Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Risiko i veitrafikken 2013/2014

15.12.2015 | Rapport fra Transportøkonomisk institutt (2015)

Transportøkonomisk institutt beregner jevnlig nye risikotall for veitrafikkulykker. De er basert på Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk over veitrafikkulykker og på de landsomfattende reisevaneundersøkelsene (RVU), som gjennomføres hvert fjerde år. Risikotallene som presenteres i rapporten er basert på eksponeringstall fra den seneste reisevaneundersøkelsen fra 2013/14. I tillegg er det benyttet eksponeringstall fra Transportøkonomisk institutts årlige oppgaver over transportytelser i Norge. I de beregnete risikotall for 2013/2014 er det også presentert tall fra tidligere år.

Resultatene viser at antall ulykker, skader og dødsfall er redusert over tid, og reduksjonen fortsetter. Risikoreduksjonen var særlig sterk på 1970-tallet, men også i perioden 1980-2014. Spesielt etter 2007, har det vært et markert fall i risikoen for ulykker og skader.

Når det gjelder risiko for personbilførere fordelt etter alder, har unge og eldre høyere risiko enn middelaldrende. Både unge og eldre bilførere har hatt en markant reduksjon i risikoen de senere årene, mye større enn middelaldrene bilførere som tradisjonelt har ligget lavt. Risikoen for at 18-19-åringer skal bli drept eller alvorlig skadet i trafikken er redusert med over 40 prosent på 4 år. Blant fotgjengere og syklister er det derimot de eldste som har høyest risiko. Risikoen for å omkomme som fotgjenger er spesielt høy blant eldre.

Blant bilførere er det enkelte forskjeller i risiko mellom menn og kvinner. Menn har høyere risiko for å bli drept, mens kvinner har høyere risiko for å bli skadet. Hovedforklaringen på disse forskjellene er trolig at ulykker med mannlige sjåfører skjer i høyere hastigheter, og at mange dødsulykker involverer en mannlig fører som har kjørt i ruspåvirket tilstand. Risikoen for å bli involvert i personskadeulykker, uavhengig av om bilføreren selv blir skadet, er totalt sett omtrent den samme for mannlige og kvinnelige bilførere.

Fordelt på trafikantgrupper er risikoen redusert for førere og passasjerer i bil samt brukere av motorsykkel og moped, mens fotgjengere og syklister er omtrent like risikoutsatt i 2013/14 som i 2009/10. For bilførere og passasjerer er risikoen mye høyere natt til søndag enn på andre tidspunkt, men forskjellen er mye mindre enn tidligere.

I rapporten kommer det frem flere mulige forklaringer på at trafikken er blitt tryggere de senere årene. Bilparken blir stadig sikrere, og dette har trolig også gitt utslag blant unge som kjører litt eldre biler.  En annen trend kan være at ungdom er blitt mer lovlydige og «skikkelige» enn tidligere. I tillegg tyder data fra reisevaneundersøkelsen på at 18-19 åringene kjører mindre bil enn før. Nedgangen i risiko blant eldre bilførere kan også være et resultat av mer trafikksikre biler og at dagens eldre har erfaring som bilførere fra hele sitt voksne liv.

Det foregår også et systematisk arbeid med å forbedre veinettet, akuttmedisinen blir stadig bedre og varsling av ambulanse ved ulykker skjer raskere enn tidligere. Farten på veiene har også gått ned de senere år. Undersøkelser av trafikanters holdninger og atferd viser tendenser til at flere aksepterer sikkerhetsrestriksjoner som for eksempel fartsgrenser, flere benytter sikkerhetsutstyr osv. Det kan med andre ord se ut til at vi er i ferd med å få en bedre sikkerhetskultur i trafikken i Norge, ifølge rapporten.

Les rapporten >> Risiko i veitrafikken 2013/2014

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)