Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre

27.06.2018 | Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Forebygging av vold kan skje både før volden oppstår og ved å stanse pågående vold. Denne rapporten er avgrenset til tiltak som iverksettes før volden har oppstått. Forfatterne beskriver dokumenterte universelle og selektive forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner i Norge. Det er en forutsetning for de inkluderte tiltakene at det foreligger forskningsbasert evaluering eller annen skriftlig dokumentasjon. Det vises også til gode eksempler på forebyggende tiltak fra utlandet.

Rapporten baserer seg på litteratursøk etter forsknings- og faglitteratur om forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. I tillegg gjennomførte forfatterne møter med aktører som har erfaring, kunnskap og kompetanse på feltet, og som er aktive bidragsytere på fagområdet.

Kartleggingen viser at det er mange aktører som gjør et omfattende arbeid for å forebygge vold og overgrep i Norge. Det finnes en rekke myndigheter, institusjoner, frivillige og private organisasjoner som tar initiativ til tiltak. Disse gjennomføres med ulik metodikk, på flere arenaer og retter seg mot forskjellige målgrupper.

I rapporten drøfter forskerne hvilke prinsipper og kriterier det er viktig å ta hensyn til i det videre arbeidet med spredning og nyetablering av forebyggende tiltak i Norge. Konklusjonen er at et godt voldsforebyggende arbeid krever tidlig innsats, langsiktighet, samordning og at ulike perspektiv og kunnskapstradisjoner inkluderes.

På bakgrunn av studien, oppsummerer forskerne følgende kunnskap for veien videre:

 • Økt innsats på universelle og selektive tiltak, for å forhindre at vold og overgrep i det hele tatt oppstår
 • Prioritering av familie- og nettverksstøttende tiltak, slik at de fleste voksne rundt de utsatte barna får psykososial kompetanse.
 • Det er viktig å sikre en kunnskapsbasert og samordnet forebyggende innsats
 • Innsatsen må styrkes når det gjelder holdningsskapende arbeid mot vold som retter seg mot brede befolkningsgrupper, eller særlig utsatte grupper.
 • Tiltakene er målrettede, bruker flere tilnærminger for å nå målgruppen, og er sosiokulturelt relevante.
 • Kampanjer og informasjonstiltak er den minst evaluerte forebyggingsstrategien, ifølge internasjonal forskning. Derfor må kampanjer følges opp av andre tiltak og på andre arenaer, for eksempel i arbeids- og organisasjonsliv, skoler og andre utdanningsinstitusjoner, samt innen lovgivning.
 • Kortvarige forebyggingstiltak og enkelttiltak har sjelden noen større effekt eller virkning.

I rapporten løftes flere forebyggingstiltak fra andre land frem. Et tiltak er lavterskel hjelpetelefoner for voksne med seksuelle følelser for barn. Erfaringer fra flere land i Norden og Europa viser at en slik hjelpetelefon kan øke bevisstheten om seksuelle overgrep og beskytte utsatte barn. Fra Sverige har forfatterne løftet frem et eksempel på en bred universell kampanje mot fysisk avstraffelse av barn, og som gjentatte vitenskapelige studier har påvist å ha hatt stor virkning på både holdninger og handlinger.  

I tillegg mener forfatterne at det er hensiktsmessig om tiltakene;

 • er likeverdige tilbud i hele landet,
 • bygger på samarbeid mellom relevante fagmiljøer,
 • gjennomføres i en støttende organisasjonskontekst,
 • gir rom for at fagpersoner kan øve seg på å tematisere vold i nære relasjoner,
 • beskrives tydelig i kommunale handlingsplaner

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Bakgrunnen for oppdraget er det første tiltaket i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for 2014–2017.

Les rapporten >> HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)