Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Nyheter

Artikler & Kronikker
Nyheter
Rapporter
Bokomtaler
Statlige føringer
Praksiserfaringer

Sluttevaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

23.06.2021 | Redaksjonen

Til tross for en betydelig satsing på rusfeltet både når det gjelder kapasitet, kompetanse og tjenestetilbudet, er det store kommunale variasjoner. Det viser sluttrapporten i følgeevalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 som Fafo...

Les mer  >

Ny nettressurs om foreldrestøtte

22.06.2021 | Redaksjonen

I dag lanserer Bufdir en nettressurs om foreldrestøtte. Nettsiden skal gi faglig støtte for ansatte og ledere i kommunale og statlige tjenester som ønsker å styrke det foreldrestøttende arbeidet i ulike tjenester. Hensikten med nettsiden er ikke å...

Les mer  >

Hva mener ungdom er viktig når tjenester skal samarbeide?

10.06.2021

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer. Deres oppdrag har vært å gi råd om hva som er viktig når tjenester skal samarbeide om å hjelpe barn og unge. I rapporten løftes betydningen av god...

Les mer  >

Rusreformen

02.06.2021

Regjeringens forslag til rusreform skal behandles i Stortinget torsdag 3.juni. Innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen viser at det ikke er flertall for en generell avkriminalisering. Samtidig er det gjort flere positive vedtak som vil forbedr...

Les mer  >

Tilskudd til strakstiltak rettet mot psykisk helse for unge og eldre

14.05.2021

Nå kan kommuner og frivillige organisasjoner søke på tre nye tilskuddsordninger.  Målet er å styrke eksisterende behandlingstilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid for barn, unge og voksne under pandemien, for å øke tilgangen til lavterskelhjel...

Les mer  >

Pandemien endret alkoholkonsumet

26.04.2021

Da Norge «stengte ned» i de første månedene av COVID-19-pandemien, var det mange som endret alkoholkonsumet sitt. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI). Studien bygger på en nettbasert spørreundersøkelse i et nasjonalt utvalg på...

Les mer  >

Folkehelsearbeid i kommunen- webinarer og oppdatert veiviser

14.04.2021

Denne våren lanserer Helsedirektoratet seks webinarer med ulike tema innen lokalt folkehelsearbeid. Samtidig har de oppdatert den nasjonale veiviseren for psykisk helse og livskvalitet.  Målgruppen for begge er de som jobber med folkehelsearbeid o...

Les mer  >

Påviste alkoholbruk hos gravide med blodprøver

16.03.2021

Alkohol er det mest fosterskadelige rusmiddelet i verden. Forskere ved St. Olavs hospital har analysert blodprøver av over 4000 gravide kvinner for å undersøke om de drakk alkohol i svangerskapet.  -  De fosterskadelige effektene av alkohol er god...

Les mer  >

Regjeringen presenterer ny nasjonal alkoholstrategi

12.03.2021

Strategiplanen har fått undertittelen «En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk», hvor regjeringen foreslår hovedlinjer og tiltak for perioden 2021–2025. I hovedsak videreføres dagens hovedlinjer i alkoholpolitikken med blant annet...

Les mer  >

Historisk rusreform

22.02.2021 | Redaksjonen

Regjeringens forslag til ny rusreform som ble lagt frem før helgen, blir kalt både historisk og et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Det er på høy tid at vi bytter ut straff med hjelp, sier Helseminister Bent Høie. Høie sier at rusreformen ikke...

Les mer  >

BarnUnge21-strategien «Ut av blindsonene»

08.02.2021

Regjeringen tok i 2019 initiativ til å utarbeide en BarnUnge21-strategi. Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge. Nå er strategien «Ut a...

Les mer  >

Mange innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer

21.01.2021

Over halvparten av alle innsatte, rundt  55 prosent, hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller Hilde Pape. Hun er forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og Folkehelseinstituttet....

Les mer  >

Barnespor – samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familien

14.12.2020

På  www.barnespor.com  presenteres nyttige verktøy i arbeidet med å følge opp barn som er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk sykdom. Samtaleverktøyet  Barnespor  er laget for helsepersonell og andre fagpersoner, so...

Les mer  >

Er det greit å bli spurt om alkoholvaner når du er innlagt på somatisk avdeling?

04.12.2020

For høyt alkoholforbruk er en viktig årsak til økt sykelighet og dødelighet. Norske sykehus er pålagt å fange opp og treffe nødvendige tiltak når alkoholvaner kan være medvirkende til pasientens helseproblem. Hvordan opplevdes det for pasienter ut...

Les mer  >

Prosjektlederkurs BTI/BTS

30.11.2020

Mange kommuner i Norge jobber i henhold til tilskuddsordningen  «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn» . Målet med tilskuddsordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert...

Les mer  >

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

19.11.2020

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021, med søknadsfrist 10.februar 2021. Det er Fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen.   Tilskuddsordningen er på 455 millioner kroner i 2021, med forbehold om Stortingets...

Les mer  >

Da pandemien traff sårbare barn og unge

13.11.2020 | Redaksjonen

Erfaringer fra samtaletilbudet BaRsnakk etter covid-19- utbruddet i Norge. I Norge er det over 200 000 barn og unge som kan anses som ekstra sårbare. Det viser en rapport fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Chattetjenesten BaRsnakk møtte i...

Les mer  >

Weedensenteret.no – en informasjonskanal for ungdom om cannabis

27.10.2020

I dag lanserer Helsedirektoratet weedensenteret.no og en kampanje om unge og cannabis. Hovedbudskapet er at en hjerne i utvikling ikke bør utsettes for cannabis. Den enorme informasjonsmengden ungdom eksponeres for, gjør dem usikre på hva som er...

Les mer  >

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

06.10.2020

Nå kan kommuner søke om tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Bufdir forvalter tilskuddsordningen og vil bistå og veilede kommunene med utviklingsarbeidet. Søknadsfristen er 19.oktober. Tilskuddsordningen er utlyst...

Les mer  >

Filmopptak fra Gatenær 2020

07.09.2020

Nå kan du se filmopptak fra konferansen Gatenær 2020, som i år ble arrangert som webinar 21.september. Tema for konferansen er «Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?"   Det er totalt 7 innlegg som stod på...

Les mer  >

Fødselsdepresjon kan overføres til partner

04.09.2020

Både mødre og fedre kan «smitte hverandre» med sine depressive plager når de blir foreldre. Partnere som er usikre på forholdet er mer mottakelige for fødselsdepresjon, og har større sjanser for å utvikle egne depresjonsplager, enn partnere i tryg...

Les mer  >

Barn og unges medievaner 2020

23.07.2020

Sosiale medier er en stor del av barn og unges hverdag. Siden 2006 har Medietilsynet samlet inn data om barn og unges mediehverdag, og nå foreligger flere rapporter basert på 2020-undersøkelsen. Tematisk handler det eksempelvis om gaming og...

Les mer  >

Trygge lokalsamfunn- en modell for praktisk forebygging og deling av erfaringer

22.06.2020

Trygge lokalsamfunn (TL) er en modell, en metode og et nettverk som bidrar til å forebygge skader og ulykker. Arbeidet bygger på politisk forankring, faglig innsats og samarbeid på tvers av sektorer. Frivilligheten er en viktig partner i mange...

