Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Statlige føringer

Artikler & Kronikker
Nyheter
Rapporter
Bokomtaler
Statlige føringer
Praksiserfaringer

Rusreform – fra straff til hjelp. NOU 2019:26

20.12.2019

19. desember 2019 la rusreformutvalget frem sitt forslag til gjennomføring av den fremtididge rusreformen. Regjeringen ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til hjelp, behandlin...

Les mer  >

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

12.11.2019

Alle barn fortjener en god start i livet, og de skal oppleve å være inkludert. Det betyr å være en del av fellesskapet fra de starter i barnehagen til de går ut av videregående. Stortingsmeldingen, utgitt av Kunnskapsdepartementet, inneholder en...

Les mer  >

Javisst kan du bli rusfri - men først må du overleve. Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

24.07.2019

I vår kom Helsedirektoratet med en ny nasjonal overdosestrategi. Målet er en årlig reduksjon i overdosedødsfall med en langsiktig nullvisjon. Strategien viderefører tiltak som allerede ser ut til å ha positiv effekt. Samtidig tar den for seg nye...

Les mer  >

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024). Prop.121 S.

12.06.2019

Regjeringen la i august 2017 frem en strategi for psykisk helse. Strategien  Mestre hele livet – Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) var et forarbeid til en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske...

Les mer  >

Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn. Meld.St.19 (2018-2019).

22.04.2019 | Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har gitt ut en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Den inneholder mange mål og strategier, hvor ønsket er et bærekraftig velferdssamfunn gjennom et godt og tverrsektorielt folkehelsearbeid. Det er særlig tre hovedområder som e...

Les mer  >

Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp (NOU 2019: 3)

07.02.2019 | Kunnskapsdepartementet

Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) fikk i oppgave å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår og foreslå tiltak for å motvirke uheldige...

Les mer  >

Det viktigste først (NOU 2018:16)

07.02.2019 | Helse- og omsorgsdepartementet

- Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Beslutningstakere i helse- og omsorgssektoren må ofte ta vanskelige beslutninger som handler om å prioritere mellom ulike...

Les mer  >

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021

07.01.2019 | Kulturdepartementet

Den nye handlingsplanen er den femte i rekka siden 2005, og danner grunnlaget for regjeringens arbeid i å bekjempe spilleproblemer i Norge. Kulturdepartementet har fastsatt den nye handlingsplanen, som er utarbeidet av Lotteritilsynet i samarbeid...

Les mer  >

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

20.08.2018 | Helsedirektoratet

Retningslinjen gjelder for helsepersonell i svangerskapsomsorgen som tilbyr tjenester til gravide, samt for gravide og deres familie. Den kommunale svangerskaps- og barselomsorgstjenesten utøves av fastleger, jordmødre og helsesøstre i deler av...

Les mer  >

Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre. Meld. St. 15 (2017–2018)

02.08.2018 | Helse- og omsorgsdepartementet

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Målgruppen ...

Les mer  >

Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021)

06.07.2018 | Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskaps- og integreringsdepartementet, og Justis- og beredskapsdepartementet

Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021)  har som mål at alle som har omsorg for barn skal vite hvor de kan få hjelp når det er behov for det, og det skal være lett å finne frem til råd og veiledning. Mål...

Les mer  >

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei for perioden 2018-2021

03.05.2018 | Statens vegvesen m.fl

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge. Som et ledd i dette er det utarbeidet en ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for...

Les mer  >

Kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi 2018-2020

17.04.2018 | Politidirektoratet

Denne planen har sitt utspring i  Politiets virksomhetsstrategi frem mot 2025 , hvor det å være i forkant av kriminalitet er en av fire strategiske tema. De tre andre er tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet, trygghet i det digitale rom,...

Les mer  >

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

24.11.2017 | Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester. Stadig flere pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester har flere sykdommer samtidig...

Les mer  >

Mer kunnskap – bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024

23.11.2017 | Barne- og likestillingsdepartementet

Denne strategien skal gi et historisk kompetanseløft i det kommunale barnevernet. Mer kunnskap i barnevernstjenestene skal gi et bedre barnevern for barn og familier og tryggere medarbeidere. Kunnskapen må bygge på forskning, men også på de...

Les mer  >

«Mestre hele livet» - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

30.08.2017

«Mestre hele livet» er den første strategien som omfatter hele det psykiske helsefeltet. Den inkluderer folkehelse, behandling og rehabilitering, og den omfatter alle aldersgrupper – voksne, barn og unge. Dette gjenspeiler seg i at totalt syv...

