Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge.

29.09.2017 | Rapport fra SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. Helse (2017)

- Suksesskriterier og barrierer på veien mot mer helhetlig tjenestetilbud

I denne rapporten evalueres samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge. Tiltakene er støttet med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og har som overordnet mål å styrke tilbudet til barn og unge med store tjenestebehov. Målet er å utvikle mer helhetlige og samtidige tjenester på tvers av ulike sektorer og nivåer.

Datagrunnlaget i studien er en systematisk gjennomgang av søknader og rapporter fra de 72 tiltakene som har fått støtte. Evalueringen går i dybden på fem tiltak som er rettet mot barn og unge med sammensatte behov og med på psykiske vansker. I forbindelse med datainnsamlingen har forskergruppen i SINTEF besøkt fem kommuner. De har utført fem fokusgruppeintervjuer med de ansatte i tiltakene; ett fokusgruppeintervju i hvert tiltak, og ni individuelle intervjuer med brukere; barn, unge og foreldre. Det er også sett på nasjonale data som viser kommunenes samhandling generelt når det gjelder psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.

De fem samhandlingstiltakene som forkerne fra SINTEF har gått i dybden på er;

  • Familiens hus og samhandlingsteam (Nøtterøy kommune)
  • Når bekymringsfullt skolefravær blir alvorlig funksjonstap (Trondheim kommune)
  • Lavterskelteam (Tromsø kommune)
  • Ungdomshjelpa (Lier kommune)
  • UngArena (Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune) 

Sammenfattet kan en si at tiltakene i Nøtterøy og i Trondheim kommuner likner hverandre ved at de begge opererer på systemnivå i kommunen. Virkemidlene i begge tiltakene for å nå målet om mer helhetlige tjenester, er å innføre nye måter å jobbe på i kommunen, og innføre/ forbedre samhandlingsrutiner med BUP. I Nøtterøy kommunes tilfelle gjøres dette gjennom å jobbe etter BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) og å implementere en samhandlingsrutine. I Trondheim kommunes tilfelle innfører man et standardisert forløp for barn og unge med bekymringsfullt skolefravær. Felles for begge disse tilnærmingene er fokus på å tydeliggjøre ansvar og klargjøre hvordan en skal handle (presisert gjennom handlingsplan og veiledere).

Tiltakene i Lier og i Oslo har også store likhetstrekk med hverandre. Begge tiltakene er lavterskeltilbud, der ungdom kan stikke innom for en prat og for støtte når de har det vanskelig. Ved behov for mer omfattende hjelp må ungdommene få hjelp fra det ordinære tjenestetilbudet, noe flere også har før de kommer til lavterskeltilbudene. Men Ungdomshjelpa og UngArena kan bidra til å hjelpe ungdommene å navigere i tjenestene, og på den måten skape bedre sammenheng i et ellers fragmentert tilbud. Begge tiltakene opererer hovedsakelig på individnivå. Lavterskelteamet i Tromsø ligger nær tiltakene i Lier og Oslo i utforming, men yter mer spesialiserte tjenester enn Ungdomshjelpen og UngArena, ved å kople BUP direkte inn i tilbudet.

Basert på erfaringene i tiltakene trekker studien fram suksesskriterier og barrierer for utvikling av tverrsektorielle tiltak for utsatte barn og unge. Evalueringen viser at brukerinvolvering, «en dør inn» og tydelig ansvar og roller er viktige suksesskriterier for at tjenestetilbudet til utsatte barn og unge skal få et godt og helhetlig tjenestetilbud i kommunene. 

Evalueringen peker på en del utfordringer/barrierer som at det er organisatorisk kompleksitet i kommunene, og at samhandlingstiltakene er krevende tiltak som fordrer en kontinuerlig motivering og informering om dem til resten av de kommunalt ansatte som jobber med barn og unge. Evalueringen viser også at det kan være en krevende overgang når denne type tilbud skal gå fra prosjekt til ordinær drift i kommunen.

Les rapporten >> Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge. Suksesskriterier og barrierer på veien mot mer helhetlig tjenestetilbud.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)