Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie

11.12.2017 | NKVTS-rapport 9/2017

Denne rapporten presenterer resultater fra den første nasjonale omfangsstudien om vold og overgrep mot eldre hjemmeboende over 65 år. Undersøkelsen er en nasjonal tverrsnittstudie hvor 2463 personer i alderen 66 til 90 år svarte på et spørreskjema. Det var en jevn fordeling av kvinner og menn som responderte. Datainnsamlingen ble gjennomført i 2016, og svarprosenten var i underkant av 50 prosent. I spørreskjemaet ble det stilt konkrete spørsmål om alvorlig fysisk vold og alvorlige seksuelle overgrep før fylte 65 år. Videre svarte respondentene på om de hadde vært utsatt for alvorlig eller mindre alvorlig fysisk vold, seksuelle, psykiske og økonomiske overgrep etter fylte 65 år, og om det gjaldt det siste året. I tillegg var det spørsmål om sosiodemografiske forhold, helse, livsstil og hjelpebehov, kontakt med hjelpeapparatet og anmeldelse.

Formålet var å få kunnskap om forekomsten av vold og overgrep i befolkningen som er 65 år eller eldre, samt hvilke relasjoner de voldsutsatte har til utøverne. Funnene fra denne studien ble sammenlignet med lignende forekomststudier blant eldre i andre europeiske land.

Resultatene antyder at den samlede forekomsten av vold og overgrep mot eldre hjemmeboende personer etter fylte 65 år, er mellom 6,8 og 9,2 %. Det vil si mellom 56 500 og 76 000 eldre. Forskerne fant ikke signifikante forskjeller mellom kjønnene. Av de 168 personene som oppgav at de hadde vært utsatt for vold og overgrep, var det flest som oppga psykiske overgrep (98 personer) etterfulgt av fysisk vold (58 personer), seksuelle overgrep (26 personer) og økonomiske overgrep (21 personer).

Volden og overgrepene var i omtrent 80 prosent av tilfellene utført av personer i nær relasjon til de eldre. Bare elleve av de voldsutsatte oppga at de hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet. Hvis den utsatte fortalte om sin situasjon til andre, var det først og fremst til familie. Ni personer oppga at de hadde anmeldt forholdet, hvorav to av sakene ble etterforsket.

Studien viser at eldre som har vært utsatt for alvorlig fysisk vold eller alvorlige seksuelle overgrep tidligere i livet, er mer voldsutsatt også i eldre år. Resultatene har også synliggjort klare sammenhenger mellom voldsutsatthet, uhelse, fysisk og sosial fungering.

Rapporten indikerer at omfanget av vold og overgrep mot eldre personer i Norge er betydelig, og minst like stort som i andre europeiske land. Studien viser at vold og overgrep mot eldre personer i Norge er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

I følge forskerne er det behov for flere kvantitative og kvalitative studier om vold, overgrep, omsorgssvikt og helse rettet mot den eldre befolkningen i Norge. En konkret anbefaling er at en ny forekomststudie bør ha mer fokus på respondentenes mentale helse, sosiale nettverk, sosiale støtte og hjelpebehov.

Et tiltak som foreslås i rapporten er at det bør innføres retningslinjer for helse- og omsorgspersonell, som sikrer at alle eldre pasienter blir spurt om de har erfaring med vold eller overgrep. Det anbefales også at det utarbeides informasjonskampanjer for å opplyse om at vold mot eldre er et samfunnsproblem og ikke et privat problem. Kampanjen bør rettes mot den eldre delen av befolkningen, men også til det brede lag av befolkningen som generell folkeopplysning.

Last ned og les rapporten >> Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)