Les mer  >

Fra eldst til yngst - samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

26.07.2017

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veilederen, som skal styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen. God kvalitet og sammenheng i utdanningssystemet kommer alle barn, unge og...

Les mer  >

Forebygging av selvskading og selvmord i kommunen

17.07.2017

Helsedirektoratet har sammen med nasjonale og regionale kompetansemiljøer, ansatte fra kommunens helse -og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten, relevante organisasjoner som representerer brukere, pårørende og etterlatte, utarbeidet råd og...

Les mer  >

Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

11.07.2017

NOU 2017:12, med tittelen  Svikt og svik, ble nylig lagt frem av det regjeringsoppnevnte Barnevoldsutvalget.   Mandatet var å avdekke, i hvilken grad og på hvilken måte det offentlige tjenesteapparatet har sviktet i sin håndtering av saker der bar...

Les mer  >

Faglig retningslinje for skolehelsetjenesten 5-20 år

04.07.2017

Den nye retningslinjen er et kapittel i den  nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som består av fire deler. Fellesdelen omhandler ulike tema som ledelse, styring o...

Les mer  >

Veilederen: Fra bekymring til handling

29.06.2017 | - en veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Veilederen handler om hva som kan gi grunn til bekymring  for et mulig rusrelatert problem og hvordan en kan gå fra bekymring til handling på et tidlig tidspunkt i problemutviklingen. Tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområ...

Les mer  >

Redusert tilbakefall til ny kriminalitet. Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017–2021

20.06.2017

Gjennomføring av straff i Norge skal skje på en måte som er betryggende for samfunnet, og som motvirker nye straffbare handlinger. Likevel begår mange domfelte ny kriminalitet etter endt straffegjennomføring. Redusert tilbakefall til ny kriminalit...

Les mer  >

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Meld. St. 21 (2016–2017)

25.04.2017

Kunnskap er nøkkelen til fremtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet. For at barn og unge skal ha lyst til å lære, være motiverte og oppleve mestring må alle som har en rolle i utdanningssystemet være preget av lærelyst....

Les mer  >

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

21.02.2017

Denne retningslinjen erstatter IS-1154 «Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten». Retningslinjen har fire deler: Fellesdeler som omhandler virksomhetens drift og berører all...

Les mer  >

Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017

19.01.2017 | Justis- og beredskapsdepartementet

Enhver voldsutøvelse er en krenkelse av den som rammes, men forholdet mellom utsatt og gjerningsperson er av stor betydning for hvordan volden oppleves. Smerten over å bli utsatt for et overgrep fra en nærstående person kommer i tillegg til selve...

Les mer  >

Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter. Meld. St. 19 (2014-2015)

19.01.2017

Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter for hver enkelt av oss til ...

Les mer  >

Bedre læringsmiljø

19.01.2017

Ifølge Opplæringsloven § 9a-1 har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Når skolen jobber med læringsmiljøet, ivaretar man også generell del av...

Les mer  >

Tidlig samtale om alkohol og levevaner. Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen (2013)

17.01.2017

Dette heftet er utarbeidet for helsepersonell i svangerskapsomsorgen. Jordmødre og leger som følger opp gravide og deres partnere, har en unik mulighet til å nå hele familien. For at barnet skal få den beste starten i livet, er det viktig at alle...

Les mer  >

Veileder i salgs- og skjenkekontroll (2012)

17.01.2017

​Alkoholloven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader ved alkoholbruk. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer, blant annet ved å hindre skjenking av mindreårige og åpenbart...

Les mer  >

Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan (2006)

17.01.2017

Målgruppen for veilederen er kommunalt ansatte, planleggere som er involvert i planarbeidet og lokalpolitikere som skal behandle planen politisk. Veilederen for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan er laget for å gjøre det lettere for kommunen...

Les mer  >

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). Meld. St. 11 (2015–2016)

17.01.2017

Planen er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor. Nasjonal helse- og sykehusplan gjelder for perioden...

Les mer  >

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Meld. St. 26 (2014-2015)

17.01.2017

Det er mange kommunale helse- og omsorgstjenester som er gode hver for seg. Men tjenestene er for oppstykket og helheten mangler. Det rammer særlig dem med sammensatte behov. Med denne stortingsmeldingen legger regjeringen frem en plan for å skape...

Les mer  >

Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013–2016)

14.01.2017

Denne handlingsplanen vektlegger forebygging av kriminalitet begått av barn og unge. Målet er å hindre at barn og unge utvikler negativ atferd og begår lovbrudd. Når lovbrudd allerede er begått er målet å hindre at det skjer igjen. Handlingsplanen...