Les mer  >

Korona tvinger fram nytenkning omkring fadderukene

20.05.2020 | Trude Aalmen

En ny rapport om fadderperioden ved UiT i 2019 viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk. Den viser at alkohol har en sentral plass når «ferske» studenter skal bli kjent med hverandre. Likevel...

Les mer  >

Veiledere for smittevern i barnehager og skoler

11.05.2020

Helsedirektoratet har kommet med oppdaterte veiledere for smittevern i barnehager,  barne- og ungdomsskolen og videregående skole. Intensjonen er å gi råd og støtte til barnehage- og skoleeiere og ansatte under koronavirusutbruddet (covid-19) våre...

Les mer  >

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid 19 pandemien

06.05.2020

Covid 19 pandemien og smitteverntiltakene som ble iverksatt fra 13. mars har gitt omfattende endringer i barn og unges liv. En ny rapport viser at mange barn og unge i Norge ikke har fått det tilbudet de har krav på under koronakrisen. Hovedårsake...

Les mer  >

Russ 2020 – smittevern foran fest og moro

30.04.2020

Koronaviruset setter i år en stopper for den tradisjonelle russefeiringen. Flere steder på Østlandet har imidlertid russen trosset myndighetenes råd om distansering og samlet seg til fester. I Grenland har russen, politiet og kommunen en tett dial...

Les mer  >

Tipsliste for nye kommuner som har fått tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

28.04.2020

KoRus-Sør har utarbeidet en tipsliste for nye kommuner som har fått tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Hovedmålgruppen for denne tipslisten er altså nye kommuner som har søkt og mottatt tilskudd. Samtidig kan de...

Les mer  >

Høyt alkoholkonsum hos mor øker risikoen for atferdsproblemer hos småbarn

23.04.2020

De fleste vet at man ikke bør drikke alkohol under svangerskapet. Samtidig er det en del som går tilbake til samm e drikkenivå som før graviditeten etter at de er ferdig med den første småbarnsfasen. En studie fra Folkehelseinstituttet og...

Les mer  >

Informasjonsplakater til barn og unge i risiko

15.04.2020

Hvordan kan vi nå barn og unge som ikke har det bra hjemme? KoRus-Oslo har laget flere plakater med informasjon om hvor barn og unge kan henvende seg for få hjelp. Plakatene kan lastet ned og gjøres tilgjengelig for barn og unge. Målgruppen for...

Les mer  >

Barnehjernevernet med ny nettressurs

14.04.2020

Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Rett før påske ble nettsiden for Barnehjernevernets kompetanseplattform lansert. Nettsiden er ment å gi...

Les mer  >

Nettressurs om psykososial omsorg ved en pandemi

25.03.2020

Psykososialberedskap.no  er en ny nettressurs rettet mot personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter. Nettressursen er utviklet av de regionale ressurssentrene om vol...

Les mer  >

Informasjon og råd for barn og foreldre om korona

16.03.2020

Det er viktig å snakke med barn og unge for å unngå frykt, og for å skape trygghet nå som barnehager og skoler er stengt på grunn av korona-viruset. Mange barn har spørsmål og behov for informasjon om korona, og hva den enkelte kan gjøre for å...

Les mer  >

Jubileumsbok: 50 år med oppsøkende sosialt arbeid blant ungdom i Oslo

10.03.2020 | Børge Erdal og Henning Pedersen

Med Uteseksjonens 50-års jubileum i 2019 markerte vi også oppsøkende arbeid i Oslo sitt jubileum. For denne arbeidsmetoden har blitt benyttet kontinuerlig i sentrum og bydelene siden oppstarten i 1969. Slik sett er Oslo en hovedstad også for...

Les mer  >

Bedre tverrfaglig innsats

09.03.2020

Hensikten med BTI-modellen er å bidra til tidlig innsats og samordnede tjenester med medvirkning fra barnet/ den unge og foreldre uten at det blir oppfølgingsbrudd. Dette gjennomføres gjennom å beskrive det helhetlige og sammenhengende forløpet på...

Les mer  >

Psykiske problem kombinert med mye alkohol øker risikoen for tidlig død

27.02.2020

Det at personer har psykiske problemer og høyt alkoholinntak, bidrar til høyere risiko for negative helseutfall når de opptrer sammen enn hver for seg. Det kommer frem i en nylig publisert studie ledet av Folkehelseinstituttet (FHI). Funnene i...

Les mer  >

Fortsatt nedgang i antall røykere i Norge

20.01.2020

For rundt 20 år siden røykte hver tredje nordmann daglig. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det kun 9 prosent som røykte daglig i 2019. Samtidig er det en økning i andelen som snuser, og det gjelder særlig den yngre del av befolkningen. Det har væ...

Les mer  >

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

16.01.2020

Norske kommuner kan nå søke om tilskudd til rusarbeid. Målet er økt og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Friste...

Les mer  >

Cannabis - tema i ny utgave av magasinet Rusfag

02.01.2020

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Magasinet er gratis, og har to utgivelser i året. Rusfag 2.2019 setter fokus på cannabis. Rusfag 2/2019 inneholder følgende artikler:  Cannabis har blitt...

Les mer  >

Filmopptak fra konferansen «Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid»

19.12.2019

Hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge? Det var tema for en nasjonal konferanse for kommuner i regi av Helsedirektoratet og Bufdir, i samarbeid med de syv KoRusene i Norge.Forebygging.no filmet konferansen, og ...

Les mer  >

Ny retningslinje om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

05.12.2019

I dag ble en ny nasjonal retningslinje lansert. Målet er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge med mål om å nå de utsatte. Seks direktorater står bak den digitale...

Les mer  >

Familiestøtte – Hvordan involvere pårørende?

03.12.2019

Pårørende er gjerne de som kjenner pasienten/brukeren best. Ansatte i helse- og omsorgstjenester vil ha god nytte av pårørendes kunnskap for å gi en mer målrettet behandling og oppfølging. Et nytt opplæringstilbud er tilgjengelig på nett, hvor mål...

Les mer  >

Filmopptak fra Lavterskelkonferansen 2019

06.11.2019

Nylig ble Lavterskel-konferansen arrangert, en konferanse med fokus på lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige. Foredragene ble filmet, og kan nå sees på kommunetorget.no . Målgruppen for konferansen er alle som jobber med lavterskel og...

Les mer  >

Nalokson redder liv ved narkotikaoverdoser

04.11.2019

Norge ligger på Europa-toppen i registrerte narkotikautløste dødsfall, og Helsedirektoratet har iverksatt en overdosestrategi for å forebygge dette. Nalokson nesespray er en effektiv motgift ved overdose. I Skien og Porsgrunn har politiet blitt...

Les mer  >

Nytt e-læringskurs om barn som pårørende

25.10.2019

Dette e-læringskurset gir en innføring i arbeidet med barn som er pårørende. Målet er at kurset skal bidra til kompetanseheving og utviklingen av ferdigheter hos de ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Kurset er utarbeidet av...

Les mer  >

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

16.10.2019

Nå er tilskuddsmidler til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn for 2019 utlyst, med søknadsfrist 1.november.  For 2019 er det satt av 30,2 mill. kroner til formålet på statsbudsjettet. Kommuner, inkludert kommuner som slås samm...

