Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom

06.10.2020 | Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, Oslo kommune

- Et av byrådets tiltak for forebyggingsoffensiv på rusfeltet i Oslo

Denne Oslostandarden skal bidra til å oppfylle byrådets mål om å sikre gode og likeverdige tjenester til utsatt ungdom på tvers av by­delene og Velferdsetaten. En Oslostandard for oppsøkende arbeid er forankret i byrådets strategiske plan for rusfeltet (byrådssak 158/18) og er et av flere tiltak for en forebyggingsoffensiv på rusfeltet. Den

Oslo kommune har i 2019 drevet oppsøkende sosialt arbeid blant ungdom sammen­hengende i 50 år. Utekontaktenes målgruppe er barn og unge under 25 år som oppholder seg i utsatte miljøer eller befinner seg i en vanskelig livssituasjon og som ikke mottar tilstrekkelig hjelp og støtte fra andre instanser. Der unge oppholder seg ute eller inne, offentlige plasser, kjøpe-sentre, skoler eller ungdomsklubber er utekontaktenes arena for feltarbeid. De samlede oppsøkende ungdomstjenestene i bydelene omfattet i 2019 rundt 50 årsverk. I tillegg har Velferdsetaten ved Uteseksjonen 30 heltidsansatte feltarbeidere som jobber med mennesker som oppholder seg i utsatte miljøer i Oslo sentrum. Utesek­sjonen har ingen aldersgrense, men har et hovedfokus på unge under 25 år.

Oppsøkende ungdomsarbeid er ikke en lovpålagt tjeneste, men er politisk forankret både lokalt og nasjonalt. Utekontaktene spiller en viktig rolle i kommunens innsatser overfor utsatte ungdom og ungdomsmiljøer. Dette gjelder både innen rus- og krimina­litetsforebygging, men også i det generelle folkehelsearbeidet. Faglig dokumentasjon og formidling av ungdommenes opplevelser bidrar til å utfylle og styrke kunnskaps­grunnlaget om Oslos ungdomsbefolkning.

Godt utekontaktarbeid kjennetegnes av jevnlig tilstedeværelse i ungdomsmiljøene, og miljøterapeutisk arbeid med fokus på relasjons- og tillitsbygging. Oppfølgings- og formidlingsarbeidet er fleksibelt og individuelt tilpasset, og dokumentasjonsarbeidet utføres systematisk. Den særegne metodikken og nærheten til ungdommen gjør at utekontakter er godt rustet til å bidra til å oppfylle ambisjonene om både likeverdige og ungdomsvennlige tjenester.

Det er i dag store variasjoner mellom bydelene når det kommer til både ressursbruk, organisering og kontinuitet hos utekontaktene og de andre tjenestene som bruker oppsøkende tilnærming. Bydelene er ansvarlig for utforming av tilbudet til ungdom i egen bydel, og det er fra byrådets side ikke et mål at tjenestene i bydelene skal være like. Hensikten er derimot å sikre at tilbudet til alle byens unge er likeverdig. Oslo er én by, men de sosiale og materielle forholdene og ungdommenes behov varierer etter bydel. Det må derfor både legges til rette for økt samarbeid og styrking av fagfeltet på tvers av bydelsgrensene, samtidig som det fortsatt utformes lokalt tilpassede tjenester.

Med dette som bakgrunn ønsker byrådet å innføre en faglig standard som skal sikre at utekontaktene i Oslo kan levere gode og likeverdige tjenester. Kvalitetskriteriene i kapittel 3 inneholder både sterke anbefalinger og enkelte føringer, formulert som «skal»-punkter, rettet mot bydelene og Velferdsetaten. «Utekontaktene» brukes i denne sammenheng som fellesbetegnelse på alle de kommunale, oppsøkende ungdoms- tjenestene.

I Oslostandarden slås det fast at bydelsutekontaktene og Uteseksjonen skal gjøre seg tilgjengelige slik at det blir lett for utsatte unge å få kontakt. De oppsøkende tjenestene skal bygge tillit og være et viktig bindeledd mellom utsatte unge og øvrig hjelpeapparat. Oslostandarden omtaler også forutsetninger for å kunne gi slike gode oppsøkende tjenester, herunder tilstrekkelig bemanning og ressurser til at det kan arbeides systematisk og med kontinuitet. Tjenestene må ha kompetente medarbeidere som speiler mangfoldet i Oslo og som spiller utsatte unge og øvrig hjelpeapparat gode gjennom samarbeid og relasjonsarbeid. Den kunnskapen som utekontakttjenestene opparbeider seg gjennom kvalitativt godt arbeid over tid er verdifull og må dokumenteres på individ-, gruppe- og systemnivå.

Til denne Oslostandarden er det også utarbeidet et eget kunnskapsgrunnlag. Her gis det en historisk introduksjon til fagfeltet, redegjørelse for forankring i lovverk og politiske styringsdokumenter, en gjennomgang av tidligere litteratur, samt presenta­sjon av nylig innsamlede data om det oppsøkende ungdomsarbeidet i Oslo.

 

Du kan lese hele rapporten >> HER

(Teksten er i hovedsak hentet fra innledningen i rapporten)

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)