Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Rett hjelp til rett tid. Kunnskapsgrunnlag for rusmelding, Oslo kommune

03.10.2017 | Redaksjonen

Velferdsetaten i Oslo kommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for ny bystyremelding om rus. Tematikken spenner fra forebygging til rehabilitering/ettervern, og berører også sentrumsproblematikk. Det har vært en bred prosess der brukere, pårørende og fagfolk har kommet med innspill og råd.

Kunnskapsgrunnlaget for rusmeldingen er avgrenset til målgrupper og personer som står i fare for eller som har utviklet et rusmiddelproblem. Det inkluderer forebyggende arbeid, tidlig innsats og rusarbeid. Målet er å få frem de utfordringer som kan knyttes til forebyggende arbeid og rusarbeid i Oslo kommune, og forslag til kunnskapsbaserte og helhetlige tiltak i et ti-års perspektiv.

For å løse oppdraget har Velferdsetaten valgt å legge til rette for en bred og inkluderende prosess som har involvert brukere og brukerorganisasjoner, pårørende og pårørendeorganisasjoner, bydeler, etater, spesialisthelsetjeneste, frivillige- og ideelle organisasjoner, fagforeninger, politi og fengselsvesen, samt fag- og kompetansemiljøer. Datagrunnlaget bygger på dialogmøter, intervjuer, rådslag, innspill fra internett og en egen facebookside. I tillegg er statlige føringer, relevante rapporter og forskningsartikler inkludert. Utkast til kunnskapsgrunnlaget ble også sendt ut på høring.

Bakgrunnen for kunnskapsgrunnlaget er at Oslo kommune bruker store ressurser og har gode tjenester innen rusfeltet, samtidig er det en målsetting å videreutvikle tjenestene i takt med befolkningens nåværende og framtidige behov. «Det er behov for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som kan gi føringer på hvor det er behov for systematisk innsats framover, særlig når det gjelder de unge. Vi trenger svar på hvem de rusavhengige er, hvorfor ruser de seg og hva som er de viktigste sviktsonene. Vi trenger også svar på hva som er risikofaktorer så tidlig som mulig i barns liv», står det på oslo.kommune.no.

I kunnskapsgrunnlaget beskrives satsninger innenfor forebyggende arbeid og rusarbeid i tillegg til forskningsbasert kunnskap om forebyggende arbeid, tidlig innsats, behandling, rehabilitering og ettervern. Blant annet nevnes følgende;

  • Bydelene må legge til rette for et strukturert samarbeid mellom kommunale aktører, frivillige og ideelle organisasjoner og bruker- og pårørendeorganisasjoner for å sikre tilstrekkelig arbeids- og aktivitetstilbud.
  • Tilbudet til pårørende må styrkes, og det må være enklere for pårørende å få informasjon om eksisterende tilbud
  • Bydelene bør ha en samhandlingsmodell og organisere seg på en slik måte at ansvar tydeliggjøres og hensiktsmessige tiltak iverksettes.
  • Alle som jobber med barn og unge trenger kompetanse/kunnskap om hvordan man håndterer bekymring. Det er gode erfaringer med å tilby tjenester med lav terskel innenfor begynnende psykisk helse og rusproblematikk hos barn og unge.
  • Alle bydeler/sektorer bør ha ambulante/oppsøkende tjenester for barn og unge.
  • Eldre er en særlig sårbar gruppe, og bydelene bør videreutvikle kompetanse om eldre, alkohol og legemidler. Tidlig intervensjon og screening er hensiktsmessige verktøy
  • Sentrumsarbeidet bør videreføres, og samarbeidet mellom bydelene og instansene som arbeider i sentrum må styrkes. Det må etableres møteplasser, felles forståelse for arbeidsmetoder og konkret samarbeid rundt den enkelte bruker
  • Folkehelseplanen og handlingsplan for psykisk helsearbeid må sees i sammenheng med forebyggende arbeid og rusarbeid i kommunen. Tiltak i disse handlingsplanene vil understøtte arbeidet for å forebygge rusmiddelproblemer.

Kort oppsummert står det i kunnskapsgrunnlaget at «kommunens ressurser innen rusfeltet bør målrettes slik at det gir best effekt for brukeren og optimal ressursutnyttelse for kommunen. Dette innebærer mer innsats i bydel, styrking av forebyggende tiltak og mindre bruk av institusjonsplasser for brukere som kan bo i egen bolig. Flere tjenester skal gis av bydel, og det må sikres at ressurser og kompetanse fordeles slik at dette blir ivaretatt» (s. 6)

Les hele Kunnskapsgrunnlaget >> Rett hjelp til rett tid. Kunnskapsgrunnlag for rusmelding, Oslo kommune

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)