Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

De politiske partienes syn på ruspolitikken i Norge

07.09.2017 | Redaksjonen

Nå er det siste innspurt i valgkampen for de politiske partiene i Norge. I denne nyhetssaken settes det fokus på de ulike partienes rusmiddelpolitikk. Hva mener de ulike partiene om blant annet alkoholpolitikk, legalisering av narkotika og oppfølging av rusmiddelavhengige?

Rusmiddelpolitikk har stor betydning både for enkeltindivider og kommunenes forhold til forebygging og behandlingstilbud. Tematikken er også noe som skaper engasjement og debatt, særlig når ulike politiske områder settes opp mot hverandre. Eksempler på dette kan være salgs- og skjenketider satt opp mot næringsvirksomhet, eller salg av alkohol på idrettsarrangement kontra folkehelse og barn/unge.

Med utgangspunkt i partienes egne partiprogram for perioden 2017- 2021 presenteres partienes meninger om noen utvalgte punkter i rusmiddelpolitikken. Partiene presenteres i alfabetisk rekkefølge:

Arbeiderpartiet:

Arbeiderpartiet ønsker å føre en restriktiv alkoholpolitikk og opprettholde Vinmonopolet. De vurderer å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen.

I partiprogrammet løfter de frem behovet for retningslinjer for alkoholbruk på alle ­arbeidsplasser, samt at det rusforebyggende arbeidet i skolen må styrkes.

For å gi bedre helsehjelp til personer med rusproblemer ønsker Arbeiderpartiet å gjennomføre en omlegging av norsk ruspolitikk, hvor de helse-, justis- og strafferettslige sidene av dagens politikk reformeres. Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med helsehjelp fremfor straff.

Tilbudet til ruspasienter skal organiseres som helhetlige og godt koordinerte pasientforløp uten unødige forsinkelser. Behandlingsforløpet skal inkludere ettervern ved forpliktende oppfølgingsavtaler mellom helseforetakene og kommunene

Som for andre pasientgrupper, skal de sørge for at det er medisinskfaglige og forskningsbaserte vurderinger som legges til grunn for hva slags medikamenter og behandlingsmetoder, herunder heroinassistert behandling, som benyttes i helsehjelp til rusavhengige. Arbeiderpartiet mener at det kan innføres brukerrom som skal utvikles i retning av helsehjelpssentre. Inntil dette er på plass, må det bli tillatt å røyke blant annet heroin på dagens sprøyterom.

Les mer i Arbeiderpartiets partiprogram 2017-2021 «Alle skal med» 

 

Fremskrittspartiet:

Fremskrittspartiet ønsker å liberalisere dagens alkohollovgivning. Dette vil blant annet innebære å oppheve monopolet for omsetning av alkoholholdige drikker, fjerne regulering av åpnings- salgs- og skjenketider, samt redusere avgiften på alkohol og tobakk til nivået hos våre naboland for å unngå handelslekkasje og smugling.

Røyking er skadelig, både for den som røyker og andre rundt. Samtidig er voksne mennesker ansvarlige for eget liv. Dagens røykelov griper for langt inn i privatlivets sfære. Derfor ønsker FRP en gjennomgang av dagens røykelov med sikte på å unngå utilsiktede virkninger.

De mener det må være lov å markedsføre alle produkter som lovlig kan omsettes i Norge, da bør det også gjelde alkohol og tobakksprodukter.

I følge partiprogrammet ønsker Fremskrittspartiet å ta i bruk all offentlig og privat kapasitet for å redusere ventelistene innenfor norsk rusomsorg. Det er derfor nødvendig at staten har finansieringsansvaret for rusomsorgen slik at rusmisbrukerne ikke blir kasteballer i hjelpeapparatet. For å lykkes må det være en helhetlig behandlingskjede med avrusning, behandling og ettervern.

Fremskrittspartiet sier nei til å inkludere heroinassistert behandling som en del av LAR, og mener den beste løsningen for å få folk ut av rusmiddelmisbruket er gjennom frivillig avrusning og rehabilitering. I enkelte tilfeller er likevel bruk av tvang nødvendig for å få rusmisbrukerne inn i behandlingsopplegget. I partiprogrammet fremheves behovet for å øke kunnskapen om helsesituasjonen til barn født av rusmisbrukere.

Les mer i Fremskrittspartiets partiprogram 2017-2021 

 

Høyre:

Høyre ønsker å beholde hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk. De ønsker også å gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder.

I partiprogrammet kommer det frem at det er ønskelig å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika. Målet er å gå fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning – inspirert blant annet av portugisiske erfaringer.

De vil sikre mangfold og valgfrihet i behandlingen av rusproblemer. Dette kan skje ved å videreføre fritt behandlingsvalg innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, supplert av offentlige anbud fra ideelle og private på rusfeltet.

Høyre ønsker å vurdere om fastleger, etter en faglig vurdering, kan starte behandling av rusavhengige med Subutex og Subuxone utenom LAR. De ønsker å ha forsøk med skadebegrensende tiltak, som for eksempel heroinassistert behandling som et tilbud til tunge rusmisbrukere.

