Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ungdom og rusmidler (2009)

26.01.2009 | SIRUS rapport nr 5/2009

Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 – 2008

Rapporten gir en oversikt over bruk av rusmidler blant ungdom i alderen 15 til 20 år basert på to parallelle tverrsnittsundersøkelser utført av SIFA/SIRUS. Den ene undersøkelsen omfattet ungdom registrert bosatt i Oslo og ble gjennomført årlig fra 1968 til og med 2008. Den andre omfattet hele landet, inkludert Oslo, og ble første gang foretatt i 1986. Fra og med 1990 ble også denne gjennomført som en årlig undersøkelse

Alkohol. Det store flertall (omkring 80 prosent) av 15–20-åringer svarte at de hadde drukket alkohol noen gang. I de senere år har det vært en større andel jenter enn gutter som oppgir at de noen gang har drukket alkohol. For årene 2006–2008 sett under ett, var den gjennomsnittlige debutalder i aldersgruppa 15–20 år i underkant av 15 år for øl, omkring 15 år for «rusbrus», og omkring 15,5 år for vin og brennevin. Den gjennomsnittlige debutalder har gått noe opp i de senere år.

I perioden 2006–2008, oppga omkring 60 prosent av 15–20-åringene å ha drukket alkohol i løpet av de siste fire ukene. Øl var den drikkesorten flest oppga å ha drukket. Dette gjaldt både guttene og jentene. Beregnet årlig alkoholforbruk i aldersgruppen 15–20 år økte i siste halvdel av 1990-tallet, men har stort sett stabilisert seg etter årtusenskiftet. I den samme perioden var det beregnete årlige alkoholforbruket 4,9 liter ren alkohol for ungdom på landsbasis (4,1 liter for jenter og 5,6 liter for gutter), mens det var 5,4 liter i Oslo-utvalget (4,5 liter for jenter og 6,2 liter for gutter).

I de senere år har omkring to av tre oppgitt at de har kjent seg tydelig beruset. For årene 2006–2008 sett under ett, oppga noe under 20 prosent i Oslo og noe over 20 prosent på landsbasis at de hadde kjent seg tydelig beruset mer enn 50 ganger i livet. Denne andelen økte i siste halvdel av 1990-tallet, mens det var en jevn nedgang etter årtusenskiftet. Forskjellen mellom gutter og jenter har imidlertid vært langt mindre i de senere år, enn hva tilfellet var på begynnelsen av 1990-tallet. Omkring 10 prosent oppga å ha vært beruset mer enn 25 ganger i løpet av de siste seks månedene.

For årene 2006–2008 sett under ett, oppga noe over ¼ av alle ungdommer at de hadde opplevd krangel, noe over 10 prosent at de hadde opplevd slagsmål og noe over 10 prosent at de hadde vært utsatt for ulykke i forbindelse med alkoholkonsum.

Cannabis.  I siste halvdel av 1990-tallet var det en økning i andelen som oppga at de hadde brukt cannabis noen gang. Ved årtusenskiftet oppga i underkant av 20 prosent på landsbasis og i underkant av 30 prosent i Oslo at de noen gang hadde brukt hasj eller marihuana. I den senere tid har det imidlertid vært en klar nedgang og i årene 2006–2008 svarte i overkant av 10 prosent på landsbasis og i underkant av 20 prosent i Oslo at de hadde brukt cannabis.

Andelen som oppga bruk av cannabis i løpet av de siste seks månedene har vist en tilsvarende utvikling. Mens det ved årtusenskiftet var i underkant av 10 prosent på landsbasis og omkring 17 prosent i Oslo som oppga å ha brukt cannabis i løpet av de siste seks månedene, var denne andelen sunket til omkring seks prosent på landsbasis og 10 prosent i Oslo for årene 2006–2008 samlet. Det er liten eller ingen forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder bruk av cannabis.

I de senere år har omkring én av tre i landet som helhet oppgitt at de har blitt tilbudt cannabis og litt over halvparten at de tror de ville kunne klare å skaffe seg cannabis i løpet av to-tre dager. De tilsvarende resultatene hvis vi bare ser på Oslo, var at oppimot halvparten oppga at de hadde blitt tilbudt hasj eller marihuana og omkring to av tre trodde de ville kunne klare å skaffe stoffet.

Det overveiende flertallet var av den oppfatning at cannabis ikke burde kunne selges fritt her i landet. Det var også bare et mindretall som sa at de kunne tenke seg å prøve cannabis hvis det ikke var fare for å bli arrestert.

Tobakk.  Andelen 15–20-åringer som røyker sigaretter har gått jevnt ned i de senere år. For årene 2006–2008 samlet, oppga omkring 10 prosent at de røykte daglig, og omkring 10 prosent at de røykte av og til. I det samme tidsrommet oppga omkring 15 prosent av guttene og fem prosent av jentene at de brukte snus daglig, mens 25 prosent sa at de brukte snus av og til.

Andre narkotiske stoffer.  Ved siden av cannabis var amfetamin det stoffet flest unge rapporterte å ha brukt noen gang. Andelen i aldersgruppen 15–20 år i landet som helhet som oppga at de noen gang hadde brukt amfetamin, økte til omkring fire prosent fram mot årtusenskiftet, for deretter å falle til rundt to prosent. Hvis vi bare ser på Oslo, var det ved årtusenskiftet omkring syv prosent som oppga at de noen gang hadde brukt amfetamin. Deretter var det en nedgang fram mot 2008, hvor omkring tre prosent oppga å ha brukt amfetamin. Hva angår andre narkotiske stoffer lå andelen som oppga å ha brukt disse stort sett på en halv til tre prosent i undersøkelsesperioden.

Sniffing av løsemidler og bruk av psykofarmaka.  Ved de siste målingene var det i underkant av seks prosent som oppga at de noen gang hadde sniffet løsemidler og omkring to prosent som oppga at de hadde gjort dette i løpet av de siste seks månedene i begge utvalgene. Omkring fire prosent i perioden 2006–2008 oppga at de noen gang hadde brukt psykofarmaka uten at det var foreskrevet av lege.

Sammenheng mellom cannabis, alkohol og andre rusmidler.  Det var en tydelig sammenheng mellom bruk av cannabis og andre rusmidler i begge utvalgene. Andelen som hadde prøvd amfetamin, heroin eller sniffing av lim var klart mye høyere blant de som også hadde brukt cannabis enn blant dem som aldri hadde brukt dette stoffet. Vi ser en tilsvarende sammenheng når vi undersøker bruk av rusmidler etter hvor ofte respondentene hadde drukket seg beruset i løpet av de siste seks månedene.

 

>>Ungdom og rusmidler