Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

14.01.2017 | Redaksjonen

Opptrappingsplanen har tre innsatsområder: tidlig innsats for å forebygge rusavhengighet, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling. Intensjonen er at vi skal bli flinkere til å oppdage og hjelpe tidlig, vi skal ha kortere ventetider og bedre kvalitet i rusbehandlingen og vi skal sørge for god oppfølging etter behandling.

Opptrappingsplanen har fem overordnede mål:

  1. Det skal sikres reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
  2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig.
  3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
  4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
  5. Det skal utvikles og i større grad tas i bruk alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.

I følge regjeringen tar det i dag for lang tid å oppdage og hjelpe personer som står i fare for å utvikle et rusproblem. Problemene er ofte der før rusmidlene blir problemet og hjelpeapparatet må komme tidlig inn, før unge får utvikle et rusproblem. Det settes også fokus på den belastningen det er å være barn av rusavhengige, og disse barna må følges bedre opp. Andre satsningsområder er helsestasjoner og skolehelsetjeneste, flere psykologer i kommunene og styrke tilskuddsordningen til oppfølging av barn av personer som er psykisk syke eller har rusproblemer. I løpet av planperioden skal tiltak for tidlig intervensjon systematisk prøves ut og evalueres. Regjeringen vil også styrke kompetanse om rus- og avhengighetsproblematikk i alle sektorer.

Et mål med opptrappingsplanen er å øke kapasiteten og kvaliteten i behandling. Ofte har rusavhengige behov for tjenester fra flere kommunale instanser. I dag er tilbudet for lite koordinert. Det er behov for bedre samhandling mellom kommunale tiltak, men også mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Andre tiltak som nevnes er bl.a styrking av de kommunale tjenestene til rusavhengige, åpne flere mottakssentre i de største byene, sørge for flere oppsøkende behandlingsteam og få på plass lavterskel substitusjonsbehandling etter modell av LASSO i Oslo i alle helseregioner. Regjeringen vil også øke kapasiteten og redusere ventetiden ytterligere i løpet av planperioden. I tillegg skal det innføres pakkeforløp for rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp kreft.

I følge helse- og omsorgsminister Bent Høie begynner den tøffeste jobben når rusbehandlingen er over. Mange mangler en god bolig og har lite nettverk. Hjelpen de får er ofte dårlig koordinert.  Da er veien tilbake til rusavhengighet kort. Derfor skal vi satse på bolig, arbeid og aktivitet og sørge for et mer helhetlig hjelpeapparat.

Planen rettes mot personer som er i ferd med å utvikle eller som allerede har et rusproblem. Det er størst behov for å styrke tilbudet i kommunene, og hovedinnsatsen rettes derfor mot kommunesektoren.

 

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)