Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Samarbeid mellom barnevern og politi når barn er i krise

27.04.2017 | Redaksjonen

I går lanserte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) rapporten «Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi». Rapporten belyser samarbeidet mellom barnevern og politi, når barn utsettes for vold og alvorlige krenkelser. Den viser at de samarbeider godt i akuttfasen, men at samarbeidet blir mer utfordrende når akuttfasen er over og etatene skal samarbeide om anmeldelse og tilrettelagte avhør. 

Vi har et samfunnsmessig ansvar for å ivareta barn som blir utsatt for vold og omsorgssvikt. Det er grundig dokumentert at barn som vokser opp i familier med mangelfull omsorg, har økt risiko for å utvikle ulike helseplager både på kort og lang sikt. At barn trygges fysisk og psykisk i etterkant av traumatiserende erfaringer kan bidra til å minske skadevirkninger.

Det er ifølge rapporten sparsomt med kunnskap om hvordan etatene løser sine oppgaver i slike krisesituasjoner. NKVTS ønsker med denne rapporten å bidra til økt kunnskap om hvordan barnevern og politi arbeider i den første fasen, der de får ansvar for barn utsatt for vold og omsorgssvikt.

Denne rapporten inneholder to delundersøkelser som belyser samarbeidet mellom politi og barnevern i akutte kriser og frem til tilrettelagte avhør av barn ved Statens Barnehus. Den første delen handler om samarbeidet i akutte situasjoner. Den andre delundersøkelsen handler om samarbeidet mellom etatene frem til tilrettelagte avhør av barn.

I den første delrapporten er samarbeidet belyst gjennom intervjuer med informanter, henholdsvis barnevernvakter og de operative tjenestene i politiet. Norunn Vorland og Kristin Skjørten, forskerne bak rapporten, har også innhentet informasjon fra årsrapporter ved barnevernvaktene. De har i tillegg inkludert et års loggføring av alle akutthendelser ved en av barnevernvaktene i studien. Den andre delstudien har fulgt saksprosessen frem til barn formelt avhøres av politiet ved Statens Barnehus. Informantene i dette delprosjektet har primært vært etterforskere i politiet og saksbehandlere fra det kommunale barnevernet.

I akutte kriser er det barnevernvaktene og operative tjenester i politiet (ordenspolitiet og operasjonssentralen) som samarbeider. Arbeidsdelingen er tydelig. Politiet skal sørge for sikkerheten i situasjonen, og avklare om det er begått en kriminell handling. Barnevernets oppgave er å sørge for at barnet ivaretas og påse at barnets omsorgssituasjon er forsvarlig. Undersøkelsene viser at barnevern og politi samarbeider godt i akuttfasen når barn utsettes for vold og alvorlige krenkelser. Fordeling av ansvar og oppgaver går nærmest av seg selv, og partene har stor nytte av hverandres faglige kompetanse og assistanse. – Samtidig ser vi at manglende formaliserte retningslinjer for hvordan saker meldes fra politiet til barnevernvaktene kan skape utfordringer. Barnvernvaktene opplever at de ikke alltid tilkalles i saker der de mener at deres kompetanse er nødvendig for å ivareta barna på en god måte, sier Norunn Vorland, i et intervju på nkvts.no. Hun understreker at det er variasjoner i samarbeidet mellom de ulike politidistriktene.

Den andre delrapporten viser at samarbeidet blir mer utfordrende når akuttfasen er over, og etatene skal samarbeide om anmeldelse og tilrettelagte avhør. Partene forteller om flere utfordringer og dilemmaer i fordeling av etatenes ansvar og roller. Særlig når saken skal undersøkes og rettslig etterforskeres, samtidig som barna skal ytes barnevernfaglig hjelp. – Det bør tilrettelegges for at barnevernet får økt kunnskap om og forståelse av politiets ansvar og oppgaver i disse sakene, og tilsvarende at politiet får god kjennskap til barnevernets mandat og ansvarsområder, mener Kristin Skjørten. Hun understreker at etatene opplever at samarbeidet fungerer bedre nå enn tidligere. De nye forskriftene fra 2015, om tilrettelagte avhør av barn, har hatt positiv innvirkning på samarbeidet.

Forskerne understreker at politiet og barnevernet er to etater med ulike roller og mandater. En viss uenighet er naturlig og ikke til å unngå, fordi de skal løse to ulike samfunnsoppdrag.

Barnevernet må fortsette å legge barnets beste til grunn for sitt arbeid, mens politiet skal ivareta sikkerhet og etterforske kriminalitet. Det blir ikke nødvendigvis riktig å alltid bestrebe enighet og fravær av konflikt. Det er kanskje i diskursen og dialogen mellom de to etatene at de gode løsningene ligger, sier forskerne i intervjuet på nkvts.no.

 

Les rapporten >> Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)