Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Evaluering av tilskotsordning for brukar- og pårørandearbeid innan rus- og psykisk helsefeltet

18.12.2019 | Oxford Research

Evalueringa viser at tilskotsordninga gjev viktige bidrag til å styrke drifta til aktørane på feltet, samstundes som den stør opp under viktige aktivitetar på individ-, teneste- og systemnivå.

På vegner av Helsedirektoratet har Oxford Research evaluert tilskotsordninga for brukar- og pårørandearbeid innan rus- og psykisk helsefeltet.  

Bakgrunnen for å gjere evalueringa var å slå fast resultat frå prosjekta som hadde fått tilskot, og evaluere om ordninga i heilskap nådde måla som var sett for den. Vidare skulle evalueringa sjå på kriterium for å oppnå måla, krava til rapportering i ordninga, føreslå fleire kriterium som kan føre til at måla blir oppnådd.

Dei viktigaste funna frå evaluering er at tilskotsordninga gjev viktige bidrag til å styrke drifta til aktørane på feltet, samstundes som den stør opp under viktige aktivitetar på individ-, teneste- og systemnivå. Evalueringa kan likevel ikkje estimere omfanget av aktivitetane. I mange høve er det ikkje tilstrekkeleg dokumentert om måla er oppnådd.

Evalueringa konkluderer vidare med at forvaltninga og innrettinga til ordninga er føremålstenleg . Regelverket for ordninga er likevel omfattande og uoversynleg, og det kan vere behov for meir tydelege kriterium for forvaltninga av søknadshandsaming, oppfølging og rapportering.

Tilskotsavdelinga i Helsedirektoratet skal bruke resultata frå rapporten til å utvikle forvaltinga av denne ordninga.

 

Les hele rapporten >> HER

Sammendraget er hente fra >> helsedirektoratet.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)