Les mer  >

Forslag om egen mobbelov for barnehagene

15.10.2019 | Redaksjonen

Regjeringen har foreslått en egen mobbelov for barnehagene, som nå ligger ute til høring. Bakgrunnen er blant annet et ønske om å lovfeste barnehagenes plikt til forebyggende arbeid, nulltoleranse for mobbing og innføring av aktivitetsplikt. Målet...

Les mer  >

Vold i nære relasjoner – ny hjelpelinje og nye rapporter

04.10.2019 | Redaksjonen

Ny nasjonal hjelpelinje for voldsutsatte 1. oktober 2019 åpnet statsminister Erna Solberg en ny nasjonal hjelpelinje for voldsutsatte.  Vold- og overgrepslinjen (VOlinjen)  116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære...

Les mer  >

Fredrikstad er årets pårørendekommune

26.09.2019 | Redaksjonen

Helseminister Bent Høie delte i går ut prisen for  Årets Pårørendekommune , og vinnerne ble Fredrikstad kommune. I begrunnelsen nevnes kommunens strategiske arbeid med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk, de har...

Les mer  >

Europeere drikker mest alkohol i verden

09.09.2019

Europeiske land gikk sammen om en felles  handlingsplan for å redusere skadelig alkoholbruk for perioden 2012-2020.  Nylig kom en statusrapport fra World Health Organization (WHO) som viser at den skadelige bruken av alkohol i Europa ikke har blit...

Les mer  >

Filmer og refleksjonsoppgaver om taushetsplikt

02.09.2019

På  forebygging.no/handling  finner du nå fem opplysningsfilmer om taushetspliktens begrensninger og muligheter. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge.  Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn? Kan jeg...

Les mer  >

Verdens overdosedag 31.august

30.08.2019

31. august er den internasjonale overdosedagen. Den skal brukes til å minnes de vi har mistet i overdose. Den er også viktig for å skape bevissthet og engasjement for forebyggende arbeid. Dagen markeres over hele verden med ulike arrangement, også...

Les mer  >

Ungdata bekrefter sosial ulikhet blant de unge

19.08.2019

Årets ungdatarapport viser at de fleste ungdommer trives med livet de lever. De er fornøyd med foreldrene sine, skolen, lokalmiljøet og har nære venner. Samtidig viser rapporten at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med uli...

Les mer  >

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn

15.08.2019

Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever. Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid....

Les mer  >

Alkohol – en utfordring for FNs bærekraftsmål

29.07.2019

FNs bærekraftsmål har god helse for alle, uansett bakgrunn og alder, som ett av de overordnede målene. Ifølge rapporten  Alcohol and global health  utgjør alkohol en stor utfordring for å nå dette målet. FNs bærekraftsmål  er verdens felles arbeid...

Les mer  >

Utenfor-regnskapet

13.06.2019

Det lønner seg å forebygge og investere i mennesker. Dessverre blir forebygging ofte taperen i budsjettkampen. Kommunesektorens organisasjon (KS) har derfor laget Utenfor-regnskapet, som tallfester hvor mye man potensielt kan spare på å forebygge...

Les mer  >

Forebygging av selvskading og selvmord

31.05.2019

Selvskading og selvmord er tema det kan være vanskelig å snakke om. Kunnskap og åpenhet er sentralt i arbeidet med å forebygge. Her presenteres ulike ressurser som kan være til hjelp for de som sliter, pårørende, lærere og andre fagfolk. Verdens...

Les mer  >

Filmopptak fra konferanse om dataspill og sosiale medier blant dagens barn og unge

15.05.2019

Rett før påske arrangerte KoRus-Øst VÅR-konferansen.Tema for årets konferanse var dataspill og sosiale medier blant dagens barn og unge. Forebygging.no filmet konferansen, og innleggene som ble filmet er nå tilgjengelig. Her kan du blant annet hør...

Les mer  >

Stor variasjon i jobbrelatert alkoholbruk i Norge

03.04.2019 | Redaksjonen

En rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det er store forskjeller mellom ulike bransjer i arbeidslivet når det gjelder jobbrelatert alkoholbruk.  Det samme gjelder kjennskap til arbeidsplassens retningslinjer for alkoholbruk, og hvem so...

Les mer  >

«Jammen, alle de andre får lov»

07.03.2019 | Redaksjonen

Det kan være vanskelig å si nei når barnet eller tenåringen gir uttrykk for at alle andre får lov. Å finne balansen mellom å ikke være kontrollerende, samtidig som du er til stede som en tydelig voksen, kan være utfordrende men viktig. I tillegg k...

Les mer  >

Rustrender i Oslo, Bergen og Trondheim

15.02.2019

Det har vært gjennomført Føre Var-kartlegging I Bergen i mange år, noe som har bidratt til kunnskap om utviklingen av rustrender og konsekvenser av rusmiddelbruk lokalt. Når Føre Var nå også er i gang i Oslo og Trondheim, gir det nye muligheter fo...

Les mer  >

Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom – familier

13.02.2019

Hvilke regelverk gjelder for de ulike tjenesteyterne, hvordan kan man dele informasjon, og hvilke muligheter og begrensninger setter taushetsplikten for et samarbeid? Disse spørsmålene er noe av det som presenteres i en veileder fra kommunesektore...

Les mer  >

Ny nettside for opplæringsprogrammet Tidlig Inn

13.02.2019

Det er viktig med ansatte som føler seg trygge når det gjelder tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon. Gjennom opplæringsprogrammet Tidlig Inn tilbys opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partne...

Les mer  >

Foreslå kandidater til Kommunerusprisen 2019

05.02.2019

Formålet med tildelingen av Kommunerusprisen er å sette fokus på det gode arbeidet som gjøres på rusfeltet rundt om i mange kommuner i Norge. Samtidig er prisen en anerkjennelse for godt gjennomført arbeid. Fristen for å nominere kandidater er...

Les mer  >

Prosjektlederkurs for kommuner som jobber med Bedre tverrfaglig innsats

31.01.2019

Velkommen til 4 dagers kurs i praktisk prosjektledelse for kommuner som har fått tilskudd fra  Bufdir til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Intensjonen med kurset er å bidra med verktøy og faglig påfyll for å øke din...

Les mer  >

Bruk av sosiale medier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

15.01.2019

På helsedirektoratet.no presenteres råd om bruk av sosiale medier for å kommunisere med ungdom i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det fremheves at sosiale medier kan være et godt supplement til annen kommunikasjon, men videre dialog og...

Les mer  >

Barn som pårørende - tema i nytt Rusfag

10.12.2018

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Magasinet er gratis, og har to utgivelser i året. Rusfag 2.2018 setter fokus på barn som pårørende. I dag vet vi at når en i familien sliter med rus eller...

Les mer  >

Eldre og alkohol – utfordringer i eldreomsorgen i Norden

29.11.2018 | Redaksjonen

Dagens eldre har et høyere alkoholkonsum enn tidligere. Hvordan er eldreomsorgen i de nordiske landene forberedt på de nye utfordringene? Hvordan kan man best mulig forebygge og forberede hjelpetjenestene? Det er hovedtema i en ny publikasjon fra...

Les mer  >

Unge som står utenfor skole og jobb

27.11.2018 | Redaksjonen

To nye norske studier har satt fokus på unge voksne som står utenfor utdanning og jobb. Hva kjennetegner disse ungdommene, og hva har bidratt til at de har havnet i denne situasjonen? Resultatene viser at sosiale og relasjonelle utfordringer i de...

