Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ny ungdomshelsestrategi

13.07.2016 | Redaksjonen

Nylig lanserte regjeringen Norges første ungdomsstrategi, som gjelder for perioden 2016-2021. Et av målene med strategien er at alle samfunnssektorer skal bidra til gode oppvekstvilkår, god psykisk og fysisk helse og reduserte sosiale helseforskjeller blant unge. Et annet sentralt mål er at ungdom og unge voksnes stemme skal høres i utformingen av tjenester som berører dem.

Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 dekker aldersgruppen 13–25 år. Strategiens overordnede mål er blant annet at alle samfunnssektorer skal bidra til gode oppvekstvilkår, god psykisk og fysisk helse og reduserte sosiale helseforskjeller. Et annet sentralt mål er at ungdom og unge voksnes stemme skal høres i utformingen av tjenester som berører dem. Ungdoms egne synspunkter og erfaringer har vært sentralt i arbeidet med strategien, hvor det blant annet har vært nedsatt et ungdomspanel som har kommet med innspill.

I strategien gis en oversikt over ungdoms situasjon og oppvekstvilkår i dag, hvor tema som sosial ulikhet, gjennomføring av videregående opplæring, vold og overgrep, mobbing og friluftsliv blir beskrevet. Blant de foreslåtte tiltakene er bl.a tilrettelagt tilbud i forhold til arbeid for unge med nedsatt arbeidsevne, det skal utarbeides en kunnskapsstatus mot digital mobbing og uønskede hendelser på nett, ny nettportal om mobbing, nye handlingsplaner mot seksuell- og kjønnsdiskriminering, samt opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og unge.

Ungdoms livsstil og levevaner har fått sitt eget kapittel. Ulike rusmidler, seksuell helse, fysisk aktivitet og kosthold er tema. Blant de foreslåtte tiltakene er at veilederen for tidlig intervensjon skal revideres, det skal innføres standardiserte og reklamefrie tobakksprodukter, forsøk med økning av antall timer med fysisk aktivitet i skolen og fremming av en ny strategi for seksuell helse.

Regjeringen vil etablere et program for folkehelsearbeid i kommunene med vekt på psykisk helse og rusforebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Det bevilges også 5 millioner kroner til tiltak for å bedre den psykiske helsen til studenter. Dette skal gjøres gjennom en egen tilskuddsordning til studentsamskipnadene og læringsinstitusjonene. 

Et sentralt tema i ungdomsstrategien er helsetjenesteutvikling. Selv om det i dag finnes mange gode forebyggende tjenester og lavterskeltilbud i Norge i dag, er det en utfordring at tjenestene ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset ungdommens spesielle behov. Blant tiltakene som foreslås er et pakkeforløp for psykisk helse og rus for barn og unge, styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og sikre at barn i barnevernsinstitusjoner får nødvendig helsehjelp. For å skape ungdommens helsetjeneste, vil helse- og omsorgsministeren invitere ungdomsråd på sykehus og ulike barne- og ungdomsorganisasjoner til et årlig møte for å få innspill til regjeringens politikk på helsefeltet.

Ungdom som pårørende bør oppleve at informasjonsbehov og nødvendig oppfølging i forbindelse med at deres foreldre/foresattes blir syke, blir ivaretatt. På dette området vurderer regjeringen å innføre en plikt for helse- og omsorgstjenesten i kommunen til å ha barneansvarlig personell. Helse- og omsorgsdepartementet har også allerede sendt på høring et forslag om styrket pårørendestøtte i de kommunale helse-  og omsorgstjenestene.

Et viktig mål er at barn og unges stemme skal høres i utformingen av tjenester som berører dem både på systemnivå og på individnivå. Som tiltak under overskriften ungdommens helsetjeneste, nevnes etablering av ungdomsråd i alle landets helseforetak, e-læringsprogram er utviklet gjennom prosjektet «Hvordan lykkes med ungdomsråd?» og utvidet aldersgrense for å være pasient ved barneavdeling fra 16 til 18 år. Helse- og omsorgsministeren vil invitere til et årlig møte med flere ungdoms- organisasjoner for å få innspill til regjeringens politikk på helse- og omsorgsfeltet.

Det siste tema som berøres i ungdomsstrategien er en digital generasjon. Undersøkelser viser at de fleste ungdommene har høy digital kompetanse, og de bruker digitale helsetjenester aktivt. Men mangfoldet i informasjon og kommunikasjons- plattformer gir også noen særlige utfordringer. Sosiale medier kan også brukes til ryktespredning, mobbing og trakassering. Regjeringen planlegger å samordne og integrere ulike digitale tjenester rettet mot barn og unge. Målet er å sikre at offentlig informasjon på nett er av god kvalitet og lett tilgjengelig for ungdom.  

Ungdomsstrategien er et samarbeidsprosjekt mellom syv departementer; Helse- og omsorg, Barne- og likestilling, arbeid- og sosial, kunnskapsdepartementet, justis- og beredskap, kommunal- og modernisering, og kulturdepartementet.

 

Les hele strategien >> #Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)