Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Rapporter

Artikler & Kronikker
Nyheter
Rapporter
Bokomtaler
Statlige føringer
Praksiserfaringer

Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år

20.11.2019 | NKVTS-rapport 4/2019

Det er en prioritert samfunnsoppgave å beskytte barn mot vold og overgrep. Likevel tyder tidligere undersøkelser på at altfor mange barn og unge opplever vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i løpet av barne- og ungdomsårene. Denne rapporten...

Les mer  >

Beefring, voldsbruk og avtalte slosskamper blant ungdom i Færder

21.10.2019 | Færder kommune

HKH -rapport 1/2019 fra Færder kommune. En HKH-kartlegging (Hurtig Kartlegging og Handling) er en metode for hurtig å kartlegge det vi trenger å vite noe om slik at vi kan handle. Kartleggingen ble igangsatt fordi det ble rapportert om en økning a...

Les mer  >

Alvorlig vold mot små barn

04.10.2019 | Kripos (2019)

Hvert år utsettes små barn for vold fra dem som skulle vært deres nærmeste og tryggeste omsorgspersoner. Med rapporten  Alvorlig vold mot små barn  presenterer Kripos en systematisk gjennomgang av et utvalg saker med de mest alvorlige tilfellene a...

Les mer  >

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Hvordan brukes de og til hvilken nytte?

04.10.2019 | NKVTS-rapport 3/2019

Regjeringen har siden 2007 anbefalt kommunene å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Hensikten med handlingsplanene er å systematisere og koordinere kommunenes arbeid med vold i nære relasjoner. Denne rapporten beskriver...

Les mer  >

Føre Var Oslo - våren 2019

26.08.2019 | KoRus-Oslo

Føre Var  er en metodikk med formål å identifisere, overvåke og rapportere trender i bruk og tilgjengelighet av rusmidler. Dette er den andre rapporten fra KoRus-Oslo, som gir et bilde av rusmiddelbruk i hovedstaden i perioden 1. oktober 2018 – 31...

Les mer  >

Ungdata 2019. Nasjonale resultater

19.08.2019 | NOVA Rapport 9/19

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Fra 2010 og fram til sommeren 2019 har over 600 000 ungdommer, på ungdomsskoler og videregående...

Les mer  >

Føre Var – 01/19. Rustrender i Bergen

13.08.2019 | KoRus-Bergen

Føre Var  er en metodikk med formål å identifisere, overvåke og rapportere trender i bruk og tilgjengelighet av rusmidler. KoRus-Bergen har hvert halvår fra 2002 rapportert om russituasjonen i Bergen og Hordaland. Dette er rapport nr. 33. Føre Var...

Les mer  >

Føre Var Trondheim 01/19

06.08.2019 | KoRus-Midt

KoRus-Midt har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et system for overvåkning av rustrender i Trondheim. Føre Var Trondheim har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler i byen. Denne...

Les mer  >

Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt

30.07.2019 | NKVTS-rapport 2/2019

Opplever kvinner og menn like mye vold i parforholdet? Er vold i parforholdet et uttrykk for manglende likestilling? Og hva er sammenhengen mellom vold i parforholdet og maktfordelingen mellom kjønnene i samfunnet for øvrig? Studien «Vold i...

Les mer  >

Europeisk narkotikarapport 2019

19.06.2019 | Rapport EMCDDA 2019

Årlig gir EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) ut en rapport som gir oversikt over narkotikasituasjonen i Europa, inkludert Norge. Årets rapport viser blant annet at Cannabis fortsatt er det mest brukte illegale...

Les mer  >

Ungdata junior 2017-2018

03.06.2019 | NOVA-rapport 7/2019

Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.–7. trinn, og denne rapporten oppsummeres resultatene. Ett av de viktigste funnene fra Ungdata junior er at de aller fleste barn forteller at de har det bra. Samtidig rapporterer noen f...

Les mer  >

«Unge på Oslo S» - En kartlegging av mindreårige i et ungdomsmiljø

22.05.2019 | Uteseksjonen i Oslo

HKH -rapport fra Uteseksjonen i Oslo (2019) Denne rapporten er basert på informasjon fra flere ulike kilder. Åpne konsultasjonsmøter med tjenester fra bydeler og sentrum har dannet grunnlag for 14 intervju med tjenestene. I tillegg er 14 unge fra...

Les mer  >

Alkohol og arbeidsliv II. Bruk, konsekvenser og retningslinjer ved ulike typer arbeidsplasser i Norge

03.04.2019 | Folkehelseinstituttet

Dette er den andre rapporten fra prosjektet  Alkohol og arbeidsliv , som ble initiert av Helsedirektoratet i 2014. Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet (FHI) har vært ansvarlig for, og har ledet prosjektet, og forfatterne av...

Les mer  >

Vold i oppveksten: Varige spor?

26.03.2019 | NKVTS-rapport 1/2019

En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. I denne studien undersøkte forskerne hvordan det gikk over tid med unge som var utsatt for vold i oppveksten. De intervjuet...

Les mer  >

Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

21.02.2019 | Fafo-rapport 2019:01

Bakgrunnen for denne rapporten er at stadig flere barn og unge i Norge vokser opp med foreldre som selv er oppvokst i samfunn som er svært annerledes enn det norske, ikke minst når det gjelder oppdragelsesmetoder, organisering av familieliv og...

Les mer  >

Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017

24.01.2019 | Nova-rapport 10/2018

De siste årene har sexrelaterte overgrep mot barn på nett økt kraftig. Forskere ved OsloMet har gjennomført en studie, hvor de har sett på omfanget av dette, innholdet i sakene og konsekvenser dette får for de involverte. Resultatene av studien er...

Les mer  >

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

27.12.2018 | SINTEF

Rapporten er et resultat av et forskningsprosjekt som SINTEF utfører på oppdrag av Helsedirektoratet. SINTEF har siden 2007 årlig samlet inn årsverkstall fra psykisk helsearbeid fra alle landets kommuner. I 2015 ble rapporteringen for kommunalt...

Les mer  >

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

20.12.2018 | Fafo-rapport 2018:44

Denne rapporten er utgitt på oppdrag fra helsedirektoratet. Opptrappingsplanen for rusfeltet skal sikre en økt kapasitet og bedre kvalitet i tilbudet til folk som har, eller er i ferd med å utvikle rusmiddelproblem. Fafo mener at planen inneholder...

Les mer  >

Evaluering av Radius- et aktivitets- og mestringsprosjekt

22.11.2018 | KoRus-Oslo

Radius er et nytt og alternativt tilbud fra Uteseksjonen til unge voksne i alderen 18-25 år med rus- og psykiatriutfordringer. Gjennom Radius får ungdommene delta på individuelt tilpassede aktiviteter, veiledet av mentorer som har faglig tyngde...

Les mer  >

Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse

28.08.2018 | Fagrådet for sosial ulikhet i helse

Det er over 10 år siden St.meld. nr. 20 (2006– 07)  Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller  ble publisert. Et godt dokument med tydelige intensjoner, men utfordringene er fortsatt tilstede og den sosiale ulikheten i helse består....

Les mer  >

Ungdata 2018. Nasjonale resultater

15.08.2018 | NOVA-rapport 8/2018

Sammendraget er hentet fra  hioa.no I all hovedsak bekrefter resultatene fra årets undersøkelse det bildet som tidligere er gitt av norsk ungdom gjennom Ungdata og andre ungdomsundersøkelser, som en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgeneras...

Les mer  >

«Det går på en måte aldri over». En kvalitativ undersøkelse av hverdagserfaringer og levekår i familier med spilleproblemer

20.07.2018 | Akershus Universitetssykehus og Høgskolen i Sørøst-Norge

Denne kvalitative studien er gjennomført av forskere ved Akershus Universitetssykehus og Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskningen er finansiert av Helsedirektorat gjennom  Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018) . Studien er basert på...

Les mer  >

Europeisk narkotikarapport 2018

16.07.2018 | EUs narkotikabyrå (EMCDDA)

I sin årlige oversikt ser EUs narkotikabyrå blant annet på utfordringer knyttet til økt kokaintilgang, tilgjengeligheten til nye syntetiske opioider (spesielt svært sterke fentanylderivater) og problemer knyttet til bruk av syntetiske cannabinoide...

Les mer  >

Føre Var vår 2018

06.07.2018 | KoRus-Bergen

Kompetansesenter Rus – region vest Bergen (KoRus vest Bergen) har hvert halvår fra 2002 rapportert om russituasjonen i Bergen. Dette er rapport nr. 31. Føre Var-kartleggingen har nå pågått i 16 år, og har gitt kunnskap om utviklingen av...

Les mer  >

Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. En kunnskapsoversikt

04.07.2018 | Folkehelseinstituttet

SAMMENDRAG (hentet fra rapporten) Innledning Et stort antall barn og unge vil på ett eller flere tidspunkt i oppveksten oppleve å ha psykiske lidelser. For noen vil lidelsene vedvare over tid og inn i voksenlivet. God psykisk helse er en viktig...

Les mer  >

Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre

27.06.2018 | Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Forebygging av vold kan skje både før volden oppstår og ved å stanse pågående vold. Denne rapporten er avgrenset til tiltak som iverksettes før volden har oppstått. Forfatterne beskriver dokumenterte universelle og selektive forebyggende tiltak mo...

Les mer  >

Skjenkekontrollen. Kontrollrapport 2017. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2017

25.05.2018 | Juvente-rapport

Juvente kontrollerer årlig om dagligvarebutikker og vinmonopol selger alkohol til mindreårige. 2017-rapporten viser at 26 prosent av butikkene som ble kontrollert solgte alkohol til ungdom under 18 år. For å få slutt på denne praksisen, foreslår...

