Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Innsatt og utsatt – Rapport om soningsforholdene til utsatte grupper i fengsel

21.09.2017 | Likestillings- og diskrimineringsombudet (2017)

Denne rapporten er den første helhetlige vurderingen av soningsforholdene for innsatte som har et vern etter norsk diskrimineringslovgivning og etter FNs tre diskrimineringskon­vensjoner. Forfatterne har spesielt sett på forholdene til kvinner, innsatte med funksjonsnedsettelse, innsatte som ikke behersker norsk eller engelsk (språk­lige minoriteter), lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner og mennesker som har en annen tro og et annet livssyn enn kristendom. De har ikke vurdert situasjonen for innsatte generelt.

Bakgrunnen er at LDO over flere år har mottatt og behandlet klagesaker fra enkeltpersoner om diskriminering i norske fengsler. LDO sin vurdering er at situasjonen for utsatte grupper i norske fengsler er alvorlig. Både kvinner og andre utsatte grupper kommer systematisk dårligere ut enn det som gjelder for majoritetsgruppen av innsatte.

Rapporten avdekker eksempler på manglende oppfyllelse av rettigheter og forskjells­behandling som vil kunne være i strid med diskrimineringsregelverket og Norges inter­nasjonale menneskerettsforpliktelser. Forskjellsbehandlingen er heller ikke forenlig med intensjonene om rehabilitering.

Kvinner sitter oftere isolert, og soner med strengere restriksjoner enn menn. Kvinner stenges også ute fra rehabiliteringstilbud, og risikerer trakassering. Også homofile og transpersoner risikerer trakassering. Bevegelseshemmede isoleres på grunn av gamle og upraktiske og bygg, og utelukkes fra fellesskapet. Psykisk syke får lite eller ingen behandling. Ikke norsk-språklig innsatte er ikke sikret tilgang på tolk ved samtaler som er helt vesentlige for at de skal forstå bakgrunnen for soningen, for eksempel ved innkomstsamtalen. Videre kan det være vanskelig å få kontakt med personell fra andre tros- og livssynssamfunn enn den norske kirke.

Soningsforholdene for disse utsatte gruppene har vært gjenstand for kartlegging og kritikk i flere kartlegginger og rapporter, blant annet fra Sivilombudsmannen, JURK og Fafo. Kriminalomsorgen har også selv vært opptatt av og satt søkelys på utfordringene.

I rapporten har LDO utviklet en rekke konkrete anbefalinger til myndighetene om hva som bør gjøres for å fremme likeverdige soningsforhold i fengslene.  Myndighetene må følge opp rapporten som kom fra Helsedirektoratet og kriminalomsorgen i 2016 om psykisk syke innsatte, og sikre et tilstrekkelig behandlingstilbud for denne gruppen innsatte. Videre foreligger det nå et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om utfordringene kvinnelige innsatte har under soning. Myndighetene må på denne bakgrunnen gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre kvinner et likeverdig tilbud.

(Denne teksten er i hovedsak hentet fra forordet i rapporten)

 

Du kan lese rapporten HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)