Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Rusmiddelforebygging blant studenter

22.09.2016 | Redaksjonen

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har tatt en gjennomgang av Helsedirektoratets satsing på rusmiddelforebygging blant studenter fra perioden 2007 til 2016. I tillegg til å oppsummere og belyse tiltakene som er iverksatt, peker studien på fremtidige behov og utviklingsmuligheter.

Kristin Buvik, Bergljot Baklien og Skule Wigenstad står bak denne studien, hvor resultatene er oppsummert i rapporten Forebygging, fyll og fellesskap: Evaluering av Helsedirektoratets satsning på rusmiddelforebygging blant studenter.

Analysen er gjennomført ved å studere hvordan satsingen ble til, hvilke aktører som har vært involvert og hvordan arbeidet har vært organisert. Datamaterialet bygger på kvalitative data, nærmere bestemt dokumentanalyse, intervjuer med sentrale aktører og observasjon.

Helsedirektoratets satsing på rusmiddelforebygging blant studenter har involvert aktører på ulike nivå, som Akan kompetansesenter (Akan) og de syv regionale kompetansesentrene på rusmiddelfeltet (Koruser) som jobber på oppdrag fra direktoratet. På lokalt nivå nevnes studiesteder, studentsamskipnader, studentforeninger, samt studenter som viktige aktører i satsningen.

I følge rapporten kan Helsedirektoratets satsing på rusmiddelforebygging blant studentene deles inn i tre faser;

  1. Fra 2007-2009 fikk Akan støtte til et treårig prosjekt som hadde som mål å utvikle gode måter å arbeide med forebygging av rusmiddelproblemer blant studenter på. Prosjektet besto av en kunnskapsutviklingsdel og en praktisk forebyggingsdel.
  2. Fra 2010 til 2014 fikk Akan støtte til å drifte et studentnettverk, samt tilskudd til lokale forebyggende tiltak. Bergen og Trondheim fikk etter hvert hver sin lokale prosjektleder knyttet til studentsamskipnadene. De utviklet de såkalte Lykkepromilleprosjektene som har vært en viktig del av det forebyggende arbeidet i studentpopulasjonen.
  3. Fra 2014 har Korusene hatt ansvaret for samarbeidet og tilskuddene på lokalt nivå. Det har en dreining bort fra Akan-perspektivet som er mer knyttet til rusmiddelforebygging i arbeidslivet, og gitt et økt fokus på programmer som Ansvarlig alkoholhåndtering.

Studien viser at målsetningen om måtehold og ikke avhold, har holdt seg stabil fra oppstarten av prosjektet og frem til i dag. Denne målsetningen gjenspeiler seg også i hvilke lokale tiltak som har fått økonomisk støtte. Analysene viser at valg av strategi og tiltak i blant kan virke tilfeldig og personavhengig, samtidig som den aktuelle kunnskapen bygget seg opp underveis.

Aktører på ulike nivå, fra Akan og Korusene til de lokale prosjektlederne, har hatt stort handlingsrom. Samtidig etterlyser aktørene en sterkere forankring og styring fra Helsedirektoratet, og kanskje også fra Helse- og omsorgsdepartementet. Deler av satsingen har vært lite kunnskapsbasert, hatt liten kontinuitet og i liten grad vært knyttet til konkrete mål. I følge forskerne bak rapporten kan det være en styrke at lokale aktører har handlingsrom til å tilpasse tiltak, men de anbefaler at det skjer ut fra noen rammer som er definert på sentralt nivå.

Forskerne anbefaler at videre satsing på rusmiddelforebygging blant studenter bør starte med en tydelig definering av hva problemet består i og hvordan dette kan forebygges, altså hvilke tiltak som skal til for å oppnå målsetningene. Virkemidlene må tilpasses både til målene og til den konteksten de skal iverksettes i. Satsingen bør være tydelig forankret i HOD og Helsedirektoratet, og det nasjonale koordineringsansvaret bør ha et tydelig mandat og ikke drives som prosjektarbeid, slik det har vært til nå. Videre arbeid krever god forankring, tydelige mål, samsvar mellom mål og tiltak, et balansert forhold mellom styring og lokalt handlingsrom, samt et langsiktig tidsperspektiv.

 

Les rapporten >> Forebygging, fyll og fellesskap: Evaluering av Helsedirektoratets satsing på rusmiddelforebygging blant studenter

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)