Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Sammanfattning av forskningsresultat avseende insatser som rör narkotikabruk, med fokus på cannabis

13.05.2016 | Folkhalsmyndigheten (2016)

Återrapportering av regeringsuppdrag

Inom ramen för regeringens cannabissatsning har Folkhälsomyndigheten haft i uppdrag att ställa samman forskningsresultat och utvärderingar av genomförda insatser mot narkotikabruk, med ett speciellt fokus på cannabisbruk. Föreliggande rapport utgör återredovisning av uppdraget.

Myndigheten har utifrån publicerade systematiska litteraturöversikter undersökt det vetenskapliga kunskapsläget av narkotikaförebyggande program, och där så varit möjligt cannabisförebyggande program, för barn och ungdomar under 25 år. Vi har sökt efter systematiska litteraturöversikter publicerade 2013 och senare i fem olika databaser. Efter relevans- och kvalitetsbedömning inkluderades sju litteraturöversikter. De sju översikterna har behandlat olika typer av förebyggande program, på olika arenor och för olika målgrupper.

Sammantaget visar översikterna att det generellt sett är svårt att påvisa effekter av enskilda program eller programområden, och i den mån effekter finns är dessa oftast små. Det förekommer ofta problem eller oklarheter avseende kvaliteten på studierna, vilket begränsar säkerheten i resultaten. För universella och multimodala program dras slutsatsen att dessa kan vara effektiva för att minska cannabisbruk hos unga, men de effekter som observerats är försumbara eller små och de ingående studiernas kvalitet låg, vilket begränsar möjligheterna att dra några säkra slutledningar. För mediakampanjer och riktade skolprogram kan man inte dra några entydiga slutsatser om effekter. När det gäller universella skolprogram som baseras på en kombination av ansatser som förbättrar elevers sociala kompetens och som inkluderar det sociala inflytandets betydelse, tyder en meta-analys på små men positiva effekter på cannabisanvändning. Den genomsnittliga effekten var dock begränsad och för det program som visat tydligast effekt i Europa har inte några signifikanta effekter på svenska ungdomars bruk av cannabis kunnat påvisas. För beteendeinriktade insatser inom primärvård är det vetenskapliga underlaget otillräckligt och har begräsningar i kvantitet, kvalitet och generaliserbarhet. Även för skolbaserade dator- och internetstödda program för att förebygga cannabisbruk är det svårt att dra några entydiga slutsatser. Vid överföring av program mellan olika länder och kontexter finns det även en rad olika ställningstaganden som måste vägas in. Ofta behöver programmen anpassas till lokala förhållanden och då är det viktigt att balansera anpassningen i förhållande till programtroheten, så att de viktigaste kärnkomponenterna inte tas bort. De flesta av de drogförebyggande programmen som ingår i vår 5 sammanställning är utvecklade och testade i USA där cannabisbruk bland unga är vanligare än i Sverige. Omfattningen och utformningen av sociala välfärdssystem kan också variera mellan olika länder. Om konsumtionen är relativt låg eller skyddsnätet starkt kan en eventuell effekt bli svårare att påvisa. Sammantaget finns stora kunskapsluckor och brist på effektiva insatser med vetenskapligt stöd. Detta innebär att det inte finns enkla lösningar utan att det lokala förebyggande arbetet behöver utgå från en kartläggning av problemet. Vid utveckling av det förebyggande arbetet lokalt behöver man dels beakta den aktuella situationen med hjälp av god data och uppföljning, dels kunna nå personer med högre risk för narkotikabruk och på ett tydligare sätt integrera de bakomliggande anledningarna till att unga börjar bruka narkotika. Det är även viktigt att utvärdera effekter av nya och befintliga program med en så god studiemetodik som möjligt.

Sammanfattning av forskningsresultat avseende insatser som rör narkotikabruk, med fokus på cannabis

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)