Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Mulig å søke på ulike tilskuddordninger

27.11.2017 | Redaksjonen

Det er mulig å søke på flere tilskuddsordninger, noen med tidsfrist i desember 2017. Blant tiltakene er tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, mot barnefattigdom, bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet, samt styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Tilskuddsordningene er rettet mot ulike målgrupper; kommuner, private aktører, frivillige organisasjoner, statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter, interesse- og brukerorganisasjoner. I denne oversikten er det Helse- og omsorgsdepartementet samt Barne- og likestillingsdepartementet om lyser ut midlene.

Beløp og søknadsfrist varierer, og oversikten er sortert etter nærmeste søknadsfrist. Klikk på lenkene for mer detaljert informasjon om de ulike tilskuddordningene.

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner(søknadsfrist: 1.desember 2017).

Tilskuddsordningen skal støtte opp under frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Hvem kan søke: Organisasjoner. Kun nasjonale frivillige rusmiddelpolitiske medlemsorganisasjoner med over 100 medlemmer og minimum to lokallag i to fylker kan søke. Det nasjonale/sentrale ledd søker på vegne av organisasjonen. Krav til organisasjonens vedtekter og årskontingent.

Beløp: Ca 18 millioner kroner, med forbehold om endelig behandling i Stortinget og tildelingsbrev til Helsedirektoratet.

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (søknadsfrist: 8.desember 2017).

Målet med denne ordningen er å styrke og utvikle kommunens helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

Hvem kan søke: Kommuner.

Beløp: 278,8 millioner kroner (med forbehold om endringer ved Stortingets behandling av statsbudsjettet).

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (søknadsfrist: 8. desember 2017).

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Beløp: 224,441 mill.kr. (2018).

Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet (søknadsfrist: 8. desember 2017).

Målet med tilskuddsordningen er å styrke barnevernet. Dette gjøres ved at frivillige organisasjoner og andre virksomheter kan jobbe med å forebygge problemutvikling, og å medvirke til at utsatte barn og unge får bedre hjelp til å mestre sine liv og utvikle sine evner.

Hvem kan søke: Organisasjoner og virksomheter som arbeider med eller har grenseflater mot barnevernet, og interesse- og brukerorganisasjoner. Kommuner kan ikke søke.

Beløp: I 2017 ble 6,5 mill. fordelt på ordningen. Beløpet for 2018 fastsettes ved årsskiftet. Av disse midlene er 2 mill. øremerket, og 1,5 mill. er bundet opp i tidligere års tildelinger.  

Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep (søknadsfrist: 18. desember 2017). 

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å forebygge vold og overgrep i nære relasjoner, og å styrke mestringsevnen og livskvaliteten til barn og unge som er eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Hvem kan søke: Organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner og virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis. Kun organisasjoner som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at formålet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om driftstilskudd.  

Beløp (år): I 2017 var det avsatt 17,259 mill. kroner til tilskuddsordningen. Av denne summen ble ca. 6,5 mill. kroner fordelt til prosjekter. Summer som gjelder for 2018 foreligger ikke ennå. 

Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading (søknadsfrist: 22.desember 2017).

Tilskuddet skal gå til tiltak som har nasjonal innretning og faller innunder «Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017» sine mål og målgrupper, tiltak og pågående arbeid. Det overordnede målet er å forebygge og redusere omfanget av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading.

Hvem kan søke: Statlige mottakere, stiftelser, organisasjoner, statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter.

Beløp: 5,4 millioner kroner.

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (søknadsfrist 1.februar 2018).

Målet for denne ordningen er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Hvem kan søke: kommuner.

Beløp 155 mill. kroner.

Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet (søknadsfrist: 1.februar.2018).

Formålet med ordningen er å styrke organisasjonenes drift og informasjonsvirksomhet. Dette for å øke brukermedvirkningen både individuelt og på systemnivå, i utforming av tilbud og tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. I tillegg er formålet å styrke brukerstyrte tiltak, opplæring av brukerrepresentanter og selvhjelpsgrupper.

Hvem kan søke: stiftelser, organisasjoner og private bedrifter.

Beløp: 116 mill. kroner i 2018, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser (søknadsfrist: 1. februar 2018).

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i følgende kommuner og bydeler kan søke om midler: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, Hamar og Gjøvik og 8 bydeler i Oslo; Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, Søndre Nordstrand, Alna, Stovner, Bjerke og Grorud.

Beløp: ca. 35,6 mill. kr. (2018). 

Det er flere tilskudd som har fortløpende søknadsfrist, og det er også andre departement som lyser ut tilskuddsmidler. For full oversikt over alle tilskuddsordningene som er relevante for forebyggende og helsefremmende arbeid, tidlig innsats og rusbehandling >>

Helsedirektoratet      Barne-, ungdoms-og familiedirektiratet     Utdanningsdirektoratet

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)