tiltakene som er iverksatt, peker studien på...

Les mer  >

Økning i antall gravide som bruker snus før og i svangerskapet

19.09.2016

Studier fra Sverige og Norge viser at bruk av snus under graviditet kan ha uheldige virkninger i svangerskapet og på det nyfødte barnet. Helsemyndighetene anbefaler gravide til å holde seg unna all bruk av tobakk, også snus.  Til tross for advarsl...

Les mer  >

Høy bruk av illegale rusmidler blant folk som går ut på byen

31.08.2016

Én av fire «ute på byen» i Oslo har nylig brukt illegale stoffer, og denne gruppen har et vesentlig høyere rusmiddelforbruk enn befolkningen for øvrig. Dette kommer frem i en studie fra Folkehelseinstituttet, hvor forskerne har tatt spyttprøver av...

Les mer  >

De fleste eldre har god livskvalitet

18.08.2016

Eldre mennesker sier ofte at de er tilfreds med livet. En norsk studie bekrefter at de fleste eldre mennesker i Norge har høy livskvalitet, gode relasjoner til sine nærmeste og stort sett er fornøyde med livet. Samtidig opplever mange utfordringer...

Les mer  >

Store helseforskjeller blant norske barn

10.08.2016

Situasjonen for barn og unge i Norge er god, sett med et internasjonalt blikk. Samtidig har vi utfordringer på flere områder, blant annet når det gjelder sosiale ulikheter. Det viser en rapport om barn og unges miljø og helse fra Folkehelseinstitu...

Les mer  >

Voldssaker – mest vanlig i konfliktrådet

05.08.2016

I første halvdel av 2016 er det voldssaker som utgjør hovedvekten av saker i konfliktrådene rundt om i Norge. Halvårsstatistikken fra konfliktrådet viser at stadig flere ungdommer idømmes ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Konfliktrådet er en...

Les mer  >

Alkoholinntak øker risikoen for å bli skadet

01.08.2016

Det er kjent for de fleste at alkoholbruk er en risikofaktor med tanke på skader, men hvilken betydning har drikkemønster på skadene som oppstår? Hvor stort er omfanget og hvilke typer skader er mest vanlig? Dette var utgangspunktet for en...

Les mer  >

Sosial ulikhet i alkoholbruk og alkoholrelaterte helseforskjeller

26.07.2016

En ny rapport viser at det er flere alkoholbrukere, flere drikkesituasjoner og mer moderat drikking blant nordmenn i høyere sosioøkonomiske grupper. Samtidig er alkoholrelaterte skader og dødelighet høyere i lavere sosiale lag. Forholdet mellom...

Les mer  >

Forslag til nye regler om elevenes skolemiljø

21.07.2016

Kunnskapsdepartementet foreslår et nytt kapittel om skolemiljøet i opplæringsloven. Forslaget, som er ute på høring, inneholder flere virkemidler for et trygt og godt skolemiljø for elevene. Blant tiltakene er aktivitetsplikt for skolene og en ny...

Les mer  >

Internett – en stadig viktigere omsetningskanal for narkotika

15.07.2016

Nye psykoaktive stoffer representerer et økende problem, og internett skaper nye muligheter for kjøp og salg av disse narkotiske stoffene. I løpet av første halvår 2015 ble det beslaglagt over 200 000 brukerdoser av nye psykoaktive stoffer i Norge...

Les mer  >

Ny ungdomshelsestrategi

13.07.2016

Nylig lanserte regjeringen Norges første ungdomsstrategi, som gjelder for perioden 2016-2021. Et av målene med strategien er at alle samfunnssektorer skal bidra til gode oppvekstvilkår, god psykisk og fysisk helse og reduserte sosiale helseforskje...

Les mer  >

Jegspiller.no - et verktøy for å forebygge spilleproblemer

21.06.2016

Jegspiller.no er en nettressurs utviklet av Akan kompetansesenter, med finansiering fra Lotteritilsynet. Intensjonen med tjenesten er å bidra til forebygging av problemer knyttet til penge- og dataspill. Der tilbys informasjon og mulighet til å...

Les mer  >

Fortsatt mange barn og unge som opplever vold fra foreldrene

09.06.2016

En av fem ungdommer i Norge har opplevd vold fra foreldrene i oppveksten, men færre er utsatt nå enn i 2007. Dette kommer frem i en studie gjennomført av Voldsprogrammet ved NOVA. Resultatene er presentert i rapporten  Vold og overgrep mot barn og...

Les mer  >

Sykehuspersonell og fastleger skal spørre om alkoholbruk

24.05.2016

Bærum er første kommune i landet som innfører en fast rutine for helsepersonell å spørre om drikkemønster. Bakgrunnen er at mange pasienter kommer til behandling for plager eller sykdommer, som kan ha sammenheng med et uheldig alkoholforbruk. De h...

Les mer  >

Studenter mener egne rusvaner påvirker resultatene

13.05.2016

En undersøkelse gjennomført blant norske studenter viser at en del mener rusvanene deres påvirker de faglige resultatene. Det gjelder tolv prosent av mannlige studenter, og seks prosent av kvinnelige .  Undersøkelsen er utført av Sentio for...

Les mer  >

Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn viser lovende resultater

21.04.2016

En evaluering av opplæringsprogrammet  Tidlig inn  viser at det er et hensiktsmessig virkemiddel for å øke kunnskapen og kompetansen til kommunalt ansatte. Deltakerne føler seg mer kompetente til å identifisere og samtale med gravide og...