Les mer  >

Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom

21.11.2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en digital veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom. Målet er at veilederen skal bidra til økt kunnskap i kommunene om hvordan arbeid mot fattigdom blant barn kan...

Les mer  >

TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

08.11.2018

TryggEst er en retningslinje og prøveprosjekt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som kan hjelpe fagpersoner med å avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Noen personer er spesielt risikoutsatt for vold og...

Les mer  >

Servering av alkohol på fotballkamper

01.11.2018

«Fotboll utan fylla» er et prosjekt i Sverige, hvor formålet er å skape positiv opplevelse for flest mulig ved å minske andelen kraftig berusede personer under fotballkamper. I Norge er det ikke vanlig å skjenke alkohol på fotballarenaer, men med...

Les mer  >

Alkohol, narkotika og tobakk i Norge

15.10.2018 | Redaksjonen

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert tre nettrapporter om alkohol, narkotika og tobakk i Norge. I tillegg til å si noe om bruksmønster, omsetning, konsekvenser og tiltak, gir rapportene et historisk tilbakeblikk på de ulike rusmidlene. Alle...

Les mer  >

Å ha mammas stemme med på fest

09.10.2018

En norsk kvalitativ studie basert på gruppeintervjuer av elever i videregående skole, støtter opp om Ungdataresultatene og tidligere forskning som viser at foreldre har betydning for ungdoms alkoholbruk. I artikkelen kommer det frem at de unges...

Les mer  >

Helt ærlig! Undersøkelse av studenters helse og trivsel

17.09.2018

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 (SHot) viser at de fleste studenter trives og har det bra. Samtidig rapporterer mer enn en av fire studenter at de opplever psykiske plager, noe som er en økning sammenlignet med tidligere...

Les mer  >

Genetisk sammenheng mellom røyking og alkoholbruk?

07.09.2018

Noen mennesker er mer genetisk disponert for å røyke mer enn andre. Vil de samme genene også påvirke hvor mye du drikker? Dette spørsmålet er blitt undersøkt av en forskergruppe fra Norge, Danmark og England. –  Noen er genetisk disponert for å...

Les mer  >

Aldring og alkohol – kampanje om eldre, alkohol og helse

23.08.2018

Kroppens sårbarhet for alkohol og legemidler endres med alderen. En liten reduksjon kan ha stor betydning for helsen. Gjennom kampanjen «Aldring og alkohol» er målet å sette fokus på alkohol og helse blant de som er 60+. Kampanjen består av filmer...

Les mer  >

Nytt til skolestart 2018

20.08.2018

Det er alltid spennende med oppstart til et nytt skoleår for elever, foresatte og ansatte i skolen. Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over nye ting som gjelder fra skoleåret 2018/2019, bl.a. ny lærernorm i grunnskolen, tilbud om intensi...

Les mer  >

Brudd i skikkelighetstrenden blant dagens unge

15.08.2018

De nasjonale tallene for Ungdata 2018 er nå publisert, og viser at flertallet av norske ungdommer fortsatt er veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og har god psykisk og fysisk helse. Samtidig er det noen utviklingstrekk som tyder på et brudd i...

Les mer  >

Konfliktrådet - en nyttig meklingsinstans

23.07.2018 | Redaksjonen

Stadig flere unge mellom 15 og 18 år, som begår kriminelle handlinger, får tilbud om ungdomsstraff i stedet for fengsel.  Det er også flere sivile konflikter og saker som løses i konfliktrådene. Det viser halvårstallene for 2018 fra de 22...

Les mer  >

Spilleproblemer påvirker hverdagen for hele familien

20.07.2018 | Redaksjonen

En ny studie viser at spilleproblemer hos en voksen i familien, har stor innvirkning på hverdagsliv og levekår for pårørende. Økonomien påvirker familiemedlemmenes helse, materielle trygghet, familieforhold og bolig. Hjelp med praktiske og...

Les mer  >

Tydeligere meldeplikt til barnevernet

11.07.2018 | Redaksjonen

Det er viktig at helsepersonell og andre som arbeider tett på barn ivaretar taushetsplikten. Opplysningsplikten overfor barnevernet går likevel foran taushetsplikten, fordi opplysningene kan være nødvendige for barnevernet for å kunne hjelpe utsat...

Les mer  >

Døråpnerne – til inkluderende arbeidsliv for ungdom

22.06.2018

Mange virksomheter lykkes med inkludering av unge. Hva er suksesskriteriene? Forskere fra  IRIS Samfunnsforskning  har gjennomført en studie blant norske bedrifter som har erfaringer med å ansette ungdom. Det har resultert i rapporten «Unge –...

Les mer  >

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

18.06.2018

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskudd for å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn. Kommuner som har pågående...

Les mer  >

De sosiale helseforskjellene øker i Norge

18.05.2018 | Redaksjonen

Denne uka ble  Folkehelserapporten 2018- Helsetilstanden i Norge   presentert. Den viser at helsetilstanden blant nordmenn i hovedsak er blant de beste i verden. Samtidig viser rapporten at mens de sosiale helseforskjellene er blitt mindre i flere...

Les mer  >

Ulike kartleggingsverktøy er hovedtema i årets første Rusfag

11.05.2018

Rusfag 1/2018 er nå tilgjengelig. Denne utgaven har satt fokus på kartleggingsverktøy for kommunene, og hvordan resultatene fra disse kan brukes. De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) har som sin primære rolle å styrke praksisfeltet...

Les mer  >

Filmopptak fra Gatenærkonferansen 2018

08.05.2018

Hvem er de mest utsatte, og hvordan kan vi nå dem? Velferdsetaten  ved  KoRus-OSLO  og  Uteseksjonen i Oslo , og i samarbeid med  Fylkesmannen i Oslo og Akershus  inviterte til Gatenærkonferansen 2018 som gikk av stabelen 25-26 april.   Se...

Les mer  >

De anbefalte grensene for alkoholinntak er for høye i mange land

17.04.2018

En ny internasjonal studie viser at de helsemessige gevinstene er store om man reduserer alkoholinntaket. Analysene forteller at det å drikke mer enn 100 gram alkohol per uke (5-6 glass vin) kan knyttes til kortere forventet levetid. Studien er...

Les mer  >

Ny rapport om tidlig innsats overfor barn og unge

12.03.2018 | Helsedirektoratet

Denne rapporten oppsummerer kunnskap om tidlig innsats mot utsatte eller sårbare barn og unge, og vil være aktuell for alle instanser som jobber med barn og unge. Oversikt over risiko- og beskyttelsesfaktorer, tegn og signaler på utsatte barn,...

Les mer  >

Markert nedgang i ungdomsvolden

20.02.2018

En norsk studie viser at voldsbruken blant ungdom er halvert de siste årene. Det kan være flere årsaker til dette, men ifølge forskerne er reduksjon i alkoholbruk blant unge en viktig forklaring. Lars Roar Frøyland og Tilmann von Soest, forskere v...

Les mer  >

Rusforebyggende arbeid i arbeidslivet- ny kampanje fra Helsedirektoratet

31.01.2018

For tiden pågår en kampanje, hvor målet er at flere arbeidsplasser skal sette forebygging av risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere på agendaen. Kampanjen består blant annet av filmer, materiell og råd om hvordan utvikle og følge opp en...

