Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn viser lovende resultater

21.04.2016 | Redaksjonen

En evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn viser at det er et hensiktsmessig virkemiddel for å øke kunnskapen og kompetansen til kommunalt ansatte. Deltakerne føler seg mer kompetente til å identifisere og samtale med gravide og småbarnsforeldre om alkoholbruk, psykiske vansker og vold i nære relasjoner. Utfordringen for Tidlig inn ligger i å få omsatt denne nye kunnskapen og kompetansen til praksis. 

Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn er gjennomført av IRIS på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Resultatene er presentert i rapporten «Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn – hva har skjedd i kommunene?»

Tidlig inn er et opplæringsprogram for ansatte i kommuner med mål å styrke kompetansen innen tidlig identifikasjon og intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner blant gravide og småbarnsforeldre. Opplæringsprogrammet går over seks dager og gir innføring i bruken av noen kartleggingsverktøy og metoder. Videre får deltakerne kunnskap om vold i nære relasjoner, nedstemthet og uro i barseltid og alkoholbruk i svangerskap og småbarnstid. Opplæringsprogrammet er primært rettet mot jordmødre, helsesøstre og leger. Andre kommunalt ansatte som møter gravide og småbarnsforeldre i sitt daglige arbeid er sekundærmålgruppe. Til nå har 117 kommuner deltatt i opplæringsprogrammet.

I datainnsamlingen er det benyttet spørreskjema og intervjuer for å kartlegge hvilke endringer som har skjedd i kommunene i etterkant av deltakelse i opplæringsprogrammet. Data er innhentet høsten 2015.

Evalueringen har hatt til hensikt å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag om styrker og svakheter ved opplæringen i opplæringsprogrammet Tidlig inn, med utgangspunkt i erfaringer fra praksisfeltet. I tillegg var det et mål at evalueringen skulle munne ut i anbefalinger om hvordan Tidlig inn kan utvikles videre.

Resultatene viser at flertallet av kommunene har innført rutiner for systematiske samtaler om nedstemthet og uro (97 prosent), alkoholbruk (88 prosent) og vold (75 prosent) for noen eller alle relevante yrkesutøvere. Det er god måloppnåelse på alle disse punktene. Dette viser at kommunene har kommet langt i den formelle delen av å endre praksisen.

Videre har opplæringsprogrammet ført til mer bevissthet rundt verdien av å samarbeide på tvers. 49 prosent av Tidlig inn-kontaktene oppgir at deres kommune har etablert nye samarbeidsarenaer. Ut fra intervjuene ser forskerne at flere av kontaktpersonene oppgir at deres kommune ikke har etablert nye samarbeidsarenaer, men i stedet har utvidet/forbedret de allerede etablerte møteplassene. Med dette i mente, er 49 prosent som har etablert nye samarbeidsarenaer et godt resultat.

Intervjuene med Tidlig inn-kontaktene viser at de opplever programmet som nyttig og med god kvalitet. Tilsvarende svarer 91 prosent av de ansatte at de helt eller delvis er enig i at de føler seg mer kompetent til å utføre sine arbeidsoppgaver. Det påpekes i evalueringsrapporten at det er en sak å innføre nye rutiner og lære om nye samtalemetoder og kartleggingsverktøy, men det er noe annet å komme i gang med å bruke nye rutiner. Det er flere kommuner som oppgir å ha innført nye rutiner enn det er ansatte som oppgir å ha tatt dem i bruk. Utfordringen i den videre utviklingen av opplæringsprogrammet blir derfor å bidra til at de ansatte og kommunene i større grad klarer å få omsatt kunnskapen og kompetansen til ny praksis.

Hovedkonklusjonen er at Tidlig inn er et gjennomgående positivt tiltak, og på det område ser ikke forskerne bak studien store behov for endringer. Det øker kunnskapen og kompetansen til de ansatte, og med den sammensatte målgruppen blir opplæringsdagene et møtepunkt for de ansatte. Her får de kjennskap til hverandres utgangspunkt og handlingsmåter i møte med gravide og småbarnsforeldre. Når veiledningen fungerer, får også de ansatte tett oppfølging i bruk av nye kartleggingsverktøy og metoder over lang tid. Forbedringspotensialet ligger først og fremst knyttet til implementeringsprosessen, og det å få ansatte til å ta i bruk verktøyene og metodene i enda større grad. En annen utfordring er å styrke måten Tidlig inn kan bidra til bedre samhandling på tvers av enheter i kommunen.

 

Les rapporten fra IRIS >> Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn – hva har skjedd i kommunene?

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)