Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.

24.04.2017 | Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse og Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

 

Å bli utsatt for mobbing kan ha store negative konsekvenser for de det gjelder og omgivelsene, både i form av helserelaterte plager og skolerelaterte utfordringer. Dersom oppfølgingen av de som har vært utsatt for mobbing ikke er tilstrekkelig, kan mobbingen få negative konsekvenser for den det gjelder i lang tid etterpå, også inn i voksenlivet.

Den nye rapporten handler om barn og unge som tidligere har vært utsatt for mobbing. Det vil si at den aktive utøvelsen av mobbingen er avsluttet, og fokus er på oppfølgingsfasen. Å følge opp barn og unge som har vært utsatt for mobbing er en viktig del av det systematiske arbeidet mot mobbing. Oppfølgingsarbeidet er viktig blant annet for å kunne forebygge senskader hos dem det gjelder, og sikre at den som har blitt utsatt for mobbing blir sosialt inkludert. Formålet med studien, som rapporten baserer seg på, har vært å innhente erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak for barn og unge som har vært utsatt for mobbing.

Rapporten er basert på fokusgruppeintervjuer med ansatte i skole- og helsesektorene, jurister, forskere, mobbeombud og interesseorganisasjoner. I disse intervjuene har det kommet fram at det er mange barn som blir eller har blitt mobbet, og som ikke får den oppfølgingen de trenger. Det er barn som ikke forteller om mobbingen til noen voksne, eller som opplever å ikke bli trodd. Det er også barn som ikke får hjelp til å avslutte mobbingen mens den pågår, eller som ikke får hjelp til å håndtere ettervirkningen av mobbingen.

Ifølge fokusgruppene avslutter skolene oppfølgingen av elevene som er utsatt for mobbing for tidlig, til tross for at opplæringsloven pålegger dem å følge opp elever helt til de ser at elevene har det bra igjen. De løfter frem fem mulige årsaker til hvorfor oppfølgingen ble avsluttet for tidlig:

  • Mobbingen er avsluttet, men skolen er ikke klar over at de har ansvar for å følge opp eleven til eleven har det bra.
  • Skolen oppfatter ikke at eleven har behov for videre oppfølging.
  • Skolen vet ikke hvordan den skal ivareta eleven.
  • Eleven ønsker ikke å ha noe med saken å gjøre.
  • Eleven skifter skole og oppfølgingen blir ikke videreført.

Funnene i denne studien peker på viktige mangler og utfordringer i arbeidet med å ivareta og følge opp elever som har vært utsatt for mobbing i skolen i Norge. Det kommer frem at det er behov for mer kunnskap og kompetanse innen områder som rettigheter i henhold til gjeldende lovverk, samt hvordan man kan hjelpe den som har blitt mobbet til å bli en del av fellesskapet igjen. Det trengs også mer kunnskap om hvilke instanser som bør samarbeide, for å organisere og koordinere oppfølging av barn og unge som blir utsatt for mobbing.

For å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget, vil det ifølge forskerne bak rapporten være nyttig å undersøke hvordan skole- og helsesektoren hver for seg og sammen kan arbeide, for å ivareta dem som har vært utsatt for mobbing. Det er vesentlig å involvere lærere, skolehelsetjenesten, PP-tjenesten og ikke minst elevene og deres foreldre i den prosessen.

Rapportene tydeliggjør at det er viktig med innsats for å bidra til at barn og unge i større grad sier ifra til voksne om mobbingen. De som opplever mobbing må følges opp systematisk og det må vare helt til han eller hun opplever å ha det bra igjen. Ikke bare til man anser mobbingen for å være avsluttet.

 

Les rapporten >> Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)