Les mer  >

Folkehelserapporten - kortversjon: Helsetilstanden i Norge 2018

18.05.2018 | Rapport 05/2018 fra Folkehelseinstituttet

Teksten er hentet fra sammendraget på  fhi.no Levealder og dødsårsaker Helsetilstanden i Norge 2018 er i hovedsak god. Forventet levealder var 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn i 2017. Dette er blant de høyeste i verden. De to viktigste...

Les mer  >

Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt?

14.05.2018 | Folkehelseinstituttet

- En systematisk oversikt over oversikter.   Teksten er hentet fra  fhi.no Hovedbudskap Helsedirektoratet skal utarbeide «Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av bekymringer for barn i barnehage og skole». Vi ble i mai 2017 bedt om å...

Les mer  >

Evaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltet

07.05.2018 | Fafo-rapport 2018:08

Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016.  Problemene innenfor rusfeltet er godt dokumentert. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) gir en omfattende beskrivelse av dagens situasjon og utfordringer på en rekke områder. Eksempelvis tidli...

Les mer  >

Barn i Norge 2018. Ung og psykisk syk

25.04.2018 | Voksne for barn

Voksne for Barn utgir hvert år rapporten  Barn i Norge . Dette er en samling fag- og dybdeartikler skrevet av fremstående fagfolk. Målet er å bringe ny og oppdatert kunnskap ut til både beslutningstakere og fagpersoner som arbeider med barn og ung...

Les mer  >

Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid. Innbyggerinvolvering, myndiggjøring og deltakelse

05.04.2018 | Helsedirektoratet

Å få frem innbyggernes iboende ressurser og la dem delta aktivt er sentralt i det som kalles styrkebaserte tilnærminger. Denne rapporten viser gjennom teori og praksis, hvordan man kan styrke det lokale folkehelsearbeidet gjennom et slikt...

Les mer  >

«Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes»

20.03.2018 | Barneombudet

Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep - 2018 Bakgrunnen for rapporten er at mange barn i Norge utsettes for fysisk og psykisk vold eller seksuelle overgrep, uten at samfunnet klarer å beskytte dem. I følge rapporten har hvert 20....

Les mer  >

«Alle kjenner noen som har opplevd det»

19.03.2018 | Barneombudet

Samtaler med ungdom om seksuelle krenkelser - 2018 Bakgrunnen for denne utarbeidelsen er en tidligere utgitt rapport fra NOVA, som viste at i perioden 2007-2015 var der en betydelig økning i andelen ungdommer som har blitt utsatt for seksuelle...

Les mer  >

Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

12.03.2018 | Helsedirektoratet

Både kunnskap og dokumentasjon viser at utsatte barn og unge ikke blir oppdaget tidlig nok. Det er derfor behov for styrket innsats for et systematisk arbeid med identifisering, oppdagelse og oppfølging av barn, unge og foresatte. Dette er et arbe...

Les mer  >

Rapportserie: Sosiale ulikheter i helse blant barn og unge

06.03.2018 | OsloMet – storbyuniversitetet

Serien består av fire rapporter. Målet er at de skal være handlingsrelevante for kommunene. Intensjonen med rapportene er ikke å «instruere» kommunene og folkehelsekoordinatorene i hva de skal gjøre lokalt med sosial ulikhet i helse. Ambisjonen er...

Les mer  >

Psykisk helse i Norge 2018

05.03.2018 | Folkehelseinstituttet

Rapporten er utgitt av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (2018) Formålet med rapporten er å gi en oppdatert oversikt over forekomsten av psykiske lidelser og rusbrukslidelser, og kontakt med helsetjenesten for dis...

Les mer  >

Folkehelsepolitisk rapport 2017

28.02.2018 | Helsedirektoratet

- Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Teksten er hentet fra forordet i rapporten, skrevet av Helsedirektør Bjørn Guldvog Denne rapporten presenterer en oversikt over utviklingstrekk i samfunnet som påvirker befolkningens helse ...

Les mer  >

Kartlegging av samhandling om utsatte barn og unge

19.02.2018 | Rapport fra Ipsos

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har Ipsos gjennomført en bred kartlegging av samhandling om utsatte barn ...

Les mer  >

Mobbing og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2017/18

07.02.2018 | NTNU Samfunnsforskning AS (2018)

SAMMENDRAG Denne rapporten er en gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen 2017 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2017. I tillegg ser vi på hvordan...

Les mer  >

Barn som lever i fattigdom. Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015–2017

29.01.2018 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken, IMDi, Kulturdepartementet og Utdanningsdirektoratet (2018)

Rapporten er utgitt som en felles tverrsektoriell strategi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken, IMDi, Kulturdepartementet og Utdanningsdirektoratet. I 2015 lanserte...

Les mer  >

Helsemessige og sosiale tiltak mot narkotikaproblemer: en europeisk veileder

17.01.2018 | EMCDDA (2017)

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk  (EMCDDA)  har gitt ut en veileder om tiltak mot narkotikaproblemer. Evidensbaserte tiltak, verdien av samarbeid mellom tjenestene, potensialet i ny teknologi og fleksible løsninger er...

Les mer  >

Stress i skolen – en systematisk kunnskapsoversikt

15.01.2018 | Kunnskapssenter for utdanning, Norges forskningsråd (2017)

Denne systematiske kunnskapsoversikten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og svarer på forskningsspørsmålet: Hva kan forårsake stress i skolen? Nøkkelord:  Stress, skole, helse, elever, forventningspress, skolekrav, læringsmiljø  ...

Les mer  >

Edinburgh-metoden. Personsentrerte støttesamtaler ved nedstemthet og depressive symptomer i perinatalperioden

29.12.2017 | RBUP Øst og Sør

RBUP Øst og Sør har laget en håndbok for å kvalitetssikre jordmødres og helsesykepleieres samtaler med kvinner om psykisk helse i tiden rundt fødsel. Det er godt dokumentert fra norske og internasjonale studier at psykiske vansker som angst og...

Les mer  >

Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie

11.12.2017 | NKVTS-rapport 9/2017

Denne rapporten presenterer resultater fra den første nasjonale omfangsstudien om vold og overgrep mot eldre hjemmeboende over 65 år. Undersøkelsen er en nasjonal tverrsnittstudie hvor 2463 personer i alderen 66 til 90 år svarte på et spørreskjema...

Les mer  >

Sosial puls 2017

30.11.2017 | Røde Kors og SSB

Rapporten «Sosial Puls» er en nasjonal vitenskapelig gjennomgang av de største utfordringene vi ser i samfunnet vårt. Sammen gir dette et solid kunnskapsgrunnlag som er nødvendig for å kunne hjelpe flest mulig av dem som faller utenfor. Røde Kors...

Les mer  >

Fraværet er redusert, men…

22.11.2017 | FAFO, i samarbeid med SSB

Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring. I denne første av totalt tre evalueringsrapporter om ny fraværsgrense i videregående skole, undersøker FAFO, i samarbeid med SSB, blant annet hvilke konsekvenser fraværsgrens...

Les mer  >

Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge

20.11.2017 | Rapport 3/2017 fra RKBU Nord på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Dette er en litteraturgjennomgang over nasjonal kunnskap om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge (basert på publikasjoner etter 2010). Rapporten er utarbeidet primært på grunnlag av forskningsbasert...

Les mer  >

Samfunnsøkonomisk analyse av hjelpetiltak fra barnevernet

19.11.2017 | Oslo Economics og Fürst Høverstad på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barnevernets hjelpetiltak skal bidra til å gi alle barn trygge oppvekstsvilkår. Oslo Economics og Fürst Høverstad har på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av hjelpetiltak i barnevernet....

Les mer  >

Kunnskapsoppsummering: NAV-kontoret og den kommunale barneverntenesta si oppfølging av unge med barnevernserfaring

29.10.2017 | Rapport fra VID- Vitenskapelige høgskole på oppdrag av KS

Samandrag (henta fra kunnskapsoppsummeringa) Vi har i denne litteraturgjennomgangen skildra eksisterande kunnskap om NAV-kontoret og det kommunale barnevernet si oppfølging av unge med barnevernserfaring, i alderen 18-23 år. Grunnlaget for studien...

Les mer  >

Bruk av rusmidler og tobakk blant 15–16-åringer. Resultater fra ESPAD 1995–2015

19.10.2017 | Folkehelseinstituttet

Formålet med denne rapporten er å presentere utviklingen i bruk av rusmidler og tobakk blant 15–16- åringer i perioden 1995–2015. Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD (the European School...

Les mer  >

Når lyset knapt slipper inn- en studie av chat samtaler med barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer

16.10.2017 | Rapport fra Vestre Viken, Barn av rusmisbrukere (BAR) og Akershus Universitetssykehus

Denne rapporten baserer seg på ca. 750 anonyme chatlogger fra tjenesten  BARsnakk.no , som er en anonym nett-chatt for barn, ungdom og voksne barn av rusmisbrukere. Her kan man snakke med andre som har opplevd noe av det samme som man selv oppleve...

Les mer  >

Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge.

29.09.2017 | Rapport fra SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. Helse (2017)

- Suksesskriterier og barrierer på veien mot mer helhetlig tjenestetilbud I denne rapporten evalueres samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge. Tiltakene er støttet med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og har som overordnet mål å...

Les mer  >

Innsatt og utsatt – Rapport om soningsforholdene til utsatte grupper i fengsel

21.09.2017 | Likestillings- og diskrimineringsombudet (2017)

Denne rapporten er den første helhetlige vurderingen av soningsforholdene for innsatte som har et vern etter norsk diskrimineringslovgivning og etter FNs tre diskrimineringskon­vensjoner. Forfatterne har spesielt sett på forholdene til kvinner,...

