Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017

19.01.2017 | Justis- og beredskapsdepartementet

Enhver voldsutøvelse er en krenkelse av den som rammes, men forholdet mellom utsatt og gjerningsperson er av stor betydning for hvordan volden oppleves. Smerten over å bli utsatt for et overgrep fra en nærstående person kommer i tillegg til selve volden. Det rokker ved individets fundamentale trygghet – en trygghet som burde skapes og vedlikeholdes i hjemmet av personer som står oss nær.

Vold i nære relasjoner er straffbare handlinger, uavhengig av hvem som utøver volden og hvor den finner sted. Regjeringen deler bekymringen mange har gitt uttrykk for - at denne kriminaliteten mangler synlighet. Det er fremdeles mange som ikke oppsøker politi eller hjelpeapparat og politi og hjelpeapparat klarer ikke alltid fange opp den som trenger hjelp.

Regjeringen ønsker å arbeide for at terskelen for å søke hjelp blir lavere for alle utsatte grupper, også for menn som utsettes for vold i nære relasjoner. Regjeringen legger til grunn en forståelse av vold i nære relasjoner som kaller på en bredspektret innsats. Vi må bruke både kriminalpolitiske, likestillingspolitiske, sosialpolitiske og helsepolitiske virkemidler dersom vi skal lykkes i å bekjempe denne volden.

I denne handlingsplanen følger regjeringen opp meldingen til Stortinget med konkrete tiltak på områdene forebygging, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, straffeforfølging og samarbeid og samordning. Med handlingsplanen flytter de arbeidet mot vold i nære relasjoner viktige skritt framover slik at man når målsettingen om at alle skal kunne leve sine liv frie for vold.

 

Handlingsplanen inneholder til sammen 45 ulike tiltak;

Forebygging og synliggjøring

1. Tiltakspakke for forebygging
2. KRÅDs rolle i arbeidet mot vold i nære relasjoner
3. Avdekking i hjelpeapparatet
4.  Indikator for omfang av vold i nære relasjoner 
5. Rutinemessige spørsmål for å avdekke vold mot gravide
6. Innføring av bedre og mer kontinuerlig statistikk
7. Omfangsundersøkelser
8. Voldsmåling

Kunnskap og kompetanse

9. Kunnskapsformidling
10. Styrking av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
11. Forskningsprogram
12. Forskning rundt helsemessige konsekvenser
13. Følgeevaluering av handlingsplan

Hjelpe- og behandlingstilbudet

14. Videreutvikling av krisesentertilbudet
15. Veileder om krisesentertilbudet
16. Kartlegging av saker som omhandler vold i nære relasjoner ved NAV-kontor
17. Oppfølging av kartleggingen av hjelpetilbudet for voldsutsatte med funksjonsnedsettelse
18. Informasjon til utsatte for vold i nære relasjoner og hjelpeapparat
19. Tjenestetilbudet ved barnehusene
20. Kartlegging av kommunale helse- og omsorgstjenester
21. Styrking av fastlegenes kompetanse om vold i nære relasjoner
22. Utvikling av behandlingstilbudet til utsatte for vold i nære relasjoner
23. Ny veileder for helse- og omsorgstjenesten
24. Revidere veilederen for psykososiale tiltak
25. Oppfølging av evalueringen av overgrepsmottakene
26. Videreutvikling av tilbudet om tannbehandling til utsatte for vold i nære relasjoner
27. Videreføring av tilbudet til voldsutøvere gjennom Alternativ til vold og familieverntjenestene
28. Spredning av sinnemestringsmodellen ved Brøset
29. Kartlegging av behandlingstilbudet for voldsutøvere

Straffeforfølging

30. Evaluering av bruken av straffeloven § 219
31. Analyse av familievoldssakene
32. Statusrapport om politiets arbeid med vold i nære relasjoner
33. Oppfølging av evalueringen av politiets arbeid med vold i nære relasjoner
34. Oppdatering av politiets veileder og tiltakskort
35. Fagsamling om vold i nære relasjoner 

Samarbeid og samordning

36. Gode modeller for samarbeid
37. RVTSenes rolle i tverretatlig samarbeid og samordning
38. Kommunale handlingsplaner
39. SLT og Politiråd
40. Individuell plan
41. Forum for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og nasjonale myndigheter
42. Tilskuddsordning for arbeid mot vold i nære relasjoner
43. Taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt
44. Etablering av «Karin» (barnehus for voksne) som prøveprosjekt
45. Nordisk og Europeisk samarbeid

 

Du kan lese hele handlingsplanen HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)