Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

16.12.2015 | Rapport fra SINTEF på oppdrag av Helsedirektoratet (2015)

I denne rapporten presenteres de årlige tallene for ressursinnsats i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Rapporten gir en oversikt over utviklingen i antall årsverk og grad av kompetanse i tjenestene, fordelt etter tjenester til voksne, barn og unge. Rapporten gir også en oversikt over kommunenes innsats og prioriteringer innenfor sentrale satsningsområder på psykisk helse- og rusfeltet.

Årsverksinnsatsen i kommunene som brukes til arbeid med psykisk helse og rus synes å holde seg stabil. Én av fem kommuner vurderer at tilbudet de gir til barn og unge med alvorlige problemer er dårlig. Når det gjelder denne målgruppen, bruker kommunene flest årsverk på milde og kortvarige problemer. Mange kommuner sliter med å gi et godt tilbud til barn og unge med alvorlige og langvarige problemer eller lidelser. 

Årets rapport er den første der årsverkene innen psykisk helse og rus er kartlagt sammen. Det gir et brudd i tidsserien, og det er derfor en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i antall årsverk.  Etter kvalitetskontroll og kontakt med mange kommuner, konkluderer imidlertid SINTEF med at det ikke er store endringer i årsverksinnsatsen innen arbeidet med psykisk helse og rus i kommunene fra 2014 til 2015.

Den positive trenden med økt utdannings- og kompetansenivå i tjenestene fortsetter. I 2015 hadde 88 prosent som jobber med barn og unge utdanning fra høyskole eller universitet.  Av de samlede psykologressursene innenfor kommunale psykisk helse- og rustjenester, er 76 prosent innrettet mot målgruppen barn og unge. Det var en betydelig styrkning av antall psykologer i tjenestene retter mot barn og unge i perioden 2007-2013, med en vekst på 51 prosent. Årets rapportering viser at antall psykologer i tjenestene opprettholdes på omtrent samme nivå.

I rapporten kommer det frem at mange kommuner mangler arbeids- og aktivitetstiltak for personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Det kan se ut som om det er behov for å avklare organisering og ansvarsfordeling for denne type tiltak. Noen kommuner sier at de har lagt ned slike tiltak etter NAV-reformen, mens andre har egne kommunale tiltak tilpasset målgruppen. Kommunene mangler også heldøgns omsorgstilbud for personer med alvorlig sykdom innen rus og/eller psykiske lidelser. Mange kommuner mangler også egnede botilbud for målgruppene.

Andre funn fra rapporten: 

  • Brukermedvirkning: 40 prosent av kommunene har etablert brukerråd hvor brukere fra psykisk helse- og rusfeltet er representert.
  • Vold i nære relasjoner. Positiv utvikling i andel kommuner som har handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Økt fra én av fem kommuner i fjor, til én av tre kommuner i år. 
  • Kompetansesentre: De fleste kommunene oppgir at de kjenner til de ulike kompetansesentrene innenfor psykisk helse- og rusfeltet, men det er store variasjoner i bruken av dem.

Les rapporten >> Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)