Les mer  >

Fattigdom blant barn i Norge – ny rapport

25.01.2018

I dag ble rapporten  «Barn som lever i fattigdom. Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015–2017»  lansert. Den viser at det er viktig med helhetlig oppfølging og tverrsektoriell innsats. Det viktigste virkemidlet for å motvirke fattigdom...

Les mer  >

Flere snusbrukere enn røykere

22.01.2018

I 2017 var det en økning i antall personer som snuser daglig, samtidig som det var en nedgang i dagligrøykere. Det betyr at det for første gang er flere snusbrukere enn røykere i Norge. Samtidig viser en undersøkelse at mange av de som snuser ønsk...

Les mer  >

Foreldreveiledning kan bidra til mindre atferdsproblemer hos barna

12.01.2018

To norske studier viser at barn med atferdsproblematikk har utbytte av at foreldrene får rådgivning. Resultatene tyder på at tilbudet er viktigst for familier med få ressurser, og at barna med de alvorligste atferdsproblemene endret seg mest etter...

Les mer  >

Filmopptak fra konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner

22.12.2017

5. desember arrangerte Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS-Nord «Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner» i Tromsø. Forebygging.no filmet mange viktige foredrag, om et vanskelig...

Les mer  >

Filmopptak fra erfaringskonferanse om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

13.12.2017

29.-30.november arrangerte Helsedirektoratet en erfaringskonferanse om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Forebygging.no filmet konferansen. Det gir deg mulighet til å se og høre ulike innlegg, blant annet fra fagfolk som deler sine erfaringer fra...

Les mer  >

Vold og overgrep mot eldre i Norge - ny rapport

11.12.2017

Forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en studie om forekomsten av vold og overgrep blant eldre i Norge. Hvilken relasjon det er mellom de voldsutsatte og utøveren har også vært fokus i studien....

Les mer  >

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) – en lokal samhandlingsmodell

29.11.2017

Samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats har som mål at barn, unge og familier får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. BTI-modellen skal være en inspirasjon for alle kommuner i Norge. Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektor...

Les mer  >

Mulig å søke på ulike tilskuddordninger

27.11.2017

Det er mulig å søke på flere tilskuddsordninger, noen med tidsfrist i desember 2017. Blant tiltakene er tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, mot barnefattigdom, bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk...

Les mer  >

Forebygging og tidlig innsats er lønnsomt

16.11.2017

De fleste er vel enige om at det vil være bra å sette i gang innsatser eller tiltak tidlig, for å hindre en negativ utvikling hos barn og unge. At forebygging og tidlig innsats også er økonomisk lønnsomt, kom denne uken frem i et innlegg under en...

Les mer  >

Magasinet Rusfag - tema eldre og rus

10.11.2017

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Magasinet har to utgivelser i året, og i Rusfag 2.2017 settes det fokus på tema eldre og rus. KoRus jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet, og en av...

Les mer  >

Alkoholfritt svangerskap - kampanje fra Helsedirektoratet

25.10.2017

24.oktober arrangerte Helsedirektoratet et fagseminar, som var starten på en ny kampanje, hvor fokus er alkoholfritt svangerskap. Selv om de fleste kvinner i Norge slutter å drikke alkohol når de blir gravide, er det fortsatt barn som blir født me...

Les mer  >

En del eldre har uheldig kombinasjonsbruk av alkohol og vanedannende legemidler

23.10.2017

En studie basert på en stor helseundersøkelse i Nord-trøndelag (HUNT 3) viser at noen eldre har uheldig kombinasjonsbruk av alkohol og vanedannende legemidler. Det er viktig at eldre får informasjon om de tåler alkohol dårligere når de blir eldre,...

Les mer  >

Rett hjelp til rett tid. Kunnskapsgrunnlag for rusmelding, Oslo kommune

03.10.2017

Velferdsetaten i Oslo kommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for ny bystyremelding om rus. Tematikken spenner fra forebygging til rehabilitering/ettervern, og berører også sentrumsproblematikk. Det har vært en bred prosess der brukere,...

Les mer  >

«Spilltrøbbel – ti fagfolk om dataspillrikets tilstand»

27.09.2017 | Redaksjonen

Medietilsynet har invitert 10 fagpersoner til å gi sitt perspektiv på samfunnsdebatten rundt spilleproblemer og utviklingen av forståelser av dette i løpet av de siste 10 årene. Dette har resultert i magasinet «Spilltrøbbel – ti fagfolk om...

Les mer  >

RusOFF – råd om håndtering av rusbruk knyttet til arbeidslivet

18.09.2017

Helsedirektoratet har utviklet guiden RusOFF, som skal gi veiledning om hvordan ledere kan utvikle og følge opp rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Rådene er spesielt tilpasset offentlig sektor, men er også relevant for andre arbeidsplasser. Mange...

Les mer  >

De politiske partienes syn på ruspolitikken i Norge

07.09.2017

Nå er det siste innspurt i valgkampen for de politiske partiene i Norge. I denne nyhetssaken settes det fokus på de ulike partienes rusmiddelpolitikk. Hva mener de ulike partiene om blant annet alkoholpolitikk, legalisering av narkotika og...

Les mer  >

Årets Ungdata-tall viser fortsatt nedgang i bruk av alkohol og tobakk blant ungdom

24.08.2017

Årets Ungdatarapport viser at norsk ungdom fortsatt kan karakteriseres som veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og med et godt forhold til sine foreldre. Trenden med nedgangen i bruk av alkohol og tobakk fortsetter også. Samtidig viser årets...

Les mer  >

Overgang fra barnehage til skole

08.08.2017 | Redaksjonen

August er en spennende måned for både barn, foreldre og kommende 1.klasselærere. Hvordan skape en best mulig overgang fra barnehage til skole, slik at alle involverte parter får en best mulig skolestart? Kunnskapsdepartementet har tidligere...

Les mer  >

Lovfestet nulltoleranse mot mobbing i skolen

31.07.2017

1.august 2017 iverksettes endringer i opplæringslovens bestemmelser om skolemiljø og mobbing. Den nye loven sikrer nulltoleranse mot mobbing. Samtidig innføres en ny aktivitetsplikt for skolene, som blant annet innebærer at alle som jobber på skol...

Les mer  >

Nedgang i kriminaliteten i Norge

25.07.2017

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og politiet viser en positiv utvikling når det gjelder kriminalitet i Norge. Når det gjelder vinningslovbrudd og rusmiddellovbrudd er nedgangen markant. De siste årene har ungdom blitt stadig mer lovlydige, me...

Les mer  >

Sammenheng mellom rusbruk og skoleprestasjoner

21.07.2017

En ny norsk studie viser en klar sammenheng mellom rusbruk og dårlige skoleprestasjoner. Forskerne mener skolene må satse mer på forebygging, slik at de tidlig kan legge til rette for å hjelpe ungdom i risiko fra å utvikle problematisk bruk av...

Les mer  >

Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

11.07.2017

I juni presenterte «Barnevoldsutvalget» NOU 2017:12, med tittelen  Svikt og svik . Oppdraget var å ta en gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. I utredningen legger utvalget frem sine vurdering...

Les mer  >

Se hva jeg ser – en brosjyre om barnets sosiale utvikling

10.07.2017

Barnets første leveår er svært viktig med tanke på utvikling av sosiale ferdigheter i voksen alder. Folkehelseinstituttet har laget en praktisk og informativ brosjyre om barnets sosiale utvikling frem til 3-årsalderen. Målgruppen er alle foreldre ...

