Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Nasjonal pårørendeundersøkelse

05.03.2021 | Opinion AS på oppdrag fra Hdir

Opinion har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en nasjonal pårørendeundersøkelse. Formålet har vært å kartlegge pårørendes rolle, erfaringer og situasjon. Resultatene viser blant annet at de pårørende er en stor og sammensatt gruppe, det er vanlig å oppleve stress og bekymring, samt at situasjonen kan påvirke arbeid og utdanning.

Pårørendeundersøkelsen er en landsrepresentativ spørreundersøkelse, med 3000 telefonintervju samt 25 kvalitative dybdeintervju. Den er gjennomført i perioden september 2020 til januar 2021.

I spørreundersøkelsen defineres pårørende som «en som støtter, hjelper eller pleier en nærstående som følge av fysisk eller psykisk sykdom, alderssvekkelse, funksjonsnedsettelse eller rusavhengighet». Dermed kan pårørende være både foreldre, søsken, annen familie, venner, naboer eller arbeidskolleger.

Mer enn 1,5 millioner personer over 18 år gjør en innsats som pårørende. Pårørende bidrar med stor innsats, og rapporten dokumenterer at omfanget av innsatsen er betydelig, målt i antall timer. Halvparten av pårørendebefolkningen bruker inntil 5 timer i uka på pårørendeinnsats. 15 prosent bruker mellom 10 og 19 timer, og like mange bruker mer enn 20 timer. Pårørende i disse relasjonene bor ofte sammen med personen de er pårørende til, og pårørendeomsorgen blir mer kontinuerlig og omfattende.

Resultatene viser at de fleste pårørende (73 prosent) vurderer egne helse som god. Det er kvinner, foreldre og pårørende som er i permisjon, hjemmeværende eller arbeidssøkende som i størst grad vurderer egen helse som dårlig. 14 prosent i pårørendebefolkningen svarer at de har oppsøkt eller mottatt helsehjelp for belastninger som henger sammen med pårørendeinnsats, flere kvinner enn menn.

Andre hovedfunn i rapporten er at;
- nattevåk og helsefaglige oppgaver er mest belastende,
- det er noen flere kvinner enn menn blant de pårørende, men fordelingen er nokså lik,
- mange er pårørende til personer med lite nettverk rundt seg,
- det er mer pårørendeinnsats under koronapandemien,
- foreldre til barn med omfattende behov, og pårørende til ROP-pasienter er særlig utsatt,
- det er vanlig å oppleve stress og bekymring som pårørende,
- omfattende pårørendeinnsats påvirker arbeid og utdanning

Spørreundersøkelsen viser at pårørende stort sett opplever å bli møtt med høflighet og respekt av helse- og omsorgstjenesten,  bare et lite mindretall opplever å være til bry. Bildet er mer delt når det gjelder opplevelsen av samordnede og koordinerte tjenester. Omtrent fire av ti som er nærmeste pårørende til personer som mottar helse- og omsorgstjenester i dag, opplever samordningen mellom tjenestene som god. Av de nærmeste pårørende til noen som mottar tjenester, er det omkring en av tre som svarer at de får medvirke i utformingen av tjenestetilbudet.

Les mer, og last ned rapporten >> Helsedirektoratet.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)