Les mer  >

Skolen: Arena for rusforebygging

05.09.2017 | Actis-rapport 2:2017

Skolen er en viktig arena for læring, sosial utvikling og forebygging. Skolen gir tilgang til foreldre og elevenes jevnaldrende, de viktigste påvirkningsaktørene for rusatferd. I følge rapporten er derfor skolene en av våre viktigste forebyggingsa...

Les mer  >

Sosiale relasjoner i ungdomstida. Identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner

28.08.2017 | NOVA-rapport 8/2017

Foreldre, venner og skole utgjør sentrale rammer rundt dagens ungdomsliv. Mye forskning viser at det store flertallet av norske tenåringer har det bra på alle disse arenaene. Samtidig vet vi at noen ungdommer ikke er like godt sosialt integrert....

Les mer  >

Ungdata 2017. Nasjonale resultater

25.08.2017 | NOVA Rapport 10/17

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der elever svarer på spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritiden. Fra 2010 og fram til sommeren 2017 har over 400 000 ungdommer deltatt i undersøkelsen, fordelt på hele landet. Nærmere 80...

Les mer  >

Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester. En kartlegging

13.08.2017 | Rapport 2017/16 fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

Denne rapporten viser at det er sosiale forskjeller i bruk av lege, sykehus, fysioterapeut, tannlege og psykolog. Kartleggingen fra Statistisk sentralbyrå, som er basert på levekårsundersøkelsen om helse, viser at grupper med lav utdanning og...

Les mer  >

Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt

18.07.2017 | NOVA-rapport 4/2017

Denne rapporten gjennomgår forskning, i Norge og internasjonalt, som belyser offentlige tjenesters håndtering av saker der barn og unge har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Sammendrag av publikasjonen Kunnskapsopp...

Les mer  >

«Skipper og los på samme skute»

15.06.2017 | Sagatun brukerstyrte senter

Brukerstyring i bedringsprosesser etter psykiske vansker og/eller rusproblemer. Rapport 1/2017 fra Sagatun brukerstyrte senter «Skipper og los på samme skute» er tittelen på en rapport fra Sagatun brukerstyrte senter på Hamar.  Den dreier seg om...

Les mer  >

Europeisk narkotikarapport 2017

13.06.2017 | EMCDDA

Intensjonen med rapporten er å gi en overordnet oversikt og analyse av trender og utviklinger på rusmiddelfeltet, slik at det kan være til nytte som verktøy for europeiske og nasjonale beslutningstakere som ønsker å basere sine strategier og...

Les mer  >

Seksuell trakassering i arbeidslivet

06.06.2017 | FAFO

Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg Forskningsstiftelsen FAFO har undersøkt omfanget av seksuell trakassering i arbeidslivet blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og...

Les mer  >

Kognitive terapier kan bidra til røykeslutt

14.05.2017 | Kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet

Vi vurderte effekten av kognitive terapier på røykeslutt i studier som involverer voksne røykere, pasientgrupper, og personer med risiko for hjerte- og karsykdom. Vi inkluderte 21 studier. Omtrent seks millioner mennesker dør hvert år av sykdommer...

Les mer  >

Gruppetiltak for foreldre. Norsk praksis, erfaringer og effektevalueringer

08.05.2017 | Rapport fra FHI

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og formålet har vært å få oppdatert kunnskap om effekt av og erfaring med bruk av gruppetiltak for foreldre i det forebyggende og det kliniske arbeidet som...

Les mer  >

Bruk av rusmidler på ulike måter – ulik risiko

28.04.2017 | Seraf

Dette notatet er utarbeidet i regi av SERAF på oppdrag fra Helsedirektoratet.  Formålet med notatet er å belyse risiko knyttet til bruk av ulike rusmiddel og på ulike måter. Skader forbundet med rusmiddelbruk er sammensatte og skaper problemer på...

Les mer  >

Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi

27.04.2017 | Rapport nr.4 2017 fra NKVTS

Vi har et samfunnsmessig ansvar for å ivareta barn som blir utsatt for vold og omsorgssvikt. Det er grundig dokumentert at barn som vokser opp i familier med mangelfull omsorg, har økt risiko for å utvikle ulike helseplager både på kort og lang...

Les mer  >

Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.

24.04.2017 | Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse og Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

  Å bli utsatt for mobbing kan ha store negative konsekvenser for de det gjelder og omgivelsene, både i form av helserelaterte plager og skolerelaterte utfordringer. Dersom oppfølgingen av de som har vært utsatt for mobbing ikke er tilstrekkelig,...

Les mer  >

Kortvarige computer-baserte tiltak virker på ungdom med rusproblemer

19.04.2017 | Rapport fra Campell Collaboration

Kortvarige computer-baserte tiltak ser ut til å ha positiv effekt på ungdom som misbruker alkohol eller Cannabis. Men kunnskapsgrunnlaget er svakt, viser   Campbell-oversikten Effect of early, brief computerized interventions on risky alcohol and...

Les mer  >

Forskning om effekt av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i oppdragelsen

18.04.2017 | Rapport fra Folkehelseinstituttet

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere oversikter om effekten av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres...

Les mer  >

Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov: en systematisk oversikt

04.04.2017 | Folkehelseinstituttet

Bakgrunn En stor del av NAVs budsjett brukes på arbeidsmarkedstiltak, og de fleste av mottakerne har en form for bistandsbehov for å få og/eller være i arbeid. Tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak har vært rettet inn mot skjermet arbeid,...

Les mer  >

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

03.04.2017 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufdir har gitt ute Oppvekstrapporten 2017, som inneholder statistikk, analyser og fakta om barnefattigdom og økte forskjeller i Norge. Hovedtema er bekymring over flere barn som vokser opp i relativ fattigdom. Hvilke familier vokser disse barna o...

Les mer  >

Effekten av tiltak for barn som har opplevd vold i nære relasjoner: en oversikt over oversikter

13.03.2017 | Kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet

Det er usikkert hvilke tiltak som virker for barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Studiene er for dårlige til å trekke konklusjoner, viser en kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet. Bakgrunn Vold mot barn er et viktig...

Les mer  >

Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid

24.02.2017

Riksrevisjonen gjennomførte en undersøkelse av oppfølgingen av ungdom med avbrutt videregående opplæring. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om ungdom som har avbrutt videregående opplæring, får god oppfølging fra oppfølgingstjenesten og...

Les mer  >

Vern av risikoutsatte voksne

14.02.2017 | Nova-rpport 1/17

Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep. Eldre, psykisk syke og rusmisbrukere samt personer med fysisk funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming har økt risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, fysisk, psykisk, seksuell...

Les mer  >

Dansk kunnskapsoppsummering om risiko- og beskyttelsesfaktorer for barn og unge

07.02.2017 | Rambøll Management Consulting

« Viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge i udsatte familier » er en ny dansk kunnskapsoppsummering. Formålet med oppsummeringen er primært å kartlegge risiko- og beskyttelsesfaktorer for barn og unge som lever med ulike, og ofte...

Les mer  >

Under brua. En kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland

31.01.2017 | Rapport fra Oslo kommune, Velferdsetaten (2017)

Denne rapporten baserer seg på kartleggingsmetoden  Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) .  HKH gjør det mulig å innhente informasjon som gir rask oversikt over problemområder, for så å legge tilrette og foreslå formålstjenlige intervensjoner og...

Les mer  >

Mobbing og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen 2016/17

30.01.2017 | NTNU Samfunnsforskning

Denne rapporten er en analyse av resultatene fra  Elevundersøkelsen skoleåret 2016/17, og  omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere år, der det er mulig. Det gjelder elevundersøkelser f...

Les mer  >

Rusmidler i Norge 2016

19.01.2017 | Folkehelseinstituttet (2016)

«Rusmidler i Norge» ble første gang utgitt i 1989, og er en årlig rapport fra tidligere SIRUS, nå avdeling Rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet. 2016-utgaven er delt inn i kapitlene alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika,...

Les mer  >

Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

04.01.2017 | Rapport 3/2016 fra Helsetilsynet

Statens helsetilsyn skal gjennomføre tilsyn med tjenestetilbudet til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) i 2017 og 2018. Tilsynet skal omfatte spesialisthelsetjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester og sosiale...

Les mer  >

Bruk av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i utvalgte bransjer i Norge

28.12.2016 | Folkehelseinstituttet

Studien er utført av forskere fra FHI på oppdrag fra Helsedirektoratet. Intensjonen med studien var å undersøke forekomsten av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i Norge. Det var også av interesse å vurdere hvordan slik...

Les mer  >

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner - også for eldre utsatte?

14.12.2016 | Rapport 9/2016 fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Sammendrag Dette prosjektet er en del av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sitt forskningsprogram om vold i nære relasjoner for perioden 2014-2018. Dette forskningsprogrammet ble igangsatt på oppdrag fra Justis- og...

Les mer  >

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2016: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

08.12.2016 | Rapport fra SINTEF på oppdrag av Helsedirektoratet (2016)

Rapporten bygger på tilbakemelding fra over tusen fagpersoner i kommunene. Dette er et komplekst fagfelt med bredt definerte målgrupper. Rapporten forteller om kommunenes ressursbruk og kompetanse, og den beskriver det tilbudet som ytes i den...

Les mer  >

Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015

22.11.2016 | Folkehelseinstituttet (2016)

Hvert år publiserer FHI (tidligere SIRUS) statistikk som viser antallet narkotikautløste dødsfall i Norge. Disse tallene stammer fra Dødsårsaksregisteret ved FHI, som ble publisert 2.november 2016. Tallene fra 2015 viser at 289 personer døde i...

