Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Alkohol, narkotika og tobakk i Norge

15.10.2018 | Redaksjonen

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert tre nettrapporter om alkohol, narkotika og tobakk i Norge. I tillegg til å si noe om bruksmønster, omsetning, konsekvenser og tiltak, gir rapportene et historisk tilbakeblikk på de ulike rusmidlene.

Alle rapportene bygger på et mangfold av datakilder. Noe er innhentet fra offentlige etater og virksomheter som eksempelvis Statistisk sentralbyrå, Toll- og avgiftsdirektoratet, FHI og Kripos. Det er også inkludert data fra befolkningsundersøkelser om bruk av rusmidler, ESPAD-undersøkelser og f.eks.  spørreundersøkelser blant narkotikabrukere.

Alkohol i Norge beskriver nordmenns alkoholbruk og negative konsekvenser. Den gjennomgår også virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer. Et sentralt poeng i denne rapporten er at alkoholforbruket i befolkningen er svært skjevfordelt. Omtrent 10 prosent av befolkningen står for halvparten av alkoholkonsumet.

- «Når alkoholforbruket i befolkningen øker, ser man en økning på alle forbruksnivåer. Også for dem som drikker svært mye», sier Elin K. Bye, forsker ved Folkehelseinstituttet i en nyhetssak på fhi.no.

Et annet interessant poeng er at det er stor variasjon i drikkemønster i de ulike aldersgruppene. 20-åringer drikker i gjennomsnitt alkohol 33 ganger i året. 60-åringer drikker oftere, i snitt 53 ganger. Eldre drikker oftere enn yngre, men de drikker mindre om gangen, og de har et mindre risikofylt drikkemønster. Yngre drikker seg oftere fulle i helgene. Det er et drikkemønster som er forbundet med mer alkoholrelaterte skader.

Forskning viser at høye priser på alkohol og begrensninger i tilgjengeligheten er de mest effektive tiltakene for å dempe alkoholforbruket i befolkningen.

Narkotika brukes som en samlebetegnelse for alle illegale eller reseptbelagte rusgivende substanser (rusmidler), uavhengig av deres farmakologiske egenskaper. Det gjelder også stoffer som til enhver tid er registrert på Legemiddelverkets narkotikaliste. Narkotika i Norge omtaler blant annet bruk av narkotika, konsekvenser av narkotikabruk, samt omtale av tiltak og behandling.

Det er fortsatt slik at cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet i Norge, og brukstallene har vært relativt stabile i perioden 2012-2017. I overkant av en femtedel rapporterte bruk av cannabis noen gang, mens 4-5 % oppga bruk av cannabis siste 12 måneder. Andelen som rapporterte bruk av cannabis siste fire uker har ligget stabilt rundt 2 % i denne perioden. Det er flere menn enn kvinner som bruker cannabis, og forekomsten av cannabisbruk var større blant unge voksne (16-34 år) enn i utvalget sett under ett. Sammenlignet med andre land i Europa, er cannabisbruken i Norge lav.

Kokain var det nest mest brukte illegale rusmidlet i undersøkelsene, mens andelen som oppga bruk av ecstasy/MDMA har økt noe de siste årene. Samtidig viser årets rapport at stadig færre begynner med heroin.  

Tobakk i Norge presenterer bruksmønstre og forsyningskilder. Rapporten viser fordelingen av tobakksbruk i befolkningen, og beskriver befolkningens risikooppfatninger om tobakk.

I korte trekk kan endringen fra 1973 til i dag beskrives som en stabil nedgang i røyking. I 1973 røykte i overkant av 40 % av den voksne befolkningen daglig. I dag er andelen 10 %. Disse tallene kamuflerer imidlertid store forskjeller mellom menn og kvinner. Fram mot årtusenskiftet var det flere menn enn kvinner som rapporterte at de røkte daglig. Mot vår tid konvergerer røykeandelene og i 2017 var det små eller ingen kjønnsforskjeller i dagligrøyking. Samtidig har utbredelsen av personer som oppgir å røyke av og til vært noenlunde den samme for begge kjønn i hele perioden etter 1973.

I samme tidsperiode har bruk av snus endret seg fra å være et svært uvanlig til et ganske vanlig fenomen. Snus var lenge et produkt som nesten utelukkende ble brukt av menn, men har i senere år blitt stadig mer populært blant kvinner. Hovedårsaken til fortsatt økning i snusbruk er en økende andel brukere i aldersgruppen 25-49 år.

Alkohol i NorgeNarkotika i Norge og Tobakk i Norge erstatter publikasjonen Rusmidler i Norge, som var en rapport som kom ut årlig i flere tiår.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)