Les mer  >

Faglig retningslinje for skolehelsetjenesten

04.07.2017

Helsedirektoratet har gitt ut en ny nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten 5-20 år. Samhandling med skole, helseundersøkelse, helsesamtale og oppfølging ved behov hos elevene har fått en sentral plass i retningslinjen. Den nye...

Les mer  >

Standardiserte tobakkspakker og dampeforbud

30.06.2017

1.juli 2017 iverksettes nye regler i tobakksskadeloven angående standardisert innpakning av tobakksvarer. Det innebærer at sigaretter, rulletobakk og snus   ikke skal inneholde produsentenes egne logoer, symboler, bilder, farge eller annen form fo...

Les mer  >

Noen foreldre mener det er greit å gi ungdom under 18 år alkohol

20.06.2017 | Redaksjonen

En undersøkelse viser at mer enn én av ti nordmenn synes det er greit at ungdom under 18 år får med seg alkohol hjemmefra, når de skal på fest. Dette til tross for at forskning viser at ungdom drikker mer når de får alkohol fra foreldrene....

Les mer  >

Skolevegring 2017- filmopptak fra konferanse

06.06.2017

Hva er skolevegring? Hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer bør man være oppmerksom på for å forebygge frafall? Hvordan kan skolen, foreldrene og kommunens hjelpeinstanser jobbe sammen for å legge til rette for at eleven kommer på skolen? Dette va...

Les mer  >

E-læringskurs om vanedannende legemidler

01.06.2017

  Nå er det kommet et nytt, gratis og interaktivt nettkurs rettet mot fastleger og andre helsearbeidere. Målet med kurset er å øke kunnskapen om når man skal starte, unngå og avslutte behandling med vanedannende legemidler. Kurset bygger på...

Les mer  >

Én av fire har møtt opp på jobb i bakrus

24.05.2017

En studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at rusmiddelbruk i arbeidstiden er et sjeldent fenomen i Norge. Samtidig kommer det frem at nærmere 25 prosent har vært på jobb i bakrus, eller vært ineffektive på grunn av alkoholinntak kvelden før....

Les mer  >

Verktøy for kommunene i oppfølging av unge med barnevernserfaring

16.05.2017

Hvordan kan den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontoret best følge opp barnevernsbarn i overgangen til voksenlivet? På denne nettsiden, utviklet av VID vitenskapelige høgskole på oppdrag fra KS, presenteres råd og tips basert på forskning og...

Les mer  >

En av fem unge har hatt uønsket sex

04.05.2017

NRK setter i disse dager fokus på det som kalles gråsonesex. Hvor går grensa, når er det et overgrep og hva kan du straffes for? Bakgrunnen er en undersøkelse som viser at en av fem i alderen 17 til 24 år, har hatt uønsket sex. Mange av disse...

Les mer  >

Samarbeid mellom barnevern og politi når barn er i krise

27.04.2017

I går lanserte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) rapporten «Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi». Rapporten belyser samarbeidet mellom barnevern og politi, når barn utsettes for vold og alvorlige...

Les mer  >

Barn og unge som blir mobbet får ikke god nok oppfølging

24.04.2017

Innsatsen mot mobbing har til nå i hovedsak vært forebygging og stopping, men det er også behov for oppfølgingsarbeid etter at mobbingen er over. En rapport fra Læringsmiljøsenteret og Uni Research Helse viser at mange barn og unge som blir utsatt...

Les mer  >

Bedre tverrfaglig innsats – kommuner kan søke om tilskudd

20.04.2017 | Redaksjonen

Nå er det mulig for kommuner å søke tilskudd til helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til.  Søknadsfristen er satt til 10.mai 2017. Hovedmålet for tilskuddsordningen er at kommunene skal...

Les mer  >

Andelen gravide som drikker alkohol varierer fra land til land

07.04.2017 | Redaksjonen

To nye studier viser det samme resultatet – andelen gravide kvinner som drikker alkohol varierer fra land til land. I europeisk sammenheng drikker norske kvinner mindre alkohol i svangerskapet, sammenlignet med andre land. Mulige årsaker kan være...

Les mer  >

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

03.04.2017

I forrige uke lanserte Bufdir Oppvekstrapporten 2017. Rapporten inneholder statistikk, analyser og fakta om barnefattigdom og økte forskjeller i Norge. Hovedtema er bekymring over flere barn som vokser opp i relativ fattigdom. Hvilke familier voks...

Les mer  >

Også gutter opplever seksuell trakassering

27.03.2017 | Redaksjonen

Folk tenker ofte på seksuell trakassering som noe  utelukkende  gutter   utøver mot jenter. Slik er det slett ikke, ifølge psykologer ved NTNU. De har forsket på ikke-fysiske former for seksuell trakassering blant jevnaldrende unge i videregående...

Les mer  >

Helsepersonell møter utfordringer knyttet til økt bruk av alkohol blant eldre

23.03.2017 | Redaksjonen

Alkoholbruken blant de eldre øker, og en av utfordringene er kombinasjonen av alkohol og legemidler. I en spørreundersøkelse blant helsearbeidere kommer det frem at mange har erfaring med problematisk alkoholbruk blant sine brukere/pasienter. Et...

Les mer  >

Helsedirektøren bekymret for utenforskap

24.02.2017

For mange barn og unge faller utenfor. For mange går glipp av tilstrekkelig utdanning og kommer ikke inn i arbeid og samfunnsdeltakelse. Dette gir helseutfordringer for resten av livet, sier helsedirektør Bjørn Guldvåg i sin årlige helsetale. – Nå...

Les mer  >

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Tilskudd og ny nasjonal retningslinje

21.02.2017 | Redaksjonen

Helsedirektoratet lyser ut tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjeneste, med frist 19.mars 2017. Samtidig lanseres en ny nasjonal retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon...

Les mer  >

#Ikkegreit - kampanje mot seksuelle overgrep og krenkelser

03.02.2017

#ikkegreit er en kampanje som skal forebygge og bevisstgjøre ungdom rundt temaene bildespredning, festrelatert voldtekt og kjærestevold. Bakgrunnen for kampanjen er en økende interesse på ung.no vedrørende spørsmål knyttet til disse temaene. På...

Les mer  >

Pårørendesenteret.no- et nettsted for pårørende i Norge

01.02.2017

1. februar lanserte Pårørendesenteret i Stavanger et nytt nettsted for pårørende. På nettressursen finner man kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter. Det er også mulig å lese om andre pårørendes...

Les mer  >

Økende psykiske helseproblemer hos unge i Norden

27.01.2017 | Redaksjonen

Nordens välfärdscenter avslutter i disse dager et flerårig prosjekt vedrørende ungdommer med psykiske helseproblemer. For å bedre velferden for de unge, presenteres fire konkrete anbefalinger til politikerne i Norden.  Nordens välfärdscenter er en...

Les mer  >

Tenåringer i lavere sosiale lag drikker mer

25.01.2017 | Redaksjonen

En norsk studie viser at ungdom som vokser opp i lavere sosiale lag, drikker mer enn andre. Mulige forklaringer kan være forskjeller i foreldrenes oppdragelsesstil og alkoholvaner. Studien bygger på en spørreundersøkelse av rundt 18.000 ungdommer ...