Les mer  >

En utfordring å finne gode evaluerte tiltak mot digital mobbing

15.04.2016

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har tatt en gjennomgang av internasjonal forskning på effekter av tiltak mot digital mobbing. Kunnskapsoversikten viser at det mangler kunnskap på dette feltet, og ingen av tiltakene kunne vise til...

Les mer  >

Nøkkeltallsrapport viser status for norsk helsetilstand og helsetjeneste

12.04.2016

Helsedirektoratet gir årlig ut en rapport som formidler status for norsk helsetilstand og helsetjeneste, basert på utvalgte tall og trender. 2015-rapporten viser at  Norge har en relativt god helse- og omsorgstjeneste, men i likhet med andre...

Les mer  >

#TaPraten- forebyggingskampanje rettet mot arbeidslivet

05.04.2016

Nylig lanserte Akan kompetansesenter forebyggingskampanjen # TaPraten . Sentralt i kampanjen er en informasjonsfilm som illustrerer at det ofte er mange personer i kretsen rundt personen som sliter med rus. De har forstått at noe er galt og burde...

Les mer  >

Hvorfor fullfører ikke ungdom skolen?

22.03.2016

Mange av de som sliter med å gjennomføre skole, ikke kommer inn i arbeidslivet og som har dårlig psykisk helse, har opplevd vanskelige oppvekst- og barndomsforhold. Dette kommer frem i en rapport som bygger på kvalitative intervjustudier gjennomfø...

Les mer  >

Under svangerskapet reduserer også fedre alkoholforbruket sitt

14.03.2016

De fleste kvinner slutter helt med alkohol når de oppdager at de er gravide. En ny studie viser at også fedrene reduserer alkoholforbruket sitt under svangerskapet, både når det gjelder hvor ofte og hvor mye de drikker.  Forskeren bak studien er...

Les mer  >

Psykiske problemer kan være en sentral faktor for at mange ikke fullfører skolen

09.03.2016

Idunn Brekke og Liza Reisel har tatt utgangspunkt i helseundersøkelsen i Oslo (Unghubro) og koblet den sammen med utdanningsregisteret og fødselsregisteret. Intensjonen med studien var å finne ut hvilke risikofaktorer som øker sannsynligheten for ...

Les mer  >

Magasinet Spor setter fokus på tidlig innsats

04.03.2016

Spor er KoRus-Nord sitt fagmagasin, og   tar opp tema fra rusmiddelforebygging/folkehelse, tidlig intervensjon og rusbehandling. Årets første Spor har et hovedfokus på tidlig innsats, hvor ulike tema, innsatser og erfaringer blir presentert. SPOR ...

Les mer  >

dinutvei.no - ny nettportal om vold og voldtekt

16.02.2016

Justis- og beredskapsdepartementet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) lanserte i går dinutvei.no. Nettportalen er en veiviser til hjelp og informasjon ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep....

Les mer  >

Sosial ulikhet i helse – fortsatt et viktig satsningsområde

21.01.2016

Reduserte sosiale helseforskjeller er et sentralt mål for folkehelsepolitikken i Norge. Tre nye rapporter viser at vi fortsatt har en vei å gå for å nå dette målet. Rapportene retter også søkelyset på sammenhengen mellom sosial ulikhet og barns...

Les mer  >

Nedgang i alkoholkonsum i befolkningen påvirker også enkeltindivider som drikker mye

08.01.2016

Nedgang i befolkningens gjennomsnittlige alkoholforbruk har også positiv innvirkning på enkeltindivider, for eksempel de som drikker mye. Dette kommer frem i en doktorgradsavhandling fra Sverige. Jonas Raninen, forsker ved Centralförbundet för...

Les mer  >

Desember: flere alkoholrelaterte skader, men ikke mer promillekjøring

22.12.2015

Andelen berusede personer som blir innlagt på akuttmottak på sykehus er klart høyere i desember enn resten av året. Samtidig viser det seg at det er vesentlig færre som anmeldes for promillekjøring i førjulstiden enn i sommermånedene, til tross fo...

Les mer  >

Ny veileder om arbeidsliv og rus

07.12.2015

Hvordan kan arbeidslivet forebygge og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spill? Akan kompetansesenter har nylig gitt ut en veileder i rusforebygging, hvor målgruppen er ledere og ansatte i norske virksomheter. Arbeidsplassen er en unik arena f...

Les mer  >

Barn som pårørende – en sårbar gruppe

02.12.2015

Barn som er pårørende får ikke den oppfølgingen de har krav på. Det må settes i gang flere tiltak, både i kommune- og spesialisthelsetjeneste for å ivareta barna. Dette kommer frem i en ny rapport om barn som pårørende. I 2010 ble det gjort viktig...

Les mer  >

Rusfagmagasin- tema rus og psykisk helse

24.11.2015

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).  I dette temamagasinet settes det fokus på sammenhengen mellom rus og psykisk helse.  Rusfag består av et årlig temablad og en artikkelsamling. Målet er å...

Les mer  >

Steroideprosjektet – et bidrag til mer kunnskap om treningsdoping

16.11.2015

Kunnskapen og behandlingstilbudet knyttet til personer som bruker anabole androgene steroider og andre prestasjonsfremmende stoffer kan bli bedre. Steroideprosjektet skal bidra til at helsevesenet står bedre rustet til å møte personer med skadelig...

Les mer  >

Ny opptrappingsplan for rusfeltet

13.11.2015

I dag legger regjeringen fram en opptrappingsplan for rusfeltet som skal sikre økt kapasitet og bedre kvalitet i tilbudet til rusavhengige. Opptrappingsplanen har en ramme på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020. Opptrappingsplanen har tre...

Les mer  >