Les mer  >

«Du, av alle» – Intervjuer med ti sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter

18.11.2016 | Akan publikasjon 1/2016

Akan kompetansesenter  har gitt ut denne rapporten som baserer seg på dybdeintervjuer med ti sykepleiere som har mistet autorisasjonen sin fordi de har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen. Rekrutteringen av informanter har foregått vi...

Les mer  >

Psykisk helsehjelp til barn i barnevernet

18.11.2016 | Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2016)

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sammen med fagmiljøer utarbeidet en rapport med ti anbefalinger, for å sikre at barn i barnevernet får bedre helsehjelp. Det er i følge rapporten godt dokumentert at det er stor...

Les mer  >

Psykolog i kommunen - en medspiller

17.11.2016 | Rapport 1/2016 fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Psykologer i kommunen – en medspiller  er utarbeidet for å være en inspirasjon for kommuner som skal ansette psykolog, og til psykologer som tenker på en jobb i kommunen. Kommuner som vil gjøre seg nytte av Helsedirektoratets tilskuddsordning, vil...

Les mer  >

Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse

17.10.2016 | Rapport fra NKVTS (8/2016)

Å bli utsatt for vold i nære relasjoner er forbundet med en rekke helseplager, likevel vet vi at få av dem som utsettes for vold forteller om dette til helsepersonell. Et viktig spørsmål blir derfor i hvilken grad ansatte i de kommunale helse- og...

Les mer  >

Forebygging, fyll og fellesskap: Evaluering av Helsedirektoratets satsing på rusmiddelforebygging blant studenter

22.09.2016 | Rapport fra FHI (2016)

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har tatt en gjennomgang av Helsedirektoratets satsing på rusmiddelforebygging blant studenter fra perioden 2007 til 2016. Analysen er gjennomført ved å studere hvordan satsingen ble til, hvilke aktører som...

Les mer  >

ESPAD-Rapport 2015

20.09.2016 | ESPAD, European school survey project on alcohol and other drugs (2016)

Norge har den laveste andelen dagligrøykere i aldersgruppen 15-16 år i Europa. Denne gruppen oppgir også at de bruker mindre alkohol og cannabis enn sine jevngamle på kontinentet. For sjette gang siden 1995 publiserer ESPAD (European school survey...

Les mer  >

Erfaringer med BTI i åtte nøkkelkommuner

02.08.2016 | KoRus-Sør (2016)

Denne rapporten tar for seg erfaringene med BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats) som er testet ut i åtte nøkkelkommuner. Modellen har som formål å fremme kommunenes arbeid med tidlig innsats overfor barn og unge, samordne kommunale tjenester o...

Les mer  >

Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene?

27.07.2016 | NOVA-rapport nr. 3/16

Rapporten baserer seg på data fra lokale ungdomsundersøkelser som er gjennomført over hele landet i årene 2014 og 2015. Den gir et samlet og oppdatert bilde av hva sosioøkonomiske ressurser betyr for norske ungdommers levekårssituasjon på ulike...

Les mer  >

Europeisk Narkotika-rapport, Trender og utviklinger 2016

27.07.2016 | EMCDDA (2016)

EUs narkotikaovervåkingsbyrå, EMCDDA, har nå publisert sin årlige narkotika-rapport. Rapporten er unik ved at den både gir en oppdatert overordnet oversikt over narkotikabruk, narkotikaproblemer, narkotikamarkeder og sammenstiller denne...

Les mer  >

Sosial ulikhet i alkoholbruk og alkoholrelatert sykelighet og dødelighet

26.07.2016 | SIRUS/FHI på oppdrag av Helsedirektoratet (2016)

I Norge er befolkningens helse gjennomgående god og levealderen høy, men tross velstand og høyt velferdsnivå er det i Norge, som i de fleste andre land, sosiale ulikheter i helse og levealder. Helsen er best og levealderen lengst blant dem som har...

Les mer  >

Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015

19.07.2016 | Rapport fra Folkehelseinstituttet, Område for rettsmedisinske fag (2016)

Siden 1936 har Norge hatt en promillegrense som definerer når man er påvirket, og dermed ikke har lov til å kjøre bil eller føre andre motorkjøretøy (jf. Vegtrafikkloven). Grensen var opprinnelig på 0,5 promille, men ble i 2001 redusert til 0,2...

Les mer  >

Kontrollrapport 2015. Resultater fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2015

11.07.2016 | Rapport fra ungdomsorganisasjonen Juvente

Dette er det niende året på rad at Juvente gjennomfører salgskontroller i butikker rundt om i Norge. Fra august til desember 2015 ble 1224 butikker kontrollert ved at jenter og gutter i alderen 13-16 år prøvde å kjøpe alkohol på Vinmonpol og i...

Les mer  >

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015

15.06.2016 | Rapport fra Universitetet i Bergen, på oppdrag fra Lotteritilsynet (2016)

Høsten 2015 ble det i regi av Universitetet i Bergen gjennomført en befolkningsundersøkelse om penge- og dataspillproblemer. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Lotteritilsynet. Totalt 5485 personer i alderen 16-74 år, tilfeldig trukket fra...

Les mer  >

Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015

09.06.2016 | Voldsprogrammet ved NOVA, HiOA (2016)

Intensjonen med rapporten er å undersøke omfanget av vold og overgrep mot barn og unge, og hvordan omfanget av ulike voldsformer har utviklet seg over tid. Den belyser fysisk vold fra foreldre, vold mellom foreldre (vitneerfaringer) og seksuell vo...

Les mer  >

Legemiddelforbruket i Norge 2011-2015

03.06.2016 | Folkehelseinstituttet

Rapport om legemiddelstatistikk 2016:1 fra Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet har gitt ut rapporten Legemiddelforbruket i Norge 2011-2015. Den gir en detaljert oversikt over alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler fra grossist...

Les mer  >

Sammanfattning av forskningsresultat avseende insatser som rör narkotikabruk, med fokus på cannabis

13.05.2016 | Folkhalsmyndigheten (2016)

Återrapportering av regeringsuppdrag Inom ramen för regeringens cannabissatsning har Folkhälsomyndigheten haft i uppdrag att ställa samman forskningsresultat och utvärderingar av genomförda insatser mot narkotikabruk, med ett speciellt fokus på...

Les mer  >

Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn – hva har skjedd i kommunene?

20.04.2016 | Rapport 054 fra IRIS (2016)

Evaluering av opplæringsprogrammet  Tidlig inn  er gjennomført av IRIS på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tidlig inn  er et opplæringsprogram for ansatte i kommuner med mål å styrke kompetansen innen tidli...

Les mer  >

Nøkkeltall for helsesektoren 2015

12.04.2016 | Rapport fra Helsedirektoratet (2016)

I rapporten oppsummeres Norges helseposisjon sammenlignet med andre land, befolkningens helsetilstand og levevaner, aktivitet og ressursbruk i helsetjenesten og andre relevante forhold gjennom 48 ulike nøkkeltall. Gjennom årlig rapportering ønsker...

Les mer  >

Kartlegging av oppsøkende ungdomsarbeid i kommunene 2015

11.04.2016 | Kompetansesenter rus- Oslo, Velferdsetaten, Oslo kommune (2016)

Mange kommuner har oppsøkende tjenester, og bruker dette som et virkemiddel for å nå utsatte unge tidlig. De fleste tjenestene retter seg mot ungdom i aldersgruppen 13–23 år. Oppsøkende tjenester står i en særstilling til å kunne utvikle selektive...

Les mer  >

Når noen må ta regien. Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge

23.03.2016 | Rapport 1.2016 fra Nordlandsforskning på oppdrag fra Nordens Välfärdscenter

Rapporten bygger på kvalitative intervjustudier gjennomført på Island, Færøyene og i Norge, rundt unge som befinner seg i sårbare livssituasjoner med tanke på utdanning, arbeidslivsdeltakelse og psykisk helse. I forskningsrapporten beskrives og...

Les mer  >

Ruslidelser i Norge

20.03.2016 | Folkehelseinstituttet

Status og utvikling for avhengighet og helseskadelig bruk av rusmidler i Norge. Utvikling over tid. Forskjeller mellom grupper i befolkningen. Risikofaktorer og forebygging. Hovedpunkter Mellom 10 og 20 prosent av befolkningen får en ruslidelse i...

Les mer  >

«Takk for at du spør!» En oppfølgingsstudie av kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere.

16.03.2016 | Rapport 3/2016 fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Formålet med denne rapporten har vært å undersøke kunnskapen førskolelærere, grunnskolelærere og barnevernspedagoger har om FNs konvensjon om barnets rettigheter, seksuelle- og fysiske overgrep mot barn og om samtalemetodikk med barn. Det ble...

Les mer  >

Sykdomsbyrde i Norge 1990-2013. Resultater fra Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2013 (GBD 2013)

09.03.2016 | Rapport 2016:1 fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet presenterer for første gang en samlet og detaljert sykdomsrapport. Den gir oversikt over hvilke sykdommer den norske befolkningen lider av og hva vi dør av. Rapporten inneholder data om 306 sykdommer (inkludert skader), og 79...

Les mer  >

Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV

24.02.2016 | Kjetil Frøyland, Tatiana Maximova-Mentzoni og Knut Fossestøl

Dette er en evaluering av utviklingsarbeidet rettet mot utsatt ungdom i utvalgte NAV- kontor. Målgruppen er ungdom i alderen 14-25 år som står i fare for å utvikle rusmiddel- eller atferdsproblemer, eller som står i fare for å falle ut eller...