Les mer  >

Nedgang i antall narkotikabeslag, men økning i beslag av hasj.

18.01.2017 | Redaksjonen

Kripos’ narkotikastatistikk viser at det skjer endringer i narkotikabeslagene i Norge. Det er en nedgang i antallet saker [1]  og beslag [2]  i 2016. Samtidig øker kompleksiteten i hver enkelt sak, ved at det oftere er flere stofftyper i et og sam...

Les mer  >

Å bli utsatt for mobbing gir økt risiko for helseproblemer og sosiale vansker

12.01.2017 | Redaksjonen

Det å bli utsatt for mobbing kan gi alvorlige konsekvenser, og det er behov for å utvikle et system for tett oppfølging av de som har blitt mobbet. Dette kommer frem i en norsk kunnskapsoppsummering fra  Læringsmiljøsenteret  og  RKBU Vest . Tall...

Les mer  >

Alt å vinne – en ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk

06.01.2017

Nylig la regjeringen frem en stortingsmelding som formidler regjeringens politikk på pengespillmarkedet. Et sentralt punkt er at regjeringen ikke kommer til å la utenlandske spillselskaper få lisens i Norge. Det innebærer at Norsk Tipping og Norsk...

Les mer  >

Nedgang i alvorlige trafikkulykker blant unge sjåfører

07.12.2016

Statistikk fra Statens Veivesen viser en nedgang i antall skadede og drepte i trafikken de siste årene. Den største reduksjonen i ulykker viser seg å være blant de aller yngste sjåførene mellom 18-24 år. Noen av årsakene til denne positive trenden...

Les mer  >

Gode erfaringer med nettverk knyttet til arbeidsliv og rus

29.11.2016

Arbeidslivet er en viktig arena for forebygging og tidlig intervensjon av helseskadelig bruk av alkohol og andre rusmidler. Erfaringer fra nettverk innen arbeidsliv og rus (alor nettverk) viser at det kan være en god plattform for bedriftenes arbe...

Les mer  >

Rusfag – tema brukermedvirkning

10.11.2016

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).  I denne utgaven settes det fokus på brukermedvirkning, et aktuelt tema for både KoRus og de som mottar våre tjenester. KoRus jobber på oppdrag fra...

Les mer  >

Fysisk aktivitet kan bidra til å begrense alkoholskader

09.11.2016

Det er i utgangspunktet stor enighet blant forskere om at fysisk aktivitet er bra for helsa. Nå viser en britisk studie at fysisk aktivitet også kan ha forebyggende effekt i forhold til alkoholens skadevirkninger på kroppen.  Studien som er...

Les mer  >

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene er viktige for å avdekke vold i nære relasjoner

17.10.2016

En studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress  (NKVTS)  har sett på hvordan utvalgte kommunale helse- og omsorgstjenester arbeider med vold i nære relasjoner. Et viktig funn er at flere forteller om vold når de blir spurt...

Les mer  >

Bruk og besittelse av narkotika kan bli avkriminalisert

05.10.2016

Første steg på veien for ministeren er å få støtte for forslaget i Høyres programkomite. Får han støtte i eget parti, og deretter i regjeringen, er det en mulighet for at det blir en endring i dagens lovverk. I følge dagens lovverk er det forbudt ...

Les mer  >

Rusmiddelforebygging blant studenter

22.09.2016

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har tatt en gjennomgang av Helsedirektoratets satsing på rusmiddelforebygging blant studenter fra perioden 2007 til 2016. I tillegg til å oppsummere og belyse tiltakene som er iverksatt, peker studien på...

Les mer  >

Økning i antall gravide som bruker snus før og i svangerskapet

19.09.2016

Studier fra Sverige og Norge viser at bruk av snus under graviditet kan ha uheldige virkninger i svangerskapet og på det nyfødte barnet. Helsemyndighetene anbefaler gravide til å holde seg unna all bruk av tobakk, også snus.  Til tross for advarsl...

Les mer  >

Høy bruk av illegale rusmidler blant folk som går ut på byen

31.08.2016

Én av fire «ute på byen» i Oslo har nylig brukt illegale stoffer, og denne gruppen har et vesentlig høyere rusmiddelforbruk enn befolkningen for øvrig. Dette kommer frem i en studie fra Folkehelseinstituttet, hvor forskerne har tatt spyttprøver av...

Les mer  >

De fleste eldre har god livskvalitet

18.08.2016

Eldre mennesker sier ofte at de er tilfreds med livet. En norsk studie bekrefter at de fleste eldre mennesker i Norge har høy livskvalitet, gode relasjoner til sine nærmeste og stort sett er fornøyde med livet. Samtidig opplever mange utfordringer...

Les mer  >

Store helseforskjeller blant norske barn

10.08.2016

Situasjonen for barn og unge i Norge er god, sett med et internasjonalt blikk. Samtidig har vi utfordringer på flere områder, blant annet når det gjelder sosiale ulikheter. Det viser en rapport om barn og unges miljø og helse fra Folkehelseinstitu...

Les mer  >

Voldssaker – mest vanlig i konfliktrådet

05.08.2016

I første halvdel av 2016 er det voldssaker som utgjør hovedvekten av saker i konfliktrådene rundt om i Norge. Halvårsstatistikken fra konfliktrådet viser at stadig flere ungdommer idømmes ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Konfliktrådet er en...

Les mer  >

Alkoholinntak øker risikoen for å bli skadet

01.08.2016

Det er kjent for de fleste at alkoholbruk er en risikofaktor med tanke på skader, men hvilken betydning har drikkemønster på skadene som oppstår? Hvor stort er omfanget og hvilke typer skader er mest vanlig? Dette var utgangspunktet for en...

Les mer  >

Sosial ulikhet i alkoholbruk og alkoholrelaterte helseforskjeller

26.07.2016

En ny rapport viser at det er flere alkoholbrukere, flere drikkesituasjoner og mer moderat drikking blant nordmenn i høyere sosioøkonomiske grupper. Samtidig er alkoholrelaterte skader og dødelighet høyere i lavere sosiale lag. Forholdet mellom...

Les mer  >

Forslag til nye regler om elevenes skolemiljø

21.07.2016

Kunnskapsdepartementet foreslår et nytt kapittel om skolemiljøet i opplæringsloven. Forslaget, som er ute på høring, inneholder flere virkemidler for et trygt og godt skolemiljø for elevene. Blant tiltakene er aktivitetsplikt for skolene og en ny...

Les mer  >

Internett – en stadig viktigere omsetningskanal for narkotika

15.07.2016

Nye psykoaktive stoffer representerer et økende problem, og internett skaper nye muligheter for kjøp og salg av disse narkotiske stoffene. I løpet av første halvår 2015 ble det beslaglagt over 200 000 brukerdoser av nye psykoaktive stoffer i Norge...

Les mer  >

Ny ungdomshelsestrategi

13.07.2016

Nylig lanserte regjeringen Norges første ungdomsstrategi, som gjelder for perioden 2016-2021. Et av målene med strategien er at alle samfunnssektorer skal bidra til gode oppvekstvilkår, god psykisk og fysisk helse og reduserte sosiale helseforskje...

