Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner - også for eldre utsatte?

14.12.2016 | Rapport 9/2016 fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Sammendrag

Dette prosjektet er en del av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sitt forskningsprogram om vold i nære relasjoner for perioden 2014-2018. Dette forskningsprogrammet ble igangsatt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og er hjemlet i stortingsmelding og handlingsplan om vold i nære relasjoner (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013a, 2013b).

I handlingsplanene fra regjeringen for periodene 2008-2011, 2012 og 2014-17 oppfordres kommunene til å utarbeide kommunale/interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Omlag en tredel av kommunene har tatt denne utfordringen og utarbeidet kommunale handlingsplaner for vold i nære relasjoner. Handlingsplaner er med på å synliggjøre kommunens tjenestetilbud til utsatte grupper og kan være et nyttig dokument for å utvikle tjenestene videre.

Prosjektet følger definisjonen av «vold i nære relasjoner» slik det er gitt i overordnede nasjonale dokumenter (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013a, 2013b). Det blir redegjort for aktuelle definisjoner og forståelser av fenomenet «vold mot eldre» og at eldrevold kan foregå i ulik kontekst fra partnervold til vold mot hjelpetrengende eldre. Oppmerksomheten og innsatsen knyttet til eldrevold blir kort diskutert i en nordisk og europeisk kontekst. Nasjonale strategiske meldinger og planer i Norge de siste årene har blitt tydeligere på å inkludere eldre utsatte.

Hensikten med prosjektet var å få kunnskap om hvordan de kommunale handlingsplanene inkluderer befolkningsgruppen som er 65 år og eldre og som bor i privat husholdning. Prosjektet har fire forskningsspørsmål. Spørsmålene omhandler i hvilken grad eldre utsatte er inkludert i handlingsplanene og hvordan de er presentert, hvilken hjelp og støtte som anbefales og på hvilken måte planene bistår ansatte i å gi tjenester til eldre utsatte. Det siste spørsmålet omhandler styrker og svakheter i de foreliggende planene.

Datainnsamlingen foregikk fra høst 2015 til vår 2016. Metoden var å søke etter kommunale handlingsplaner via kommunenes hjemmesider. For mange kommuner var det vanskelig å finne handlingsplanen og det var få kommuner som hadde en samlet oversikt over planer/saksframstillinger/webressurser relatert til vold. Det var 61 handlingsplaner fra alle deler av landet som ble inkludert i prosjektet og analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse.

Resultatene beskrives innen rammen av forskningsspørsmålene. Hensikten for samtlige handlingsplaner er å synliggjøre vold som et problem og utvikle tjenestetilbudet til utsatte. Det er omlag en av fire handlingsplaner som ikke har den eldre befolkningen som målgruppe. Seks av planene beskriver eldre som skrøpelige/spesielt sårbare, mens de øvrige har et noe bredere perspektiv på gruppen eldre voksne. Selv om 47 av planene inkluderer eldre utsatte i den generelle delen av handlingsplanen, er tiltakene få. Det hyppigste tiltaket for hjelp og støtte til de involverte er opplysninger om Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon. Det er også det hyppigste tiltaket for ansatte som skal arbeide med overgrepssaker. Det er kun tre planer som nevner eldre utsatte i forbindelse med partnervold. Det er ingen som har tiltak knyttet til hvordan tjenesten kan trygge eldre som er omsorgsgivere til familiemedlemmer med kognitiv sykdom og aggressiv atferd. Generelt er tiltaksdelen i de fleste av handlingsplanene mer formulert som mål enn konkrete tiltak. Ansvar for gjennomføringen er ofte lagt på tjenester og systemer og i mindre grad knyttet til stillingsfunksjoner/personer.

I rapporten drøftes det i hvilken grad de kommunale handlingsplanene er planer for handling eller planer for visjoner. Det argumenteres for at de kommunale handlingsplanene må ha tydelige mål og rammer som synliggjøres gjennom konkrete og forpliktende tiltak. Drøftingen tar videre opp i hvilken grad handlingsplanene er for både utsatte og ansatte. Styrker og svakhet i de foreliggende handlingsplanene gjennomgås samt noen viktige faktorer som skal til for å gjøre handlingsplanene mer forpliktende for kommunen og tjenesteapparatet.

På bakgrunn av dokumentanalyse av 61 kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner kommer prosjektet med tolv anbefalinger. Disse anbefalingene kan være nyttige for både nasjonale og lokale myndigheter samt ansatte i tjenesteapparatet som involveres i arbeidet med de kommunale handlingsplanene om vold i nære relasjoner, enten ved utarbeidelse av nye planer eller ved revidering av de eksisterende.

(Teksten er hentet fra rapportens sammendrag, s. 6-7)

Les hele rapporten >> Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner - også for eldre utsatte?

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)