Les mer  >

Samhandlingsstatistikk 2014-2015

27.01.2016 | Helsedirektoratet (2016)

Helsedirektoratets har ansvar for å følge utviklingen i helse- og omsorgssektoren både generelt og spesielt i forhold til samhandlingsreformen. Reformen skal være nyttig for offentlige helsemyndigheter, regionale helseforetak og helseplanleggere i...

Les mer  >

Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen - analyse av elevundersøkelsen skoleåret 2015/16

15.01.2016 | Rapport fra NTNU Samfunnsforskning (2016)

Denne rapporten er en gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen 2015 som omhandler mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2015. I tillegg ser vi på hvordan...

Les mer  >

Narkotikamarkeder på det mørke nettet. En kvalitativ studie av Silk Road 2.0

08.01.2016 | SIRUS-rapport 7/2015

Narkotikamarkeder på det mørke nettet er et relativt nytt fenomen, og det er hittil gjort lite forskning på feltet. Referanselisten gir en oversikt over tilgjengelig forskning gjort på lignende markeder. Denne rapporten er hovedsakelig basert på...

Les mer  >

Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene

18.12.2015 | Helsedirektoratet (2015)

Det har blitt en stadig økende oppmerksomhet, både innen politikk og forskning, om betydningen av sosiale nettverk og gode mellommenneskelige relasjoner for helse og velferd. I denne rapporten redegjøres det innledningsvis for hvordan sosiale...

Les mer  >

Sosioøkonomisk status og barn og unges psykologiske utvikling: Familiestressmodellen og familieinvesteringsperspektivet

16.12.2015 | Helsedirektoratet (2015)

Hvordan vi har det når vi vokser opp kan forme oss for resten av livet, og konsekvenser av sosial ulikhet i barndommen kan følge oss inn i voksen alder. I rapporten Sosioøkonomisk status og barn og unges psykologiske utvikling: familiestressmodell...

Les mer  >

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

16.12.2015 | Rapport fra SINTEF på oppdrag av Helsedirektoratet (2015)

I denne rapporten presenteres de årlige tallene for ressursinnsats i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Rapporten gir en oversikt over utviklingen i antall årsverk og grad av kompetanse i tjenestene, fordelt etter tjenester til voksne, barn og...

Les mer  >

Risiko i veitrafikken 2013/2014

15.12.2015 | Rapport fra Transportøkonomisk institutt (2015)

Transportøkonomisk institutt beregner jevnlig nye risikotall for veitrafikkulykker. De er basert på Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk over veitrafikkulykker og på de landsomfattende reisevaneundersøkelsene (RVU), som gjennomføres hvert...

Les mer  >

Eldre med skadelige rusmiddelvaner – muligheter og utfordringer

14.12.2015 | KoRus-Midt (2015)

Denne rapporten beskriver et samarbeid mellom sju kommuner i Møre og Romsdal, Kompetansesenter rus Midt-Norge og Fylkesmannen (2015) Samarbeidet har gått over flere år i form av to kommunenettverk. Ved oppstart hadde prosjektet en visjon om at all...

Les mer  >

Trygg oppvekst – helhetlig organisering av tjenester til barn og unge

09.12.2015 | Rapport fra Møreforskning på oppdrag av KS (2015)

Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke hva som er typisk for kommuner som gir gode og effektive tjenester til utsatte barn og unge. Gjennom kvalitativ og kvantitativ tilnærming er det undersøkt hvordan kommunene arbeider med utsatte ba...

Les mer  >

Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen

07.12.2015 | Rapport fra FUB, FUG, Universitetet i Agder, Abup og Kristiansand kommune (2015)

Rapporten er et resultat av prosjektet “Hele barnet – hele løpet”. Den overordnende målsettingen ved forskningsprosjektet er å bidra med kunnskap for å forebygge mobbing i barnehagen der barnas opplevelse, de ansattes ansvar og foreldres involveri...

Les mer  >

Barn som pårørende – resultater fra en multisenterstudie

25.11.2015 | Akershus universitetssykehus HF, Nordlandssykehuset HF, Helse Stavanger HF, Rogaland A-senter, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF, RKBU Øst og Sør, BarnsBeste (2015)

I 2010 ble det gjort viktige lovendringer i  helsepersonelloven  (§ 10 a) og  spesialisthelsetjenesteloven  (§3-7a) som innebar at barn og unge under 18 år ble definert som pårørende. Disse lovendringene er imidlertid ikke nødvendigvis noen garant...

Les mer  >

Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende legemidler i svangerskapet

28.10.2015 | Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt folkehelseinstitutt på oppdrag fra Helsedirektoratet (2015)

Bakgrunnen for rapporten er å kunne dokumentere skadevirkninger ved bruk av rusmidler i svangerskap. Den oppsummerer kunnskapsstatus på området basert på oppdatert forskning. Rapporten inneholder en oversiktlig oppsummering av den oppdaterte...

Les mer  >

Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak

29.09.2015 | Rapport fra Uni Research Helse, RKBU Vest (2015)

Gjennom de siste 20 årene har en økende andel av barn og unge i Norge fått hjelp av barnevernet.  Til tross for det store omfanget og den betydelige offentlige innsatsen de representerer, har barnevernets hjelpetiltak til nå i svært liten grad vær...

Les mer  >

The European health report 2015

24.09.2015 | Rapport fra Verdens helseorganisasjon (2015)

Hvert tredje år gir Verdens helseorganisasjon (WHO) ut en europeisk helserapport. Den bidrar til å gi oversikt over helsen i Europaregionen i nåtid, men også som grunnlag for å studere trender over tid. WHO og mange land har opplevd et...

Les mer  >

Rusfri start for hele familien. Økt innsats overfor rusavhengige fedre

01.09.2015 | Rapport fra Rusfri start på livet, Solheimsviken helsestasjon, Bergen kommune og KoRus-Bergen (2015)

«Rusfri start på livet» (Rusfri start)er et forsterket helsestasjonstilbud for gravide og småbarnsforeldre som har hatt eller har en rusavhengighet. Tilbudet omfatter hele Bergen kommune. Intensjonen med prosjektet «Rusfri start for hele familien»...

Les mer  >

Elevundersøkelsen 2014 – hovedrapporten

26.08.2015 | Rapport fra NTNU Samfunnsforskning (2015)

Denne rapporten er den årlige hovedrapporten hvor resultatene fra Elevundersøkelsen blir analysert inngående. Problemstillingene i hovedrapporten kan variere fra år til år. For Elevundersøkelsen 2014 er det et spesielt fokus på sammenhenger mellom...

Les mer  >

Flinkiser og «dropouts». Erfaringer med ungdom på frivillig ruskontrakt

29.07.2015 | Rapport fra KoRus-Øst og KoRus-Oslo (2015)

Denne rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av frivillig ruskontrakt for ungdom mellom 13–18 år i bydeler i Oslo og i kommuner i Follo politidistrikt. Ruskontrakter er et tilbud til ungdom som blir tatt for brudd på narkotikalovgivn...

Les mer  >

Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer

03.07.2015 | Rapport 1/2015 fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Til tross for at vold mot barn og unge er erkjent som et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem også i Norge, er kunnskap om omfang, risikofaktorer og konsekvenser fremdeles mangelfull. På oppdrag fra Justis- og  beredskapsdepartementet har NKVTS...

Les mer  >

Foreldrekonflikt; identifisering av konfliktnivåer, sentrale kjennetegn og risikofaktorer hos høykonfliktpar

23.06.2015 | Rapport fra Folkehelseinstituttet (2015:3)

Denne rapporten er den tredje i rekken av rapporter om foreldrekonflikt og er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre...

Les mer  >

Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige

01.06.2015 | - en ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för närståendes bruk. Rapport fra Centralforbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Sverige (2015)

I 2013 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om den svenske befolkningens bruk, misbruk og avhengighet av alkohol, narkotika og tobakk (ANT), samt ulike negative konsekvenser for pårørende. For å kartlegge endringer og stabilitet, ble et utval...

Les mer  >

Being young in Europe today

20.05.2015 | Eurostat statistical books 2015 edition

Being young in Europe today  presenterer noen av Eurostats mest interessante data om barn og unge i EU. Rapporten gir innblikk i situasjonen til de unge fra fortid, nåtid og fremtid. Denne rapporten er inndelt i syv kapitler som omhandler...

Les mer  >

Vi lever i rus. Alt jeg er nå, er det som skjedde meg i hjemlandet. Behandling, migrasjon og asyl

18.05.2015 | Rapport fra Kompetansesenter rus- Oslo, Velferdsetaten, Oslo kommune (2015)

Selv om de fleste med innvandrerbakgrunn klarer seg godt i samfunnet er det enkelte som møter utfordringer i forhold til rusproblematikk. Noen av disse søker hjelp i behandlingsapparatet. Hvordan blir disse møtt i sin behandling? Bør behandlingsap...

Les mer  >

Evaluering av Modellkommuneforsøket. Sluttrapport 2015

31.03.2015 | Deloittes på oppdrag av Bufetat (2015)

Bakgrunnen for forsøket er Regjeringens satsing på barn av psykisk syke, barn av foreldre som misbruker rusmidler, og målsettingen om at de skal få «tidlig hjelp og systematisk, langsiktig oppfølging, tilpasset den situasjonen de lever i»....

Les mer  >

Rusmidler i Norge 2014

25.03.2015 | Rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 2014

  2014-utgaven er delt inn i kapitlene alkohol, tobakk, avhengighetsskapende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet. I hvert av substanskapitlene blir det gitt en beskrivelse av de aktuelle stoffene, hvordan de virker, deres...