Innføre pakkeforløp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling innen 2020, etter mal av pakkeforløp for kreft

Les mer i Høyres partiprogram 2017-2021 

 

Kristelig Folkeparti:

Et sentralt punkt i KrFs ruspolitikk er å opprettholde en relativt høy pris på alkohol og begrense tilgjengeligheten. I disse sakene ønsker de å gi hensynet til helse klar forrang fremfor det næringspolitiske. De støtter også alkoholfrie soner, og vil føre en politikk som legger til rette for arenaer uten bruk av alkohol. Viktige alkoholfrie soner er aktiviteter for barn og unge, i trafikken, i arbeidslivet og i idrettssammenheng.

Rusavhengige er forskjellige og har ulike behandlingsbehov. I partiprogrammet står det at det derfor trengs et mangfoldig behandlingstilbud. Private og ideelle tilbud til rusavhengige er viktige og bidrar til at det samlede tilbudet blir variert og bedre tilrettelagt utfra den enkeltes behov. Rusavhengige som ønsker hjelp til å bli rusfrie må sikres fritt behandlingsvalg.

KrF ønsker en gjennomgang av hele ordningen med legemiddelassistert rehabilitering (LAR). De ønsker å reformere behandlingsopplegget knyttet til LAR med blant annet et forpliktende helhetlig sosialfaglig opplegg og sterkere ettervern, rehabilitering og arbeidstrening. Det vil være aktuelt å åpne opp for mer bruk av frivillig tvang i rusomsorgen. Det vil si at brukere som er motivert for behandling kan signere på at de aksepterer tilbakeholdelse i behandlingsinstitusjon når abstinensene kommer og de er utsatt for tilbakefall.

Når det gjelder illegale rusmidler, ønsker KrF nulltoleranse overfor alle former for narkotikaomsetning. Straffene for innførsel til Norge og salg av narkotika, selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes.  De ønsker å se på muligheten for alternativ til straff for de rusavhengige.

Les mer i Kristelig Folkeparti sitt partiprogram 2017-2021 

 

Miljøpartiet De Grønne:

Miljøpartiet De Grønne ønsker å videreføre en restriktiv alkoholpolitikk, og arbeide aktivt for rusfrie arrangementer.

I partiprogrammet står det at de går inn for å avkriminalisering av rusbruk, noe de mener vil spare både brukere og samfunnet for belastninger. MDG ønsker også å utrede hvorvidt regulert omsetning av lettere rusmidler kan bidra til skadereduksjon på individ- og samfunnsnivå, med utgangspunkt i erfaringer fra andre land.

De vil ta initiativ til en nasjonal rusreform, hvor rusavhengige skal tilbys faglig god støtte og behandling, samtidig som det arbeides aktivt for å redusere og forebygge kriminalitet og skadevirkninger.

I forhold til rusbehandling foreslår de å styrke det helsefaglige hjelpetilbudet for rusbrukere og tungt avhengige i større byer, ved å gjøre helse- og sosialarbeidere tilgjengelige i det offentlige rom. De vil redusere ventetiden i rusomsorgen og unngå brudd i behandlingen. MDG vil legge til rette for at interesseorganisasjoner med ulike tilnærminger til rusomsorg kan motta støtte til arbeid mot rusavhengighet. Det er ønskelig å legge til rette for et tett samarbeid mellom behandlere, interesseorganisasjoner, kommunehelsetjenesten og NAV.

Miljøpartiet De Grønne ønsker i sin ruspolitikk å prioritere tiltak overfor barn og unge som er pårørende eller selv er rusavhengige.

Les mer i MDG sitt partiprogram 2017-2021 

 

Rødt:

Rødt støtter en restriktiv alkoholpolitikk. De ønsker å beholde Vinmonopolet, samt at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget. Sentrale punkt i ruspolitikken er å styrke det forebyggende arbeidet, sørge for rusfrie møteplasser og tidlig hjelp til barn og unge i risikosonen.

I partiprogrammet står det at de ønsker å avkriminalisere besittelse av brukerdoser av narkotiske stoffer etter modell fra Portugal.

De mener det er viktig å bygge opp tilstrekkelig kapasitet på behandlingsplasser, slik at rusavhengige heller få behandling fremfor straff. Det bør lages tilbakeføringsprogrammer med individuell oppfølging slik at den enkelte kan komme tilbake til arbeid/utdanning og ha et verdig botilbud.

Rødt mener at heroinassistert behandling (HAR) bør være et alternativ for tunge heroinbrukere, i tillegg til legemiddelassistert behandling (LAR). Medikamentutvalget i LAR må utvides. Kommunene må få lov til å ha sprøyterom eller brukerrom, samt endre forskriftene slik at også andre metoder enn injisering og andre stoffer enn heroin tillates her.

I partiprogrammet står det at partiet er i mot narkotikarazziaer i skolen.

