Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene er viktige for å avdekke vold i nære relasjoner

17.10.2016 | Redaksjonen

En studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har sett på hvordan utvalgte kommunale helse- og omsorgstjenester arbeider med vold i nære relasjoner. Et viktig funn er at flere forteller om vold når de blir spurt direkte.

Å bli utsatt for vold i nære relasjoner er forbundet med en rekke helseplager, likevel vet vi at få av dem som utsettes for vold forteller om dette til helsepersonell. Et viktig spørsmål blir derfor i hvilken grad ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er oppmerksomme på at menneskene de møter kan være utsatt for vold i nære relasjoner.

Forskere fra NKVTS har gjennomført totalt 15 kvalitative intervjuer med jordmødre på helsestasjon, helsesøstre i skolehelsetjenesten, fastleger og ansatte i hjemmesykepleien om deres erfaringer fra arbeidet med vold. Begrunnelsen for å velge ut disse fire tjenestene, var et mål om å få snakke med helsepersonell som møter mennesker i ulike situasjoner og faser av livet. Slik kunne forskerne få innblikk i arbeidet med både barn og unge, voksne og eldre av begge kjønn. Informantene ble blant annet spurt om hvordan det jobbes for å finne ut om vold foregår, hva helsearbeiderne kan gjøre for dem som utsettes for vold, og hvordan de samarbeider med andre. Informantene ble rekruttert fra to kommuner av ulik størrelse, samt i en bydel i Oslo.

Jordmødrene som ble intervjuet har stort sett gode erfaringer med å spørre gravide om voldsutsatthet, men forteller at det likevel er få kvinner som faktisk forteller om vold. De tilpasser spørsmålet til situasjonen slik at de ivaretar tillitsforholdet til kvinnen, og passer på å informere om at det også er mulig å søke hjelp på et senere tidspunkt.

Helsesøstrene i skolehelsetjenesten vektlegger betydningen av at barna får undervisning om grensesetting, vold og seksuelle overgrep, og erfarer at dette kan bidra til at utsatte barn forteller om sine opplevelser i etterkant. Bruk av verktøy som bøker og brettspill kan skape en god inngang til å snakke om vanskelige følelser. Samtidig opplever helsesøstrene at de har for lite tid til å følge opp barn de er bekymret for, og samarbeid med lærerne og øvrige ansatte på skolen blir derfor sentralt for å ivareta voldsutsatte barn.

Ansatte i hjemmesykepleien uttrykker at det kan være utfordrende å finne ut om en pasient er utsatt for vold, til tross for at de kommer inn i pasientens hjem og dermed har mulighet til å observere forholdene der. De ansatte bruker ulike strategier for å komme i posisjon til å finne ut om pasienten er utsatt for vold. De ansatte uttrykker også en frustrasjon over at det ofte er vanskelig å få til endring dersom eldre, pleietrengende pasienter er utsatt for vold i nære relasjoner.

Fastlegene som er intervjuet er opptatt av å ta pasientene alvorlig, og forteller at det å være tilgjengelig for pasienten og med dette bygge opp et tillitsforhold, kan åpne opp for at pasienten forteller om vonde opplevelser. Fastlegene uttrykker at de har bedre tid enn det folk ofte tror, og at fastlegen kan spille en sentral rolle i å hjelpe en pasient som opplever å bli utsatt for vold.

Oppsummert viser studien at det er enklere å få pasienten i tale om de ansatte selv bringer temaet vold på bane i møte med pasienten eller brukeren. Å være tilgjengelig og ha tilstrekkelig med tid til pasienten synes å være viktig for et godt arbeid med vold i nære relasjoner, men flere av de ansatte forteller at dette kan være vanskelig å få til i en travel arbeidshverdag. Neste steg er at helsepersonell i samråd med pasienten finner ut hvordan man skal gå videre, for eksempel bestemme hvilke instanser som skal kontaktes. 

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Helsedirektoratet, og inngår som tiltak 20 i ”Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017”. Eirin Mo Danielsen, Anne Solberg og Yngvil Grøvdal er forskerne bak studien, som presenteres i rapport 8/2016 fra NKVTS.

 

Les rapporten >> Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)