Les mer  >

Jegspiller.no - et verktøy for å forebygge spilleproblemer

21.06.2016

Jegspiller.no er en nettressurs utviklet av Akan kompetansesenter, med finansiering fra Lotteritilsynet. Intensjonen med tjenesten er å bidra til forebygging av problemer knyttet til penge- og dataspill. Der tilbys informasjon og mulighet til å...

Les mer  >

Fortsatt mange barn og unge som opplever vold fra foreldrene

09.06.2016

En av fem ungdommer i Norge har opplevd vold fra foreldrene i oppveksten, men færre er utsatt nå enn i 2007. Dette kommer frem i en studie gjennomført av Voldsprogrammet ved NOVA. Resultatene er presentert i rapporten  Vold og overgrep mot barn og...

Les mer  >

Sykehuspersonell og fastleger skal spørre om alkoholbruk

24.05.2016

Bærum er første kommune i landet som innfører en fast rutine for helsepersonell å spørre om drikkemønster. Bakgrunnen er at mange pasienter kommer til behandling for plager eller sykdommer, som kan ha sammenheng med et uheldig alkoholforbruk. De h...

Les mer  >

Studenter mener egne rusvaner påvirker resultatene

13.05.2016

En undersøkelse gjennomført blant norske studenter viser at en del mener rusvanene deres påvirker de faglige resultatene. Det gjelder tolv prosent av mannlige studenter, og seks prosent av kvinnelige .  Undersøkelsen er utført av Sentio for...

Les mer  >

Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn viser lovende resultater

21.04.2016

En evaluering av opplæringsprogrammet  Tidlig inn  viser at det er et hensiktsmessig virkemiddel for å øke kunnskapen og kompetansen til kommunalt ansatte. Deltakerne føler seg mer kompetente til å identifisere og samtale med gravide og...

Les mer  >

En utfordring å finne gode evaluerte tiltak mot digital mobbing

15.04.2016

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har tatt en gjennomgang av internasjonal forskning på effekter av tiltak mot digital mobbing. Kunnskapsoversikten viser at det mangler kunnskap på dette feltet, og ingen av tiltakene kunne vise til...

Les mer  >

Nøkkeltallsrapport viser status for norsk helsetilstand og helsetjeneste

12.04.2016

Helsedirektoratet gir årlig ut en rapport som formidler status for norsk helsetilstand og helsetjeneste, basert på utvalgte tall og trender. 2015-rapporten viser at  Norge har en relativt god helse- og omsorgstjeneste, men i likhet med andre...

Les mer  >

#TaPraten- forebyggingskampanje rettet mot arbeidslivet

05.04.2016

Nylig lanserte Akan kompetansesenter forebyggingskampanjen # TaPraten . Sentralt i kampanjen er en informasjonsfilm som illustrerer at det ofte er mange personer i kretsen rundt personen som sliter med rus. De har forstått at noe er galt og burde...

Les mer  >

Hvorfor fullfører ikke ungdom skolen?

22.03.2016

Mange av de som sliter med å gjennomføre skole, ikke kommer inn i arbeidslivet og som har dårlig psykisk helse, har opplevd vanskelige oppvekst- og barndomsforhold. Dette kommer frem i en rapport som bygger på kvalitative intervjustudier gjennomfø...

Les mer  >

Under svangerskapet reduserer også fedre alkoholforbruket sitt

14.03.2016

De fleste kvinner slutter helt med alkohol når de oppdager at de er gravide. En ny studie viser at også fedrene reduserer alkoholforbruket sitt under svangerskapet, både når det gjelder hvor ofte og hvor mye de drikker.  Forskeren bak studien er...

Les mer  >

Psykiske problemer kan være en sentral faktor for at mange ikke fullfører skolen

09.03.2016

Idunn Brekke og Liza Reisel har tatt utgangspunkt i helseundersøkelsen i Oslo (Unghubro) og koblet den sammen med utdanningsregisteret og fødselsregisteret. Intensjonen med studien var å finne ut hvilke risikofaktorer som øker sannsynligheten for ...

Les mer  >

Magasinet Spor setter fokus på tidlig innsats

04.03.2016

Spor er KoRus-Nord sitt fagmagasin, og   tar opp tema fra rusmiddelforebygging/folkehelse, tidlig intervensjon og rusbehandling. Årets første Spor har et hovedfokus på tidlig innsats, hvor ulike tema, innsatser og erfaringer blir presentert. SPOR ...

Les mer  >

dinutvei.no - ny nettportal om vold og voldtekt

16.02.2016

Justis- og beredskapsdepartementet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) lanserte i går dinutvei.no. Nettportalen er en veiviser til hjelp og informasjon ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep....

Les mer  >

Sosial ulikhet i helse – fortsatt et viktig satsningsområde

21.01.2016

Reduserte sosiale helseforskjeller er et sentralt mål for folkehelsepolitikken i Norge. Tre nye rapporter viser at vi fortsatt har en vei å gå for å nå dette målet. Rapportene retter også søkelyset på sammenhengen mellom sosial ulikhet og barns...

Les mer  >

Nedgang i alkoholkonsum i befolkningen påvirker også enkeltindivider som drikker mye

08.01.2016

Nedgang i befolkningens gjennomsnittlige alkoholforbruk har også positiv innvirkning på enkeltindivider, for eksempel de som drikker mye. Dette kommer frem i en doktorgradsavhandling fra Sverige. Jonas Raninen, forsker ved Centralförbundet för...

Les mer  >

Desember: flere alkoholrelaterte skader, men ikke mer promillekjøring

22.12.2015

Andelen berusede personer som blir innlagt på akuttmottak på sykehus er klart høyere i desember enn resten av året. Samtidig viser det seg at det er vesentlig færre som anmeldes for promillekjøring i førjulstiden enn i sommermånedene, til tross fo...

Les mer  >

Ny veileder om arbeidsliv og rus

07.12.2015

Hvordan kan arbeidslivet forebygge og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spill? Akan kompetansesenter har nylig gitt ut en veileder i rusforebygging, hvor målgruppen er ledere og ansatte i norske virksomheter. Arbeidsplassen er en unik arena f...

Les mer  >

Barn som pårørende – en sårbar gruppe

02.12.2015

Barn som er pårørende får ikke den oppfølgingen de har krav på. Det må settes i gang flere tiltak, både i kommune- og spesialisthelsetjeneste for å ivareta barna. Dette kommer frem i en ny rapport om barn som pårørende. I 2010 ble det gjort viktig...

Les mer  >

Rusfagmagasin- tema rus og psykisk helse

24.11.2015

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).  I dette temamagasinet settes det fokus på sammenhengen mellom rus og psykisk helse.  Rusfag består av et årlig temablad og en artikkelsamling. Målet er å...

Les mer  >

Steroideprosjektet – et bidrag til mer kunnskap om treningsdoping

16.11.2015

Kunnskapen og behandlingstilbudet knyttet til personer som bruker anabole androgene steroider og andre prestasjonsfremmende stoffer kan bli bedre. Steroideprosjektet skal bidra til at helsevesenet står bedre rustet til å møte personer med skadelig...

Les mer  >

Ny opptrappingsplan for rusfeltet

13.11.2015

I dag legger regjeringen fram en opptrappingsplan for rusfeltet som skal sikre økt kapasitet og bedre kvalitet i tilbudet til rusavhengige. Opptrappingsplanen har en ramme på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020. Opptrappingsplanen har tre...

Les mer  >

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)