Les mer i Rødts arbeidsprogram 2017-20121 

 

Senterpartiet:

Senterpartiet vil føre en restriktiv alkoholpolitikk og ta i bruk avgiftspolitikken for å regulere tilgangen til alkohol. Det vil si at de vil opprettholde Vinmonopolordningen, ha strengere nasjonale regler og reaksjoner ved alvorlige brudd på alkoholloven, og de ønsker å styrke kommunene sin stilling som alkoholpolitisk myndighet. Senterpartiet vil øke oppslutningen om alkoholfrie soner, og sikre økt informasjon om skadevirkningene av alkoholbruk under svangerskapet.

I partiprogrammet kommer det frem at de vil satse sterkt på røyke- og snuseslutt, høye tobakksavgifter og reklamefrie tobakkspakker.

Målet med rusmiddelbehandling i Norge bør fortsatt være stoffrihet, mens legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal være et supplement. All behandlingsinnsats innenfor spesialisthelsetjenesten må følges opp med ettervern og tilbud om bolig, sysselsetting, skolegang og nettverksbyggende tiltak.

Senterpartiet vil opprettholde lovforbudet mot besittelse og bruk av narkotika som et instrument for å kunne gripe inn tidlig. Innsatsen må rettes inn mot å hindre produksjon, innførsel og omsetning. I den forbindelse må Tollvesenets og politiets innsats i det narkotikaforebyggende arbeidet styrkes. Oppfølgingen av narkomane må flyttes fra straffesystemet inn i helsevesenet. De mener det må etableres tverrfaglige nemnder etter portugisisk modell, som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk.

Les mer i Senterpartiets Prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 

 

Sosialistisk Venstreparti:

SV mener at forebygging av rusavhengighet dreier seg om mer enn ruspolitikk alene. Den viktigste forebyggingen gjøres hvis vi sikrer barn og unge en god oppvekst, og styrker innsatsen for bedre psykisk helse. Høy sysselsetting, et tilgjengelig boligmarked og alt som kan bedre den enkeltes livskvalitet, er faktorer som kan begrense omfanget av rusavhengighet.

Når det gjelder alkoholpolitikken ønsker de å bevare vinmonopolet som eneaktør i salg, føre en avgifts- og skjenkepolitikk som vektlegger forebygging av alkoholskader, samt legge til rette for styrket kontroll med de som selger alkohol. Alkoholavgiften må differensieres mellom butikkutsalg og skjenkesteder, for å flytte alkoholkonsum inn i kontrollerte omgivelser.

SV ønsker en åpen politikk for behandling. Det innebærer at legemidlene som fungerer for den enkelte må kunne brukes uten at det gjøres til et politisk spørsmål. Det gjelder også heroinassistert behandling. Dagens sprøyterom må utvides til å bli brukersteder, uten store begrensninger på hva som kan brukes og hvordan. De ønsker en full gjennomgang av den legemiddelassisterte rehabiliteringen (LAR), for å sikre at den sosialfaglige hjelpen blir sterkere, og for å gjøre programmet mer fleksibelt og åpent for de som bruker det. LAR må jobbe sterkere for å hjelpe folk til å komme seg ut av programmet.

I partiprogrammet løftes det frem at det må jobbes med å sikre at alle helsearbeidere har tilstrekkelig kompetanse på rusrelaterte helseutfordringer.

Les mer i Sosialistisk venstrepartis Arbeidsprogram 2017-2021 

Venstre:

Venstre vil videreføre avgiftssystemet for å påvirke prisen på helseskadelige produkter og opprettholde monopolordninger for å styre tilgangen. De ønsker å gjennomføre en omlegging av alkoholavgiften med høyere avgift på brennevin og lavere avgift på svakere alkoholholdige drikker. Det samlede avgiftsnivået skal likevel holdes på dagens nivå. Unntaket er alkoholavgiftene for småskalabryggerier, som bør reduseres. De ønsker også å videreføre de strenge restriksjonene på salg av tobakk.

I partiprogrammet står det at Venstre ønsker en human og liberal rusomsorg, som tar utgangspunkt i den enkelte rusavhengige og den personens situasjon. Derfor er det viktig å satse på hele bredden i rusomsorgen; forebygging, behandling, skadereduksjon og ettervern. Målet må være å ha så differensierte tilbud som mulig for å kunne hjelpe flest mulig best mulig.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må være et tilbud til alle som kan ha nytte av det, etter en medisinsk vurdering. LAR bør anses som både et skadereduserende tiltak og et rehabiliterende tiltak. Det bør opprettes flere behandlingstiltak for gravide rusavhengige, og gravide bør gis tilbud om LAR-behandling der det er faglig forsvarlig. Det åpnes for at dagens LAR-behandling kan bruke flere medikamenter enn de tre som brukes i dag.

Venstre fremhever behovet for å etablere lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet, og ungdom med rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker. Et tiltak som nevnes er å styrke forebyggende tiltak overfor barn og ungdom mot rusmisbruk gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene. 

Les mer i På lag med framtida. Venstres stortingsvalgprogram 2017-2021. 

 

Rusfeltets samarbeidsorgan (ACTIS) har spurt de største politiske partiene i Norge om hva de mener om viktige områder i ruspolitikken. Du kan lese resultatene i oversikten >> Dette mener partiene om ruspolitikk

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)