Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

04.01.2017 | Rapport 3/2016 fra Helsetilsynet

Statens helsetilsyn skal gjennomføre tilsyn med tjenestetilbudet til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) i 2017 og 2018. Tilsynet skal omfatte spesialisthelsetjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. For å få oversikt over utfordringene, er det gjennomført en risikovurdering av disse tjenestene. Resultatet er redegjort for i rapport 3/2016 fra Statens helsetilsyn.

Metoden var to-delt. Først var det om kunnskapsinnhenting, blant annet fra brukere og pårørende, som delte sine erfaringer og syns­punkter. Representanter for ideelle lavterskeltilbud i Oslo bidro også. Resultatet ble en lang liste over risikomomenter, som så ble lagt til grunn i den neste fasen. Et fagpanel med 25 personer fra ulike nivå og enheter i helse- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten i Nav og fra bruker- og pårørendeorganisa­sjoner,  utarbeidet et risikobilde som viste hvilke tretten punkter som hadde størst risiko. Så rangerte panelet disse punktene etter hyppighet og alvorlighet. Slik kom man fram til tre områder som er rangert som mest risikoutsatte:

  • Manglende samtidig og integrert behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), har særlig store konsekvenser for alvorlig syke pasien­ter. Mange av disse pasientene får heller ikke ivaretatt sin so­matiske helse. Hovedproblemet er at det mangler kompetanse om rus i psykisk helsevern og om psykiske lidelser i TSB. Den samme tverrfaglige kompe­tansen mangler i stor grad også i kommunale tjenester. Dessuten er samhand­lingskompetansen for dårlig.
  • Bruker/pasient får ikke tilpasset bolig (inkludert ikke tilpasset innholdet av tjenester i boligen).  Noen brukere mangler bolig, mens andre har en bolig som ikke samsvarer med deres behov. Noen brukere må ha tilpassede tjenester for å mestre bosituasjonen. Ofte er det for dårlig samhandling i kommunene mellom de som yter tjenester og de som tildeler/fremskaffer boliger. Egnede boliger er ikke nødvendigvis lette å finne, særlig ikke i små kommuner, men noen kommuner strekker seg langt for å skaffe boliger. I blant bosetter kommuner brukere i samme hus, som av ulike grunner ikke bør bo sammen.
  • Mangelfull utredning, vurdering og diagnostisering (både somatisk og psykisk helse samt rusavhengighet) skyldes ofte at tjenestene ikke setter av tilstrekkelig tid, noe som har alvorlige konsekvenser for pasientene. Det er store ulikheter i praksis, både geografisk og mellom sykehusene. Enkelte behandlingssteder innen psykisk helsevern vil ikke behandle rusutløste psykoser, selv om psykoser, uavhengig av årsak er deres ansvar. En del pasienter med psykoser går inn og ut av akuttavdelinger uten å få behandling for den underliggende lidelsen. Fagpanelet mente at svikt i utredning, vurdering og diagnostisering skjer oftere i psykisk helsevern enn i TSB selv om psykisk helsevern er blitt flinkere til å vurdere pasientens forhold til rusmidler. TSB har liten kompetanse og erfaring på å oppdage psykiske lidelser generelt, og psykoser spesielt. Symptomene blir ofte til­skrevet ruslidelsen. Dermed kan det gå lang tid før pasienten får adekvat behandling for sine lidelser.

Alt i alt viser risikovurderingen at tilbudet til personer med ROP-lidelse kan svikte på begge nivå og innen alle tjenester. Dette er en sårbar gruppe som trenger sammen­satte tjenester. Svikt kan ha svært alvorlige konsekvenser. Dette bekym­rer Helsetilsynet, og de vil legge risikovurderingen til grunn for landsomfattende tilsyn. De ønsker også at rapporten skal brukes aktivt av dem som har ansvar for tilbudet til disse brukerne/ pasientene. 

Les rapporten >>  Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)