Les mer  >

Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner

23.03.2015 | Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)/NTNU

Rapporten er utarbeidet av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)/NTNU, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet. Studien viser at 76 prosent av barn og...

Les mer  >

Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet

25.02.2015 | Rapport fra Folkehelseinstituttet 2015:2

Rapport 2015:2 fra Folkehelseinstituttet (fhi) er den femte rapporten i et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og FHI som omhandler betydningen av barnehager. I denne rapporten er det fokus på sårbare barn, og data er hentet fra  Den...

Les mer  >

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie

30.01.2015 | NOVA-rapport 1/15

I 2011 satte Regjeringen i gang Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet var ett av satsingsområdene, og målet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er i ferd med å slutte eller...

Les mer  >

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2014

16.12.2014 | PasOpp-rapport nr. 6 2014 fra Kunnskapssenteret.

  For andre gang har Kunnskapssenteret gjennomført en undersøkelse blant inneliggende pasienter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Les rapporten fra 2013  her . Til sammen 101 offentlige og private døgninstitusjoner som har avtale...

Les mer  >

Health at Glance: Europe 2014

03.12.2014 | Rapport fra OECD (2014)

”Health at a Glance” er en rapportserie fra OECD som utgis hvert annet år. Rapporten gir et oversiktsbilde over befolkningens helsetilstand og helsetjeneste ved hjelp av ulike indikatorer for samtlige OECD-land. Rapporten fra 2014 inneholder...

Les mer  >

Beredskapsteam mot mobbing. Samarbeid mellom voksne

02.12.2014 | Rapport fra FUG og KS (2014)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og KS har samarbeidet om et utviklingsprosjekt som fokuserer på de vanskelige mobbesakene i skolen. Prosjektets overordnede målsetting har vært at elever og familier som lider under alvorlig mobbing der...

Les mer  >

Barn i Norge 2014. Når barn er pårørende

26.11.2014 | Rapport fra «Voksne for barn» (2014)

For 15. gang utgir «Voksne for Barn» rapporten Barn i Norge, denne gang med fokus på når barn og ungdom er pårørende. Om foreldre er syke, skadde eller sliter med rusavhengighet, har barn rett til å få informasjon og helsepersonell har ansvar for ...

Les mer  >

Effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og ungdommer

24.11.2014 | Rapport fra Kunnskapssenteret nr 22–2014. Oversikt over systematiske oversikter.

Relativt mange barn og unge har milde symptomer på depresjon eller angst. Når symptomene påvirker livskvaliteten kan de trenge profesjonell hjelp for å bli friske. Psykososiale tiltak for depresjon og angst er ikke-medikamentelle tiltak som kan...

Les mer  >

Oslo gjør utelivet tryggere – Evaluering av SALUTT

13.11.2014 | SIRUS-rapport 3/2014

SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryggere) er et prosjekt med mål å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser i et avgrenset område i Oslo sentrum samt å gi en økt trygghetsfølelse på byen til Oslo...

Les mer  >

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

13.10.2014 | Rapport fra UNI Research, UIT, NTNU og regionsenter for barn og unges psykiske helse

Hensikten med rapporten var å utforme en kunnskapsoppsummering som Helsedirektoratet kan legge til grunn i utviklingen av norske retningslinjer for skolehelsetjenesten. Forskerne søkte etter oppsummert og gradert forskning på forebyggende tiltak,...

Les mer  >

Taking control: Pathways to drug policies that work

24.09.2014 | Rapport fra Global comission on drug policy (2014)

Global comission on drug policy har blitt en betydelig politisk stemme på internasjonale arenaer, og i går lanserte de sin fjerde rapport siden 2001. Utvalget har som formål å initiere til en kunnskaps- og evidensbasert debatt, på internasjonal...

Les mer  >

Rusmiddelbruk i Norge. Brukerplan-statistikk 2013

11.09.2014 | KORFOR-rapport (2014)

Rapporten viser funn fra kartlegging av kommunale tjenestebrukere med rusmiddelproblematikk. KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning)har skrevet rapporten på oppdrag fra Helsedirektoratet.  Rapporten tar for seg brukernes...

Les mer  >

Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer

04.09.2014 | SIRUS-rapport 1/2014

I norske byer er det ulik narkotikabruk, narkotikapris og andel ikke-dødelige overdoser blant brukerne på gateplan. Det viser en undersøkelse Statens institutt for rusmiddelforskning har gjort blant narkotikabrukere på gateplan i syv norske byer....

Les mer  >

Med framtida i magen. Er kartleggingsverktøyet «TWEAK med tilleggsspørsmål» til hjelp for jordmor og for den gravide?

03.09.2014 | Rapport fra Kompetansesenter rus- region sør, Borgestadklinikken

Verktøyet TWEAK med tilleggsspørsmål er et kartleggingsskjema som skal måle bruk av alkohol hos gravide før og under graviditet. TWEAK er et av de verktøy som Kompetansesentrene på rusfeltet anbefaler og gir opplæring i. Denne rapporten baserer se...

Les mer  >

Hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn og unge i barnevernet

29.08.2014 | Skolerapport fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (2014)

Denne rapporten sammenstiller den mest oppdaterte kunnskapen om hva som bidrar til en bedre utdanningssituasjon, og bedre skoleresultater for barn og unge med barnevernsbakgrunn. Rapporten søker å gi svar på hvordan vi kan sørge for at den hjelpen...

Les mer  >

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013

29.05.2014 | Rapport fra Universitetet i Bergen (2014)

Høsten 2013 ble det i regi av Universitetet i Bergen gjennomført en befolkningsundersøkelse om penge- og dataspillproblemer. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra  Lotteri- og stiftelsestilsynet.  I alt 24 000 personer i alderen 16-74 år,...

Les mer  >

Global status report on alcohol and health 2014

26.05.2014 | WHO-rapport (2014)

Rapporten gir blant annet profiler for alkoholforbruket for de enkelte WHO medlemslandene, sier noe om alkoholforbrukets innvirkning på folkehelsen og politiske tiltak. I følge rapporten vister tall fra 2012 at på verdensbasis kan 3,3 millioner...

Les mer  >

Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering

31.03.2014 | NOVA-rapport 5/2014

Rapporten viser at jenter som gruppe presterer bedre enn gutter på skolen. Løsningen mot økte kjønnsforskjeller i skolen er å utvikle en inkluderende skolekultur kombinert med en tydelig klasseledelse, hvor både gutter og jenter får utnyttet sitt...

Les mer  >

Ventetider og pasientrettigheter 2013

31.03.2014 | Rapport fra Helsedirektoratet (2014)

Denne rapporten omhandler ventelistetall for spesialisthelsetjenesten i perioden 2009-2013. Formålet er å vise utviklingen for sentrale mål og indikatorer, og gjennomgå kvaliteten på de data som benyttes. Tema for rapporten er om ventetiden har...

Les mer  >

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

28.03.2014 | NOVA rapport 4/2014

Formålet med dette prosjektet har vært å få mer kunnskap om kontakten gjennom sosiale medier mellom barn under offentlig omsorg og deres foreldre. Vi har vært opptatt av å få svar på hvilke muligheter en slik kontakt gir, men også hvilke...

Les mer  >

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

20.03.2014 | Rapport fra Høgskolen i Oslo og Akershus (2014)

Sosiale ulikheter i helse er stadig en av våre største og mest gjennomgripende helseutfordringer. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) publisert en omfattende rapport som gir en oversikt over sosial ulikhet i...

Les mer  >

Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv

31.01.2014 | Rapport 1/2014 fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (RKVTS)

Til tross for at vold i nære relasjoner er anerkjent som et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem i Norge, er vår kunnskap om omfang, risikofaktorer og konsekvenser fremdeles mangelfull. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har NKVT...

Les mer  >

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. En kartleggingsundersøkelse

31.12.2013 | NOVA-rapport 13/13

Oppfølgingsprosjektet er et av delprosjektene under Ny Giv. Prosjektet retter seg mot ungdom i alderen 15-21 år som står utenfor arbeid og utdanning. Prosjektet har tre nasjonale og felles innsatsområder: utprøving av opplæringsmodeller som...

Les mer  >

Oppsøkende arbeid på skoler. Erfaringer fra det oppsøkende feltet

30.12.2013 | Rapport fra KoRus-Oslo, Velferdsetaten 2013

Denne rapporten er en samling artikler som kan være et bidrag til inspirasjon for oppsøkende virksomheter, ansatte på skoler og andre instanser som allerede jobber med, eller vurderer å jobbe med oppsøkende arbeid på skoler. Skolene blir ansett so...

Les mer  >

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Følgeevaluering

20.12.2013 | NIBR-rapport 2013:23

Rapporten er første del av følgeevalueringen av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), et pilotprosjekt Helsedirektoratet gjennomfører i 8 kommuner. Målet med pilotprosjektet er å utvikle og tilpasse BTImodellen til norske forhold sammen med 8...

Les mer  >

Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet. En kunnskapsoversikt

18.11.2013 | NOVA Notat 4/13

Denne kunnskapsoppsummeringen presenterer eksisterende forskning om tiltak for å bedre skoleresultater og utdanningssituasjonen for barn i barnevernet. Hensikten har vært å finne gode tiltak og metoder som kan vise til positive resultater for denn...

Les mer  >

Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak

01.10.2013 | Rapport 2013:4 fra Folkehelseinstituttet

En ny kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet, som er utført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at 30 000 barn og unge mellom 4 og 18 år strever med samhandling og mange har behov for hjelp. Basert på en...

