Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn. Meld.St.19 (2018-2019).

22.04.2019 | Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har gitt ut en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Den inneholder mange mål og strategier, hvor ønsket er et bærekraftig velferdssamfunn gjennom et godt og tverrsektorielt folkehelsearbeid. Det er særlig tre hovedområder som er prioritert: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

Regjeringen ønsker å videreføre og videreutvikle et effektivt, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. En viktig del av dette er å skape et trygt samfunn og fremme helsevennlige valg.  Stortingsmeldingen bygger videre på Meld. St. 19 (2014 – 2015) «Folkehelsemeldingen– Mestring og muligheter», da utfordringsbildet stort sett er det samme i dag som i 2015. Deler av Meld. St. 15 (2017 – 2018) «Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre» blir også fulgt opp i denne nye folkehelsemeldingen, sammen med andre meldinger, strategier og planer som handler om folkehelsearbeid.

Som nevnt innledningsvis har denne Stortingsmeldingen tre utvalgte områder hvor innsatsen skal forsterkes.

-          Vi vet at god oppvekst varer livet ut, og for å gi barn og unge trygge rammer må vi starte tidlig, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen i en pressemelding fra regjeringen.

Livssituasjonen, oppveksten og utviklingen til barn og unge har mye å si, og det er i følge Stortingsmeldingen viktig å legge til rette for godt foreldreskap, trygge og gode hjem, og et trygt og godt lokalsamfunn. På den måten kan man fremme god psykisk og fysisk helse i befolkningen. Blant tiltakene knyttet til tidlig innsats og god oppvekst, ønsker regjeringen å styrke helsestasjoner  og skolehelsetjeneste, videreføre innsatsen mot vold og overgrep og bidra til god kvalitet i barnehage, skole og SFO.

Et annet prioritert område er forebygging av ensomhet. I følge Folkehelsemeldingen viser forskning at å være ensom gjør oss mer utsatt for fysiske og psykiske sykdommer og tidlig død. Folkehelsearbeidet handler om å fremme god livskvalitet, noe som bl.a innebærer å delta i samfunnet og oppleve sosial støtte. Som et sentralt tiltak presenteres en ny strategi for å forebygge ensomhet, hvor frivillig sektor er en viktig ressurs.

-          For å bekjempe ensomhet skal vi skape mer åpenhet og flere møteplasser. Vi vil samle kunnskap om ensomhet og hvilke konsekvenser det har for helsen, forteller Michaelsen.

Det tredje satsningsområdet er mindre ulikhet i helse. I Norge er det dessverre fortsatt store sosiale og helsemessige forskjeller i alle aldersgrupper. En hovedutfordring er at mange barn lever i familier med vedvarende lav inntekt. Utdanning, arbeid og økonomiske ressurser bidrar til å motvirke ulikheter, og det er innenfor disse det er planlagt konkrete tiltak i den nye folkehelsemeldingen.

Kommunene har en sentral rolle i å bidra til folkehelsearbeidet og fremme god folkehelse. Program for folkehelse er et sentralt tiltak for å støtte folkehelsearbeidet som skjer ute i kommunene. På forebygging.no kan man finne beskrivelser av tiltak, og evalueringsopplegg, som er igangsatt i landets kommuner som del av programsatsingen. 

Folkehelsearbeidet går for seg i stort sett alle sektorer og på alle forvaltingsnivå. Regjeringa skriver i Folkehelsemeldingen at de vil legge vekt på at frivillig sektor, ideelle organisasjoner, næringslivet og offentlige myndigheter må samarbeide om innsatsen. Arbeidet skal være kunnskapsbasert, og regjeringen skriver at de skal være pådrivere for at ny teknologi blir tatt i bruk der det er relevant.

 

Les Folkehelsemeldinga HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)