Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ungdata 2017. Nasjonale resultater

25.08.2017 | NOVA Rapport 10/17

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der elever svarer på spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritiden. Fra 2010 og fram til sommeren 2017 har over 400 000 ungdommer deltatt i undersøkelsen, fordelt på hele landet. Nærmere 80 prosent av samtlige 13–15-åringer i Norge har deltatt i Ungdata de siste tre årene, i tillegg har nesten 100 000 elever på videregående opplæring svart på undersøkelsen.

Siden 2010 har Nova oppsummert resultatene i en nasjonal rapport. 2017-rapporten dekker mange av de mest sentrale områdene i ungdoms liv: foreldre, venner, nærmiljø, utdanning, fritid, helse, rusmiddelbruk, mobbing, vold og regelbrudd.

I all hovedsak bekrefter resultatene fra årets undersøkelse det bildet som tidligere er gitt av norsk ungdom. Selv om de fleste trives og er godt fornøyd, er det mange som opplever bekymringer i hverdagen. Særlig er det mange jenter som opplever skolen som stressende. Et sentralt funn fra årets undersøkelse er at omfanget av psykiske helse-plager fortsetter å øke. Økningen er markant og gjelder både gutter og jenter. Det kan også se ut til at den «skikkelighetstrenden» vi har sett prege ungdomsgenerasjonene siden årtusenskiftet, har stoppet noe opp. Sammenliknet med fjorårets tall brukes det mindre tid på lekser, færre sikter mot høyere utdanning og det er en liten økning i andelen ungdom som driver med lovbrudd.

Her følger en oppsummering av funnene på noen av områdene, basert på sammendraget i rapporten.

Veltilpasset og hjemmekjær

De aller fleste norske ungdommer lever aktive liv, der vennskap, familieliv, skole, trening og digital fritid står sentralt i hverdagen. Resultatene fra Ungdata viser at dagens tenåringer er nokså hjemmekjære. At mer enn åtte av ti er godt fornøyd med foreldrene sine, viser at de aller fleste opplever foreldrene som viktige støttespillere i hverdagen.

Ulike typer seksuell trakassering

I årets undersøkelse er det kartlagt hvor mange av elevene på videregående som har blitt utsatt for ulike typer seksuell trakassering (seksuell ryktespredning, verbal trakassering og beføling). Resultatene viser at dette gjelder en god del ungdommer. For eksempel har 22 prosent av jentene på videregående opplevd at noen mot deres vilje befølte dem på en seksuell måte, åtte prosent av guttene. Blant de som har vært utsatt for ulike former for seksuell trakassering, har flest opplevd det én gang.

Fritidsaktiviteter

Ungdata viser at svært mange bruker mye tid på sosiale medier, men også på nettbaserte spill, der en typisk kommuniserer med hverandre via nettet. Selv om orienteringen mot hjemmet som fritidsarena har blitt forsterket, viser ikke årets rapport at færre deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Tvert imot har utviklingen de siste årene vært nokså stabil, med en liten økning i andelen som deltar i organisert idrett.

Skole og fremtid

De aller fleste ungdommer trives på skolen, og så mange som ni av ti opplever at lærerne deres bryr seg om dem. Samtidig er det en god del som ikke opplever skolen som et godt sted å være. Seks av ti jenter og tre av ti gutter sier at de ofte eller svært ofte blir stresset av skolearbeidet. Opplevelsen av skolestress er høyest i 10. trinn og på VG3.

Helse og trivsel

Selv om Ungdata viser at de aller fleste unge er godt fornøyd med egen helse, er det en god del som sliter med ulike typer helseplager i hverdagen. Mange sliter med hodepine, magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskulatur. Andre sliter med symptomer på stress. Jenter er mer utsatt for denne typen problemer enn gutter, og for jentene øker plagene gjennom årene på ungdomstrinnet, for deretter å flate ut fra 16–17-årsalderen. Omfanget av selvrapporterte depressive symptomer har gradvis økt blant jenter siden 2010. Årets undersøkelse tyder på en ytterligere økning. Blant gutter har til nå vært en svak nedgang i andelen som rapporterer om høyt nivå av depressive symptomer. Årets tall tyder på at denne trenden kan være brutt, og at det har vært en økning også for gutter. 

Bruk av rusmidler

Når det gjelder andelen ungdomsskoleelever som snuser, røyker eller drikker alkohol, har det vært en tydelig nedadgående kurve de senere årene. Årets rapport viser at denne trenden bare fortsetter. Mens nedgangen i røyking har vært større blant jentene enn guttene, har nedgangen i snusing vært størst blant guttene. Antall gutter som snuser har gått ned fra åtte til fem prosent på bare noen få år. Det er nå mindre enn to prosent av elevene på ungdomstrinnet som røyker daglig eller ukentlig, og 3–4 prosent som snuser. Dette viser at bruken av tobakk samlet sett har gått svært mye ned blant ungdomsskoleelevene. Det er likevel fortsatt en del som bruker tobakk på videregående, og gutter i større grad enn jenter.

Omfanget av hasjrøyking er nokså lav blant elever på ungdomstrinnet, og andelen som har prøvd hasj har ikke endret seg mye siden Ungdata-målingene startet i 2010. På videregående er det en god del flere som har erfaring med hasj eller marihuana. Blant gutter på slutten av videregående er det en av fire som har prøvd hasj eller marihuana. Tallene for guttene i denne aldersgruppen er høyere i årets rapport enn i tidligere målinger, noe som kan tyde på en økning i hasjbruken i denne gruppen.

Bruken av reseptfrie medikamenter er forholdsvis høy, og i midten av tenårene bruker mer enn hver fjerde jente slike medikamenter en eller flere ganger i uka, i følge spørreundersøkelsen.

Lov- og regelbrudd

Det har de siste årene vært en nedadgående trend, der færre ungdommer er involvert i vold og kriminalitet. Tallene fra årets undersøkelse viser derimot en økning i andelen gutter som nasker i butikker, eller som driver med andre former for regelbrudd. Blant jenter er det mindre endringer. Når det gjelder omfanget av vold og trusler om vold, har det også vært en nedadgående trend de senere årene. Årets rapport viser at omfanget er nokså likt som fjorårets.

 

Les hele rapporten >> Ungdata 2017. Nasjonale resultater

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)