Les mer  >

Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt - en kunnskapsoversikt

30.07.2013 | FHI-rapport 6/2013

Forskning viser at foreldrekonflikt, både i familien og etter et samlivsbrudd, har negative konsekvenser for barna. Dårligere psykiske helse, svake skoleprestasjoner, vansker i inter-personlige forhold og rusproblemer kan være resultatet av å leve...

Les mer  >

Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid

21.06.2013 | NAPHA-rapport 1/2013

I rapporten får vi et innblikk i arbeidet og prosessene som Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap har satt i gang. I dette nettverket har praktikere, brukere og forskere i samarbeid gjennomført 24 ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. De...

Les mer  >

Khat og helse: en kunnskapsoppsummering

17.06.2013 | Norsk kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) og Kompetansesenter rus,Oslo (KoRus-Oslo)

Formålet med rapporten var å gjennomgå eksisterende litteratur på feltet og frembringe kunnskap om ulike sider ved khatbruk. Ønsket var blant annet å skaffe oversikt over helsemessige konsekvenser ved moderat og omfattende khatbruk, kliniske...

Les mer  >

Mangfold og forebygging. Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

31.05.2013 | Rapport i prosjektet «Spillavhengighet og etnisitet II» ved Blå Kors Senter, Oslo (2012)

Målet med dette prosjektet har vært å forsøke å nøste seg frem til gode måter å drive forebygging av spilleproblemer i minoritetsmiljøene i Norge på. I denne rapporten presenteres forslag til forebyggingstiltak, hvilke metoder som er brukt for å n...

Les mer  >

Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner. En kunnskapsoversikt

28.05.2013 | NOVA Rapport 5/13

En litteraturstudie fra NOVA viser at det hefter mye usikkerhet ved den internasjonale forskningen som er gjort om vold i nære relasjoner mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det finnes nesten ikke norsk forskning på området, og...

Les mer  >

Ungdom, frafall og marginalisering

24.05.2013 | Temanotat: program velferd, arbeidsliv og migrasjon – VAM fra Norges Forskningsråd 2013

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) har som mål å bidra til en informert offentlig, demokratisk debatt om velferd, arbeidsliv, integrering, migrasjon og andre aspekter ved velferdssamfunnet og dets utvikling framover. Som et ledd i...

Les mer  >

Kommunepsykologsatsingen i Norge i et folkehelseperspektiv

26.02.2013 | Rapport 2013:2 fra Folkehelseinstituttet

Intensjonen med rapporten har vært å skaffe kunnskap om kommunepsykologenes arbeidsoppgaver og prioriteringer. Funnene baserer seg på data fra telefonintervjuer med 100 kommunepsykologer (psykologer som arbeider i PP-tjenesten eller barnevernet er...

Les mer  >

Politiets omverdensanalyse

19.12.2012 | Rapport fra Politidirektoratet (2012)

Denne rapporten er gjort av politidirektoratet og er den første omverdensanalysen som er utarbeidet av norsk politi. Ambisjonen er å utarbeide en slik analyse med to års mellomrom. Faktorene som påvirker det fremtidige kriminalitetsbildet endres...

Les mer  >

Konferanserapport: Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv

06.12.2012 | Nova-rapport (2012)

Konferansen  Unge utenfor  ble gjennomført på initiativ fra det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd og var et samarbeid mellom Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) o...

Les mer  >

Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

28.11.2012 | Rapport fra Nordlandsforskning nr. 13/2012

Forskningsleder Cecilie Høj Anvik og seniorforsker Annelin Gustavsen fra Nordlandsforskning, har i 2012 gjennomført en forskningsstudie blant unge som har erfaring med sårbare livssituasjoner. Arbeidet er utført på vegne av, og i samarbeid mellom...

Les mer  >

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom». Dialoger om sosial inkludering og alkoholbruk i det etnisk mangfoldige arbeidslivet

31.10.2012 |  AKAN publikasjon 1/2012

Denne rapporten omhandler erfaringer og funn fra AKAN kompetansesenters mangfoldsprosjekt. Rapporten bygger på 23 kvalitative intervjuer av ansatte med minoritetsbakgrunn, 11 kvinner og 12 menn. Fokus er rettet mot rusmiddelkultur og rusmiddelfore...

Les mer  >

Sluttrapport for BiRus 2009-2012. Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker

18.10.2012 | Rapport fra Rusbehandling Midt-Norge, Kompetansesenter rus, Midt-Norge (2012)

Gjennom BiRus-prosjektet har barna til pasienter i rusbehandling blitt mer synlige, og det er innført rutiner og en systematisk tilnærming til barna når mor eller far er til behandling. Dette kommer frem i en sluttrapport for et regionalt prosjekt...

Les mer  >

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

03.09.2012 | Kompetansesenter Rus – region vest Bergen (2012)

Intensjonen med rapporten er å presentere mye av det som er av viten om behandling av kvinner med rusproblemer. Rapporten oppsummerer forskning om kjønn og rus; fra kjennetegn på rus, kjønnsforskjeller og om problemstillinger relatert til rus og...

Les mer  >

Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge

09.08.2012 | Folkehelseinstituttet 2012:2

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport som oppsummerer hva vi vet om negative konsekvenser av foreldrekonflikt og samlivsbrudd for barn og ungdom, og i hvilken grad mekling kan bidra til å hindre slike konsekvenser. Rapporten er skrevet p...

Les mer  >

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar?

12.07.2012 | NIFU-rapport 6/2012

Eifred Markussen og Idunn Seland  har gjennomført en undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune i skoleåret 2010-2011. Studien har både en kvantitativ og en kvalitativ del, hvor både volumet av bortvalget og...

Les mer  >

Bruk av alkohol og medikamenter blant eldre (60+) i Norge

12.07.2012 | NTNU HUNT forskningssenter (2012)

Forskere ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU har brukt data fra HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), og satt søkelys på eldre menneskers misbruk av både alkohol og medikamenter. HUNT-undersøkelsene har samlet inn data siden 1980-åren...

Les mer  >

Freeland - ventefasen, rus og livsinnhold

02.05.2012 | Rapport fra KoRus-Oslo (2012)

I denne rapporten settes fokus på hverdagen til mennesker asylmottak. Ventefasen på asylmottak og hva det innebærer kan for mange mennesker være en risikofaktor for negativ psykososial utvikling. De forskjellige lidelsene i kombinasjon med den...

Les mer  >

Rus og voksenbefolkningen- tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

23.02.2012 | KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene (2012)

Denne rapporten oppsummerer resultater fra et nytt prosjekt/undersøkelse som ble gjennomført i mars 2011. Over 10.000 yrkesaktive personer bidro med tallmateriale gjennom et webbasert kartleggingsbatteri bestående av ulike standardiserte...

Les mer  >

Helter og hengehuer. Om alkoholkultur og rusmiddelforebygging i norske studentmiljøer

12.10.2011 | AKAN publikasjon 2/2011

Denne rapporten presenterer forebyggingsrelevant kunnskap om studenter og rus ved høgskoler og universiteter i Norge. Rapporten består av en kunnskapsutviklingsdel og en praktisk forebyggingsdel. Datamaterialet baserer seg på dybdeintervjuer med 1...

Les mer  >

Fadderuken og alkohol

10.10.2011 | Rapport 2/2011 fra Kompetansesenter rus- region vest Stavanger ved Rogaland A-senter

Studenter og deres bruk av alkohol er ofte i medias søkelys, og spesielt har dette tema fått mye oppmerksomhet i forbindelse med gjennomføring av fadderuken. Rapporten tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: Hvilken betydning har bruk av...

Les mer  >

Kvalitet og kompetanse

13.09.2011 | Helsedirektoratet (2011)

Helsedirektoratet ønsker gjennom denne rapporten å bidra til at tjenestene til personer med psykiske lidelser og rusproblemer setter kvalitetsarbeid og kompetansebygging på dagsordenen. Fagsjef og professor Torleif Ruud har skrevet rapporten på...

Les mer  >

Gode skoler - gode for alle?

16.06.2011 | NOVA rapport 10/11

Dette er den tredje delrapporten i prosjektet " Kunnskapsløftet – også et løft for utjevning av sosial ulikhet i læringsutbytte ?" Prosjektet inngår i en større evaluering av Kunnskapsløftet, som skal avsluttes i 2012 og er finansiert av...

Les mer  >

Barn med foreldre som har psykiske lidelser eller som misbruker alkohol

08.06.2011 | Folkehelseinstituttet 2011:4

  Omfang Rapporten anslår at det i løpet av det siste året var 410.000 barn som hadde én eller to foreldre med en psykisk lidelse og 90.000 barn som hadde minst én forelder som misbrukte alkohol. Fordi noen barn tilhører begge gruppene, har...

Les mer  >

Å ha, å delta, å være en av gjengen. Velferd og fattigdom i et ungdomsperspektiv

26.04.2011 | Nova-rapport 11/2011

Forskningsprosjektet til Aaboen Sletten ved NOVA viser at ungdom i familier som har dårlig råd, både er mindre sammen med jevnaldrene og oftere opplever at de er upopulære Mira Aaboen Sletten har i doktorgradsavhandlingen sin;  "Å ha, å delta, å...

Les mer  >

Brukerundersøkelse blant barn i statlige og private barneverntiltak

19.04.2011 | Rambøll Management Consulting, på oppdrag fra Barne-, Ungdoms- Familiedirektoratet (Bufdir) 2011

Rambøll Management Consulting har i tidsrommet juni 2010 til februar 2011 utarbeidet, gjennomført og rapportert på en brukerundersøkelse blant barn og unge over 9 år i samtlige statlige og private barnevernsinstitusjoner, statlige fosterhjem og...