Les mer  >

Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol – narkotika – doping

14.01.2017

I denne stortingsmeldingen legger regjeringen fram sine mål og tiltak for en helhetlig rusmiddelpolitikk. Fra virksom forebygging, tidlig innsats og hjelp til de som har omfattende rusproblemer, til en politikk som også ivaretar pårørende og...

Les mer  >

Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

14.01.2017

Veilederens formål er å synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale psykiske helse- og rusarbeidet for voksne. Veilederen angir krav og forventninger.​​​ Den legger særlig vekt på at: psykisk helse og rus ses i sammenheng bruker- og...

Les mer  >

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)

14.01.2017

Proposisjon 12 S (2016–2017)omhandler regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep for perioden 2016- 2021. Opptrappingsplanen gir en oversikt over dagens situasjon, over tiltak for å bekjempe vold og overgrep, og over hovedutfordringene...

Les mer  >

Pårørendeveileder. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

14.01.2017

Pårørendeveilederen fra Helsedirektoratet ble opprinnelig utgitt i 2015, men kommer nå i en oppdatert versjon. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre, voksne og barn som pårørende. Gjennom den nye...

Les mer  >

Alt å vinne – en ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk. Meld. St. 12 (2016–2017)

14.01.2017

Meldingen omtaler regjeringens politikk på pengespillfeltet. På bakgrunn av de siste årenes utvikling i pengespillmarkedet, har regjeringen sett behov for en ny helhetlig gjennomgang av pengespillpolitikken. Det sentrale spørsmålet som søkes besva...

Les mer  >

Handlingsplan mot spilleproblemer 2016 – 2018

14.01.2017

Kulturdepartementet har fastsatt en ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2016 – 2018. Handlingsplanen har tre hovedmål med tilhørende tiltak: Færrest mulig skal ha problemer med spill Kunnskapen om spill og spilleproblemer skal økes o...

Les mer  >

En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017)

14.01.2017

Tiltaksplanen En god barndom varer livet ut gjelder for perioden 2014–2017, og inneholder 43 tiltak for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Hovedmålsettingen med planen er å forebygge og hindre at barn og ungdom utsettes for...

Les mer  >

Barn som lever i fattigdom. Regjeringens strategi 2015-2017

14.01.2017

En oppvekst i fattigdom i Norge innebærer færre valgmuligheter og som oftest en lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i et land hvor de...

Les mer  >

Omsorg 2020- regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020

14.01.2017

Omsorg 2020 presenterer regjeringens plan for omsorgsfeltet. Den inneholder prioriterte satsninger sammen med konkrete tiltak i oppfølgingen av stortingsmeldingen Morgendagens Omsorg . Omsorg 2020 skal bidra til en langsiktighet i arbeidet med å...

Les mer  >

#Ungdomshelse– regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021

14.01.2017

Ungdomstiden er en viktig periode i livet. Det er kanskje den perioden i livet det skjer flest fysiske, psykiske og sosiale endringer, og der det gjøres veivalg som kan få stor betydning for livet senere. Det er også en periode preget av økt...

Les mer  >

Trygghet, deltakelse og engasjement- regjeringens arbeid for barn og ungdom

14.01.2017

Planen gir en bred presentasjon av regjeringens satsing på barn og unge, og synliggjør innsatsen for å gi gode rammer for en trygg oppvekst på sentrale innsatsområder som familie og nærmiljø, barnehage, skole og arbeidsliv, helse og velferd, og...

Les mer  >

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

14.01.2017

Opptrappingsplanen har tre innsatsområder: tidlig innsats for å forebygge rusavhengighet, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling. Intensjonen er at vi skal bli flinkere til å oppdage og hjelpe tidlig, vi skal ha kortere ventetider og...

Les mer  >

Lover

02.01.2017

Her finner du et utvalg av relevante lover om rusforebyggende og helsefremmende arbeid: Alkoholloven Barnehageloven Barnekonvensjonen Barnelova Barnevernloven domstol.no Folkehelseloven Forvaltningsloven Helse- og omsorgstjenesteloven Legemiddello...

Les mer  >

Oversikt over flere statlige føringer

01.01.2017

På forebygging.no finner du en oversikt over flere statlige føringer: Handlingsplaner, rapporter o.l NOU - Norges offentlige utredninger Stortingsmeldinger og Stortingsproposisjoner Odelstingsproposisjoner Veiledere og rundskriv

Les mer  >

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)