Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Evaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltet

07.05.2018 | Fafo-rapport 2018:08

Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016. 

Problemene innenfor rusfeltet er godt dokumentert. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) gir en omfattende beskrivelse av dagens situasjon og utfordringer på en rekke områder. Eksempelvis tidlig innsats, alkoholkonsum blant enkelte grupper, overdosetall, samhandling, tilgjengelighet til tjenester og behandling, kvaliteten i tilbudene, bosituasjonen til personer med rusmiddelproblemer og tilgangen til arbeid og tilrettelagte aktiviteter.

Dette er første statusrapport fra en følgeevaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020).  Fafo er i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos tildelt oppdraget med å gjennomføre evalueringen, som vil avsluttes våren 2021. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet.
Hensikten med denne første statusrapporten er å legge et grunnlag for det videre evalueringsforløpet.

Denne første rapporten er en grunnlagsrapport for evalueringen. Den inneholder en nullpunktsanalyse på et gitt sett av indikatorer for evaluering. Nullpunktet er definert til 2016, da opptrappingsplanen startet opp. I arbeidet med å utvikle indikatorene og i gjennomføringen av organisasjonsstudien er det gjort en rekke intervjuer av personer innenfor ulike kompetansemiljøer, i brukerorganisasjoner, direktorater, fylkesmannsembeter og kommuner. Målet med evalueringsprosjektet er å undersøke utviklingen innenfor de ulike innsatsområdene, om de fem hovedmålene nås, og på et aggregert nivå om tilbudet til personer med rusmiddelproblemer og deres pårørende blir bedre som følge av opptrappingsplanen.

Rapporten viser at det er behov for en tydeligere definering av hva en eventuelt ønsker med det tverrdirektorale arbeidet utover ren rapportering på pågående arbeid. Fylkesmannen og kompetansesentrene for rus (KoRus) har en sentral rolle overfor kommunene, og kan ha stor betydning for at kommunene utvikler sine tjenester og tilbud i tråd med opptrappingsplanen. Også internt i Helsedirektoratet bør det gjøres en vurdering av hvorvidt en kan tilrettelegge for en mer aktiv rolle i å fremme satsinger og felles tiltak for å understøtte målene i opptrappingsplanen.

Opptrappingsplanen består i stor grad av allerede pågående tiltak, satsinger og initiativer. Svært mange av tiltakene eller «regjeringen vil»- punktene i planen er forankret i andre strategier og planer på velferdsfeltet. Det er en styrking av innsats og nye initiativer på noen områder, men det er få tiltak som er eksplisitt lansert som en del av opptrappingsplanen. For evalueringens del innebærer en slik strukturering av planen at det ikke er mulig å gjøre en effektevaluering av innsatsen.

Les hele rapporten HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)