Les mer  >

Bedre føre var

01.02.2011 | Folkehelseinstituttet 2011:1

Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skrevet denne rapporten. Rapporten presenterer 50 anbefalte forebyggende tiltak for fremme den psykiske helsen i befolkningen. Rapporten er den...

Les mer  >

Barn og unge i fosterhjem – en kunnskapsstatus

07.12.2010 | NOVA nettrapport (2010)

Kunnskapsoversikten er et viktig utgangspunkt for arbeidet i  Fosterhjem for barns behov , og er et eget deloppdrag i programmet. Formålet er for det første å bidra med en presentasjon av den nyeste internasjonale forskingen om fosterhjemsplasseri...

Les mer  >

Hva er misbruk og avhengighet?

01.11.2010 | SIRUS jubileumsrapport 2010

SIRUS jubileumsrapport 2010 Rapporten "Hva er misbruk og avhengighet" gis ut i anledning SIRUS´ 50-årsjubileum i 2010. Her diskuterer en gruppe SIRUS-forskere om hvordan man kan skille bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler, hvordan oppfatninge...

Les mer  >

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

29.09.2010 | SIRUS jubileumsrapport 2010

I følge rapportforfatterne er det et tankekors at selv om de totale helseskadene og sosiale problemene knyttet til nordmenns alkoholbruk er langt større enn for narkotika, mener befolkningen at narkotikabekjempelse er det myndighetene bør satse me...

Les mer  >

Brukermedvirkning i det statlige regionale barnevernet

28.09.2010 | Diakonhjemmets høgskole rapport 2010/3

Diakonhjemmets Høgskole har gjennomført prosjektet "Brukermedvirkning i det statlige regionale barnevernet" på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Undersøkelsen er en kartlegging av de ansattes vurderinger av brukermedvir...

Les mer  >

Det nye barnevernbyråkratiet II

06.09.2010 | Fafo-rapport 2010:27

Fafo gjennomførte i 2009 en kvalitativ intervjuundersøkelse for å identifisere områder der det var rom for forbedringer i samarbeidet mellom stat og kommune i barnevernet. Knappe ressurser i kommunene, mangel på tiltak fra og en økt byråkratiserin...

Les mer  >

Språk, stimulans og læringslyst – Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten. En kunnskapsoversikt

01.09.2010 | NOVA Rapport 12/10

Rapporten gir en oversikt over hva forskning kan si om betydningen av tiltak gjennom barne- og ungdomsårene for å redusere frafall i videregående opplæring. Det understrekes at frafall i mange tilfeller er et resultat av en prosess som starter...

Les mer  >

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år

15.06.2010 |  NOVA Rapport 9/10

- kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Dette er andre delrapport fra prosjektet  Kunnskapsløftet – også et løft for utjevning av sosial ulikhet i læringsutbytte?  Rapporten undersøker betydningen av kjønn, minoritetsstatus og foreldrenes...

Les mer  >

«Medievold avler vold» – reell frykt eller moralsk panikk?

10.06.2010 | NOVA Rapport 8/10

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Spørsmålet som belyses er om eksponering for vold i media fører til at forbrukere av slike medier blir mer voldelige enn dersom de ikke hadde valgt å...

Les mer  >

Livsløp i velferdsstaten

08.06.2010 | NOVA Rapport 6/10

NOVA-rapport 6/10 er Christer Hyggens doktorgradsavhandling. Den søker å forstå og forklare hvorfor noen personer mottar sosialhjelp og andre ikke, hvorfor noen sosialhjelpsmottakere forblir mottakere over lengre perioder og hvorfor andre blir...

Les mer  >

Gull av gråstein

13.03.2010 | Fafo-rapport 2010:03

Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring Fafo-rapport 2010:03 • Frafall fra videregående opplæring er et stort problem. Det omfatter en tredjedel av hvert elevkull, reduserer mulighetene til jobb og øker sjansen for dårligere levekår...

Les mer  >

Tiltak for fattige barn og unge

13.01.2010 | Fafo-rapport 2010:19

Evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Fafo-rapport 2010:19 Gjennom tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn har Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparteme...

Les mer  >

Evaluering av prosjektet; Barn i rusfamilier–tidlig intervensjon

29.12.2009 | SIRUS rapport 1-2009

Denne rapporten presenterer evalueringen av prosjektet «Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon», et kompetansehevingsprosjekt i regi av Borgestadklinikken kompetansesenter. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) fikk i oppdrag å evalue...

Les mer  >

Barnevern og ettervern

24.11.2009 | NOVA Rapport 10/09

Studien beskriver og analyserer karrierer og utviklingstrekk for ungdom 16-22 år innen barnevernet. Indikatorer for sosial eksklusjon i løpet av ettervernsfasen og tidlig voksen alder blir belyst. Nasjonale barneverndata benyttes i analysen, og tr...

Les mer  >

Forbruk av heroin i Norge

29.10.2009 |  SIRUS nettrapport (2009)

For første gang er det gjort beregninger av hvor stort forbruket av heroin er i Norge i løpet av et år. Det årlige forbruket anslås til om lag 1500 kilo. For å kunne beregne det samlete forbruket av heroin må man beregne antall brukere og mengde...

Les mer  >

Problemer har ikke kontortid. Akuttberedskap i barnevernet

30.09.2009 | NOVA rapport 5/09

- Akuttberedskap i barnevernet Hendelser kan kreve akutt bistand fra barnevernet uansett når på døgnet de inntreffer. Det er store forskjeller i landet i barns muligst til å få barne-vernfaglig hjelp når krisen oppstår etter kontortid. Rapporten...

Les mer  >

Ulikheter på tvers

24.09.2009 |  NOVA rapport 8/09

Rapporten tar for seg spørsmålet om foreldrenes utdanning, elevers kjønn og minoritetsstatus har like stor betydning for elevenes karakterer på tvers av norske ungdomsskoler. Undersøkelsen viser at dette har nokså lik betydning på de fleste skoler...

Les mer  >

Å sende bekymringsmelding - eller la det være? En kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern

20.09.2009 | NOVA notat 6/09

Notatet rapporterer fra en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern, utført på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet. Det ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse besvart av styre...

Les mer  >

Ungdomsgjenger - en kunnskapsstatus

24.08.2009 | Institutt for samfunnsforskning (2009)

Ungdomsgjenger – en kunnskapsstatus er gjort på oppdrag av Justisdepartementet. Departementet ønsket en litteraturgjennomgang på feltet ungdomsgjenger, hovedsaklig avgrenset til forskning i Norden. Det etterspørres en gjennomgang som oppsummerer...

Les mer  >

Det nye barnevernbyråkratiet

13.06.2009 |  Fafo-rapport 2009:41

Denne rapporten ser på hva som oppleves som de største utfordringene i samarbeidet mellom stat og kommune innen barnevernet i dag. Videre hvilke tiltak og løsninger som kan bedre samarbeidet. Samarbeidet belyses ved hjelp av data fra en kvalitativ...

Les mer  >

Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid

31.03.2009 | Rapport fra Helsetilsynet 5/2009

Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 med kommunale helse-, sosial- og barnevernstjenester til utsatte barn. I 2008 gjennomførte landets fylkesmenn og Helsetilsynet i fylkene i fellesskap tilsyn med kommunenes samarbeid om tjenester til...

Les mer  >

Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse

30.03.2009 | Barne- og likestillingsdepartementet Rapport 2009

Utredning fra ekspertgruppe nedsatt av   Barne- og likestillingsdepartementet  Rapport 2009 Ekspertgruppa har utredet to hovedproblemstillinger: I) Fritidsmiljøet Foreta en systematisk gjennomgang av forskning og annen kunnskap om hva som må til f...

Les mer  >

Bruk av alkohol blant kvinner

27.01.2009 | SIRUS rapport nr 4/2009

Data fra ulike surveyundersøkelser. Rapporten tar sikte på å gi en oversikt over kvinners alkoholbruk, på bakgrunn av fire datasett fra SIRUS. De fire datasettene bygger på fire spørreundersøkelser om bruk av rusmidler i ulike grupper av...

Les mer  >

Ungdom og rusmidler (2009)

26.01.2009 | SIRUS rapport nr 5/2009

Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 – 2008 Rapporten gir en oversikt over bruk av rusmidler blant ungdom i alderen 15 til 20 år basert på to parallelle tverrsnittsundersøkelser utført av SIFA/SIRUS. Den ene undersøkelsen omfattet ungdom...

Les mer  >

Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv (2009)

25.01.2009 | Folkehelseinstituttet 2009:8

Del 1: Voksne; Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge; Kristin Schjelderup Mathiesen Rapporten er den første omfattende rapporten om psykiske lidelser i Norge.  Rapporten beskriver utbredelsen av de ulike psykiske lidelsene på...

Les mer  >

Et flerkulturelt ettervern? Ungdom med innvandrerbakgrunn i barnevernets ettervern

13.01.2009 | Fafo-rapport 2009:05

Mange unge med tiltak fra barnevernet trenger hjelp også i overgangen til voksenlivet, til å etablere en selvstendig livssituasjon med bolig, utdanning, arbeid og et godt sosialt nettverk. Etter hvert har det blitt en økt oppmerksomhet om...

Les mer  >

Tidlig intervensjon på rusområdet. Sentrale perspektiver – aktuelle målgrupper og arenaer

18.07.2007 | Sosial- og helsedirektoratet (2007)

Sosial- og helsedirektoratet har i perioden 2003-2006 fått flere oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til tidlig intervensjon på rusområdet. Oppdragene har de senere år blitt formulert som et behov for å utarbeide en nasjonal strateg...

Les mer  >

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)